Search result for

(66 entries)
(0.025 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -問-, *問*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[とう, tou] (vt ) ถามคำถาม
題解決[もんだいかいけつ, mondaikaiketsu] ปัญหาคลี่คลาย (โปรดตรวจสอบกับผู้ชำนาญการอีกครั้ง)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
い合わせる[といあわせる, toiawaseru] Thai: สอบถาม English: to enquire
[もんだい, mondai] Thai: คำถาม ข้อสงสัย English: question
[もんだい, mondai] Thai: ปัญหาอุปสรรค English: problem
[もんどう, mondou] Thai: ถามตอบ English: questions and answers
い合わせ[といあわせ, toiawase] Thai: การสอบถาม

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[問, wèn, ㄨㄣˋ] to ask about, to inquire after
Radical: Decomposition: 門 (mén ㄇㄣˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もん, mon] (suf,ctr) counter for questions; (P) [Add to Longdo]
い(P);[とい, toi] (n) question; query; (P) [Add to Longdo]
いかける;い掛ける;掛ける[といかける, toikakeru] (v1,vt) (1) to ask a question; (2) to begin to ask a question [Add to Longdo]
いを掛ける;いをかける[といをかける, toiwokakeru] (exp,v1) to ask a question of (a person) [Add to Longdo]
い詰める;いつめる[といつめる, toitsumeru] (v1,vt) to press a question; to cross-examine [Add to Longdo]
い合わせ(P);合せ[といあわせ, toiawase] (n) enquiry; inquiry; ENQ; query; interrogation; (P) [Add to Longdo]
い合わせる(P);合わせる;合せる;い合せる[といあわせる, toiawaseru] (v1) to enquire; to inquire; to seek information; (P) [Add to Longdo]
い合わせ状[といあわせじょう, toiawasejou] (n) letter of inquiry; letter of enquiry [Add to Longdo]
い合わせ先;合せ先;合先[といあわせさき, toiawasesaki] (n) (1) contact information (for inquiries) (e.g. corporate phone number); (2) reference (e.g. personal reference) [Add to Longdo]
い質す;いただす;い正す(iK)[といただす, toitadasu] (v5s,vt) to enquire of someone about something (inquire); to question [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
问题[wèn tí, ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, / ] question; problem; issue; topic, #89 [Add to Longdo]
[wèn, ㄨㄣˋ, / ] to ask, #293 [Add to Longdo]
问候[wèn hòu, ㄨㄣˋ ㄏㄡˋ, / ] to give one's respects; to send a greeting, #6,702 [Add to Longdo]
问世[wèn shì, ㄨㄣˋ ㄕˋ, / ] to be published; to come out, #11,180 [Add to Longdo]
问鼎[wèn dǐng, ㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˇ, / ] lit. to inquire of the tripods (成语 saw); fig. to plan to seize power of the whole country; grand ambitions to win, #12,821 [Add to Longdo]
问答[wèn dá, ㄨㄣˋ ㄉㄚˊ, / ] question and answer, #17,264 [Add to Longdo]
问好[wèn hǎo, ㄨㄣˋ ㄏㄠˇ, / ] to say hello to; to send one's regards to, #18,155 [Add to Longdo]
问话[wèn huà, ㄨㄣˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] questioning (a suspect); interrogation, #21,285 [Add to Longdo]
问号[wèn hào, ㄨㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] question mark (punct.); unknown factor; unsolved problem; interrogation, #21,730 [Add to Longdo]
问心无愧[wèn xīn wú kuì, ㄨㄣˋ ㄒㄧㄣ ˊ ㄎㄨㄟˋ, / ] to have a clear conscience, #28,664 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.「お父さん、質してもいい?」と彼女は経験を積んだ親なら誰でもおなじみの、我慢強く苛立ちを抑えた調子で口火を切った。
I'd like to ask a question.1つ質してみたい。
May I ask you a question?1つ質してもいいですか。
May I ask a few questions?2、3質をしてもよろしいですか。
Some 20 issues have been agreed on.20ほどの題で意見の一致をみている。
It was very important to her which was the more beautiful of the two.2つのうちどちらが美しいかが彼女にとっては大題だった。
May I ask a couple of questions?2つの質をしてもよいですか。
Two problems remained unsolved.2つの題が未解決のままであった。
Given only thirty minutes, we couldn't answer all the questions.30分しかなかったので、私達はすべての題には答えられなかった。
Dare you ask me another question?あえてまた僕に質する気か。 [M]
Thank you for the time you spent with me during my visit to Atlanta.アトランタ訪の際には、お時間をさいていただき、ありがとうございました。
Your plan to buy another PC is out of the question.あと一台パソコンを購入する君の案はまったく題にならない。 [M]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Questions are against the rules.[JA] 質はルール違反ですよ Choices (2017)
But they still got on NPR.[CN] 我女兒"那是什麼?" Louis C.K. 2017 (2017)
But when he was... a Greek baby, his mother, who was a goddess, took him to the River Styx, which is at Hades, the land of the dead.[CN] 她有一個關於阿基里斯的題 很有趣 Louis C.K. 2017 (2017)
First question.[JA] 最初の質です Choices (2017)
You ever color an Easter egg?[CN] 總之,我女兒的 Louis C.K. 2017 (2017)
We always listen to NPR, because we're better than you.[CN] 雖然他們可能在回覆訊息 是在 "可以請你殺了那個小孩嗎?" Louis C.K. 2017 (2017)
It's time for our final question.[JA] (司会者) では そろそろ 最後の質にさせていただきます Appeal (2017)
Next question.[JA] 次の質です Choices (2017)
Questions are prohibited.[JA] 質は禁止 Choices (2017)
I will ask you questions instead.[JA] (みどり) 代わりに 私が質します Choices (2017)
First of all, I can't ask the women any questions.[JA] まず 女たちへの質は禁止 The Mysterious Million Yen Women (2017)
Achilles was a baby.[CN] 我說"我他媽的不知道,不要 Louis C.K. 2017 (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
い合わせ[といあわせ, toiawase] enquiry, ENQ [Add to Longdo]
合せ[といあわせ, toiawase] enquiry, ENQ, interrogating, query [Add to Longdo]
合せ関数[といあわせかんすう, toiawasekansuu] inquiry function [Add to Longdo]
合せ機能[といあわせきのう, toiawasekinou] inquiry function [Add to Longdo]
合せ言語[といあわせげんご, toiawasegengo] query language [Add to Longdo]
合せ端末[といあわせたんまつ, toiawasetanmatsu] inquiry station [Add to Longdo]
題の解決[もんだいのかいけつ, mondainokaiketsu] problem solution [Add to Longdo]
題記述[もんだいきじゅつ, mondaikijutsu] problem definition, problem description [Add to Longdo]
題向き言語[もんだいむきげんご, mondaimukigengo] problem-oriented language [Add to Longdo]
題定義[もんだいていぎ, mondaiteigi] problem definition, problem description [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
い合わせる[といあわせる, toiawaseru] sich_erkundigen, Erkundungen_einziehen, um_Auskunft_bitten, anfragen [Add to Longdo]
い質す[といただす, toitadasu] sich_nach_etwas_erkundigen, jem._ueber_etwas_fragen, befragen, erfragen [Add to Longdo]
[もんどう, mondou] Frage_und_Antwort, Dialog [Add to Longdo]
[もんだい, mondai] Frage, Problem [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top