Search result for

(65 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -和-, *和*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[わぶん, wabun] (n) เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่น
[わかい, wakai] (vt) ประนีประนอม, ยอมความ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
え物[あえもの, aemono] (n) อาหารที่คลุกเคล้าด้วยซอสหรือน้ำปรุงรส
理者[わりしゃ, warisha] (n pron. phrase na) วริชา
やか[なごやか, nagoyaka] (adj ) [ADJ] (โทษ) เบา, See also: ไม่หนัก, ไม่รุนแรง, น้อย, ไม่มาก, Syn. light
ませる[なごませる, nagomaseru] (vt ) ทำให้อ่อนโยนลง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
らげる[やわらげる, yawarageru] Thai: ลดท่าทีให้อ่อนน้อมลง English: to moderate
らげる[やわらげる, yawarageru] Thai: ลดให้อ่อนนุ่มลง
[わふう, wafuu] Thai: แบบญี่ปุ่น English: Japanese style

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[和, hé, ㄏㄜˊ] harmony, peace; calm, peaceful
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth

Japanese-English: EDICT Dictionary
[わ, wa] (n) (1) sum; (2) harmony; peace; (pref) (3) Japanese-style; (P) [Add to Longdo]
え;韲え;合え(iK)[あえ, ae] (n-suf,n-pref,n) (when a suffix, follows a word indicating the type of dressing) (See える) food with dressing on it (e.g. salad) [Add to Longdo]
え物;韲え物;物;韲物;あえ物[あえもの, aemono] (n) {food} chopped fish, shellfish or vegetables, dressed with (miso or other) sauce [Add to Longdo]
して同ぜず[わしてどうぜず, washitedouzezu] (exp) harmonize but not agree (harmonise) [Add to Longdo]
する[わする, wasuru] (vs-s,vi) (1) to get along; (2) to add (one's own concordant voice, etc.) [Add to Longdo]
[なごむ, nagomu] (v5m) to be softened; to calm down; (P) [Add to Longdo]
める[なごめる, nagomeru] (v1,vt) to calm; to soothe; to quiet; to appease [Add to Longdo]
やか[なごやか, nagoyaka] (adj-na,n) mild; calm; gentle; quiet; harmonious; (P) [Add to Longdo]
やかな家庭[なごやかなかてい, nagoyakanakatei] (n) harmonious (happy) family [Add to Longdo]
らぎ[やわらぎ, yawaragi] (n) alleviation; abatement; peacefulness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hé, ㄏㄜˊ, ] and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He [Add to Longdo]
[hè, ㄏㄜˋ, ] cap (a poem); respond in singing [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, ] to complete a set in mahjong or playing cards [Add to Longdo]
[huó, ㄏㄨㄛˊ, ] soft; warm [Add to Longdo]
[huò, ㄏㄨㄛˋ, ] mix together; to blend [Add to Longdo]
[hé shàn, ㄏㄜˊ ㄕㄢˋ, ] good-natured [Add to Longdo]
[hé hǎo, ㄏㄜˊ ㄏㄠˇ, ] to become reconciled [Add to Longdo]
好如初[hé hǎo rú chū, ㄏㄜˊ ㄏㄠˇ ㄖㄨˊ ㄔㄨ, ] to bury the hatchet; to become reconciled [Add to Longdo]
[hé shang, ㄏㄜˊ ㄕㄤ˙, ] Buddhist monk [Add to Longdo]
[hé jú, ㄏㄜˊ ㄐㄩˊ, ] draw; tied game [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Although the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.「世界平」という言葉は魅力的に聞こえるが、世界平への道は長く苦難に満ちている。
Kyouwa Bank and Saitama Bank merged into Asahi Bank ten years ago.10年前に協銀行と埼玉銀行は合併してあさひ銀行になった。
In 1958, the statue was built in the Hiroshima Peace Park.1958年、その記念碑は広島平公園に建てられた。
In 1964, (Rev. Martin Luther) King won the Nobel Peace Prize.1964年にキング牧師はノーベル平賞を受賞した。
In 1978 a peace treaty was concluded between Japan and China.1978年に日本と中国との間に平条約が結ばれた。
In 1979 Mother Teresa won the Nobel Peace Prize.1979年にマザー・テレサはノーベル平賞を受賞した。
A quarrel estranged one boy from the other.2人の少年は口論がもとで不になった。
The sum of all the angles in a triangle equals 180 degrees.3角形のすべての角のは180度に等しい。
Peace has returned after three years of war.3年ぶりに平が戻った。
U.S.S.R. stands for the Union of Soviet Socialist Republics.USSRはソビエト社会主義共国連邦を表しています。
You look good in a kimono.あなたは服の方がよく似合います。
Nothing can bring you peace but yourself.あなた以外に、あなたに平をもたらすことが出来るものは、何もない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What will you do now?[CN] 白川美波付出了性命 让我发现邀请函的寄件人是小林佑希 Emotions (2017)
-No doubt about it.[CN] 过几天再你们讨论可以吗? Confrontation (2017)
Peace never lasts, my dear.[JA] 平は続かない Stormborn (2017)
There's been some trouble with the Freys up at the Twins, so we're part of the army that's been sent to keep the peace.[JA] 双子塔のほうでフレイに厄介事があったのさ 平維持の目的で派遣されたってわけだ Dragonstone (2017)
All of them![CN] 你不一样 Emotions (2017)
I doubt we'll ever see each other again.[CN] 如果你敢对小绿小瞳下手的话... Confrontation (2017)
We'll never have peace.[JA] 私たちは決して平を持っていません。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
I am.[CN] 你道间先生或瞳小姐说过 你要退学的事吗? Emotions (2017)
At any rate, be honest with feelings... and live how you want to.[CN] 一直以来都只有书本相伴 Confrontation (2017)
Obviously, when you're a teenager, you start to think differently.[JA] 違感を抱き始めるのは 十代の頃だ Barbecue (2017)
Centuries of peace and prosperity with a Targaryen sitting on the Iron Throne and a Stark serving as Warden of the North.[JA] 数世紀にわたる平と繁栄 鉄の玉座にターガリエンが座り スタークが北部総監として仕える The Queen's Justice (2017)
I doubt they'll come as cheap as Minami Shirakawa.[CN] 你父亲用的刀是一样的 Confrontation (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[わ, wa] sum [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[わ, wa] FRIEDE, HARMONIE [Add to Longdo]
[わ, wa] Friede, Harmonie [Add to Longdo]
[なごむ, nagomu] nachlassen, (sich) beruhigen [Add to Longdo]
やか[なごやか, nagoyaka] mild, sanft, freundlich [Add to Longdo]
らぐ[やわらぐ, yawaragu] nachlassen, (sich) beruhigen [Add to Longdo]
らげる[やわらげる, yawarageru] nachlassen, (sich) beruhigen [Add to Longdo]
夫君[かずおくん, kazuokun] Kazuo (maennl.Rufname) [Add to Longdo]
[わしつ, washitsu] japanisches_Zimmer [Add to Longdo]
[おしょう, oshou] buddhistischer_Priester [Add to Longdo]
[わぶん, wabun] japanische_Schrift [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top