Search result for

周英珠, 囚犯编号1719 诈骗罪

(50 entries)
(1.0036 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -周英珠, 囚犯编号1719 诈骗罪-, *周英珠, 囚犯编号1719 诈骗罪*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 周英珠, 囚犯编号1719 诈骗罪 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *周英珠, 囚犯编号1719 诈骗罪*)
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
飲料水[いんりょうすい, inryousui, ] (n) น้ำดื่ม, น้ำกิน
[こぶし, けん, ] (n) หมัด, กำปั้น
勉強[べんきょう, benkyou, ] (n) การเรียน , See also: S. education,
昼間[ひるま , Hiruma, ] กลางวัน , See also: S. daytime,
国王[guowang, (N.) king, chinese, ] (n) พระมหากษัตรย์, พระราชา, กษัตริย์ , See also: S. 皇上, R. 皇上
絶対[ぜったい, zettai, ] (adj) สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง
今日は[こんにちは, konnichiwa, ] สวัสดี (ใช้ได้โดยทั่วไป แต่ความหมายเฉพาะคือสวัสดีตอนสายถึงช่วงใกล้เวลาเย็น มักมีการอ่านผิดโดยสะกดตรงตัวเป็น konnichiha)
綺麗 [ [きれい, kirei], ] (n ) สวย
公式 [こうしき, koushiki, ] (n adj ) สูตร,กฎ,เกณฑ์,หลัก,มาตรฐาน,รูปแบบ,แผ่น,ตำรับ,ตำรา , ข้าราชการ,เจ้าพนักงาน adj. เป็นทางการ, ระเบียบ,ระเบียบแบบแผน,พิธีรีตอง,ความเคร่งครัดในระเบียบ,ความเข้มงวด,ธรรมเนียมปฏิบัติ
から[から, kara, ] จาก.... เช่น [จาก]ที่บ้าน มาถึงที่ทำงาน
会社員[かいしゃいん, kaishain, ] (n ) พนักงานบริษัท
わたし[わたし, watashi, ] ผม, ฉัน, ดิฉัน
わたしたち[わたしたし, watashitashi, ] (n ) เรา, พวกเรา
あなた[あなた, anata, ] (n ) คุณ
あの人[あのひと, anohito, ] (n ) คนนั้น, เขา, เธอ , See also: S. あの方,
あの方[あのかた, anokata, ] (n ) คนนั้น, เขา, เธอ (あの方 เป็นคำสุภาพของ あの人) , See also: S. あの人,
皆さん[みなさん, minasan, ] (n ) ทุกคน, ทุกท่าน, ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
さん[さん, san, ] (n ) คุณ, นาย, นาง, น.ส. (เขียนต่อท้ายชื่อคน แสดงความสุภาพ)
ちゃん[ちゃん, chan, ] (n ) หนู (เขียนต่อท้ายชื่อของเด็กหญิง, ชาย แทนการใช้ さん)
くん[くん, kun, ] (n ) หนู (เรียกต่อท้ายชื่อเด็กชาย)
[じん, jin, ] (n ) ชาว, คน (เขียนต่อท้ายชื่อประเทศ มีความหมายว่า "สัญชาติ")
先生[せんせい, sensei, ] (n ) คุณครู, อาจารย์ (ไม่ใช้คำนี้เวลากล่าวถึงอาชีพของตัวเอง)
教師[きょうし, kyoushi, ] (n ) คุณครู, อาจารย์, ผู้สอน, (ใช้คำนี้เมื่อกล่าวถึงอาชีพของตัวเอง)
学生[がくせい, gakusei, ] (n ) นักเรียน, นักศึกษา
会社員[かいしゃいん, kaishain, ] (n ) พนักงานบริษัท
社員[しゃいん, shain, ] (n ) พนักงานบริษัท (ใช้เมื่อบอกว่าเป็นพนักงานของบริษัทนั้น)
銀行員[ぎんこういん, ginkouin, ] (n ) พนักงานธนาคาร
医者[いしゃ, isha, ] (n ) หมอ, แพทย์
研究者[けんきゅうしゃ, kenkyuusha, ] (n ) นักวิจัย, นักเรียนทุน
エンジニア[えんじにあ, enjinia, ] (n ) วิศวกรรม
大学[だいがく, daigaku, ] (n ) มหาวิทยาลัย
病院[びょういん, byouin, ] (n ) โรงพยาบาล
電気[でんき, denki, ] (n ) ไฟฟ้า แสงสว่าง
どなた[どなた, donata, ] (n ) ใคร
[さい, sai, ] (n ) อายุ (เขียนต่อท้ายตัวเลข เพื่อแสดงอายุ)
はい[はい, hai, ] (n ) ใช่
名前[なまえ, namae, ] (n ) ชื่อ
これ[これ, kore, ] (n ) นี่, สิ่งนี้ (สิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูด)
それ[それ, sore, ] (n ) นั่น, สิ่งนั้น (สิ่งของที่อยู่ใก้ตัวผู้ฟัง)
あれ[あれ, are, ] (n ) โน่น, สิ่งโน้น (สิ่งของที่อยู่ไกลจากทั้งตัวผู้พูดและผู้ฟัง)
[ほん, hon, ] (n ) หนังสือ
雑誌[ざっし, zasshi, ] (n ) นิตยสาร, วารสาร
ノート[のうと, nouto, ] (n ) สมุด, สมุดบันทึก
手帳[てちょう, techou, ] (n ) สมุดพก(ติดตัว)
名詞[めいし, meishi, ] (n ) นามบัตร
テレホンカード[てらほんかあど, terehonkaado, ] (n ) บัตรโทรศัพท์
鉛筆[えんぴつ, enpitsu, ] (n ) ดินสอ
ボールペン[ぼうるぺん, bourupen, ] (n ) ปากกา
シャープぺンシル[しゃあぷぺんしる, shapupenshiru, ] (n ) ดินสอกด
かぎ[かぎ, kagi, ] (n ) กุญแจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top