Search result for

(63 entries)
(0.0355 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -向-, *向*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
かう[むかう, mukau] (vt) มุ่งไป
日葵[ひまわり, himawari] (n) ดอกทานตะวัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
こう意気[むこういき, mukouiki] (n ) ความก้าวร้าว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
かう[むかう, mukau] Thai: เริ่มที่จะเข้าสู่ English: to go towards
かう[むかう, mukau] Thai: หันหน้าสู่
[むく, muku] Thai: เหมาะกับ
[むく, muku] Thai: หัน English: to face
こう[むこう, mukou] Thai: ฟากโน้น
こう[むこう, mukou] Thai: ฝ่ายตรงข้าม English: opposite side
ける[むける, mukeru] Thai: จี้ English: to point
ける[むける, mukeru] Thai: หันเข้าหา

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[向, xiàng, ㄒㄧㄤˋ] towards; direction, trend
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 146

Japanese-English: EDICT Dictionary
いている[むいている, muiteiru] (exp,v1) to be cut out for (e.g. a job); to be suited (to) [Add to Longdo]
い波;かい波[むかいなみ, mukainami] (n) head sea [Add to Longdo]
い風;かい風[むかいかぜ, mukaikaze] (n) head wind [Add to Longdo]
かい(P);い(io)(P)[むかい, mukai] (n,adj-no) facing; opposite; across the street; other side; (P) [Add to Longdo]
かい火[むかいび, mukaibi] (n) backfire (to defend against forest fires) [Add to Longdo]
かい合う;い合う(io)[むかいあう, mukaiau] (v5u,vi) to be opposite; to face each other [Add to Longdo]
かい合わせ[むかいあわせ, mukaiawase] (n) face-to-face [Add to Longdo]
かい合わせる;い合わせる;い合せる;かい合せる[むかいあわせる, mukaiawaseru] (v1) to face; to confront; to be opposite to [Add to Longdo]
かい側;い側(io)[むかいがわ, mukaigawa] (n,adj-no) opposite side; other side; other party [Add to Longdo]
かう(P);う(io);対う[むかう, mukau] (v5u,vi) (1) to face; (2) to go towards; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang, #100 [Add to Longdo]
[xiàng shàng, ㄒㄧㄤˋ ㄕㄤˋ, ] upwards; uplifting, #4,279 [Add to Longdo]
[xiàng qián, ㄒㄧㄤˋ ㄑㄧㄢˊ, ] forward; onward, #4,334 [Add to Longdo]
[xiàng wǎng, ㄒㄧㄤˋ ㄨㄤˇ, / ] to yearn for; to look forward to, #7,195 [Add to Longdo]
[xiàng xià, ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄚˋ, ] down; downward, #7,707 [Add to Longdo]
[xiàng lái, ㄒㄧㄤˋ ㄌㄞˊ, / ] always; all along, #9,541 [Add to Longdo]
[xiàng hòu, ㄒㄧㄤˋ ㄏㄡˋ, / ] backward, #10,061 [Add to Longdo]
[xiàng běi, ㄒㄧㄤˋ ㄅㄟˇ, ] northward; facing north, #13,743 [Add to Longdo]
[xiàng yòu, ㄒㄧㄤˋ ㄧㄡˋ, ] facing right; rightwards; to the right, #17,606 [Add to Longdo]
[xiàng zuǒ, ㄒㄧㄤˋ ㄗㄨㄛˇ, ] facing left; leftwards; to the left, #18,425 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Where is your house?" "It is over there."「あなたの家はどこですか」「それはこうです」
"How far are you going?" "I'm heading for Chicago."「どこまで行かれるのですか」「私はシカゴにかっています」
"Oh let's!" said the little black rabbit and with a hop, skip, and a jump, he sailed right over the little white rabbit's back.「よし、やろう」小さい黒いウサギがいって、ホップ、スキップ、ジャンプと、小さい白いウサギのこうまで飛びました。
"They left for New York, didn't they?" "Exactly."「彼らはニューヨークへけて出発したのでしょう」「そのとおりです」
He leaves Osaka for Tokyo at ten.10時に東京にけて大阪を出発する。
The two lovers sat face to face, drinking tea.2人の恋人は差しかいに座ってお茶を飲んでいた。
My seven-year-old niece said to her brother, I'll tell on you.7歳になる私の姪は彼女の兄にかって、「言いつけるよ」と言った。
Something looking like a UFO made a sudden turn then disappeared into the distant sky.UFOらしき物体はガクンと方を変え、空のかなたに消えた。
He hurled defiance at me.あいつが俺にかって啖呵を切った。 [M]
A cargo vessel, bound for Athens, sank in the Mediterranean without a trace.アテネへかう一隻の貨物船が何の痕跡も残さずに地中海で沈没した。
Yours is over there.あなたのはこうにあります。
Give your whole attention to what you are doing.あなたのやっていることによく注意をけなさい。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The only thing I could do is go back to the gym, reassess myself with my team and try our best in the next go round.[JA] これからジムに戻って チームと話し合い 次の試合へけて準備する CounterPunch (2017)
- I think he's heartbroke already.[JA] こうは心が折れてる CounterPunch (2017)
If I'ma die, what I'm doing, it's gonna be me dying trying to win.[JA] 死ぬなら勝利に かってる時がいい CounterPunch (2017)
It's Drifting Emotions .[CN] 这种情况 应该要去她道谢才对吧? Emotions (2017)
I was wondering if I stared at you long enough, would I fall in love with you?[CN] 毕竟有一大堆帅哥会她示爱 Affection (2017)
I've always lived with books.[JA] 本とばっかりき合ってきたから Confrontation (2017)
Sunako, do what she asked.[JA] (美波)砂子君 その方でお願い Absolute (2017)
I think we've grown quite prejudiced.[JA] だいぶ 傾も偏ってきたんでね Appeal (2017)
Oh, that's right.[CN] 根据报警的邻居表示 火势以一楼的房间为中心 猛烈外延烧 Disbanded (2017)
Minami, can you at least tell me where we're going?[JA] ねえ 美波ちゃん これ どこかってんのか 教えてくんないかな? Values (2017)
Congratulations on your new work.[CN] 我一定会世间广为宣传 Appeal (2017)
In the end, I am responsible for my training. To prepare physically and mentally for my fight.[JA] 〈自分の責任で試合にけて 体力と精神を鍛える〉 CounterPunch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[むき, muki] orientation, , direction, seriousness, tendency [Add to Longdo]
[むけ, muke] aimed at, target towards, intended for [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
かう[むかう, mukau] nach...gerichtet_sein, sich_wenden [Add to Longdo]
[むく, muku] sich_wenden (an) [Add to Longdo]
ける[むける, mukeru] wenden [Add to Longdo]
こう[むこう, mukou] die_andere_Seite [Add to Longdo]
[こうじょう, koujou] Aufstieg, Entwicklung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top