Search result for

(79 entries)
(0.1571 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -同-, *同*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おなじ, onaji] (adj) คล้าย, เหมือน
[どうりょう, douryou] (n) เพื่อนร่วมงาน
性愛者[どうせいあいしゃ, douseiaisha] (n) คนที่รักเพศเดียวกัน
[どうじ, douji] (adv) ในเวลาเดียวกัน
[どうけつ, douketsu] (n) เดือนเดียวกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
じく[おなじく, onajiku] เหมือน
[どうこう, doukou] การไปด้วย
期データリンク制御[どうきデータリンクせいぎょ, douki de^tarinku seigyo] (n) stand for Self-Directed Learning การเรียนรู้ด้วยตนเอง
[どうせい, dousei] (n ) ใช้ชีวิตร่วมกันโดยไม่แต่งงาน
[どうめい, doumei] (n ) พันธมิตร
義語[どうぎご, dougigo] (n ) คำพ้องความหมาย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[どうだい, doudai] Thai: มีขนาดโตเท่ากัน English: as big
学年[どうがくねん, dougakunen] Thai: เรียนชั้นปีเดียวกัน English: same year in school
[どうじょう, doujou] Thai: เหมือนข้างบน

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[同, tóng, ㄊㄨㄥˊ] same, similar; together with, alike
Radical: Decomposition: 凡 (fán ㄈㄢˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Sharing a common 凡 tongue 口

Japanese-English: EDICT Dictionary
[どう, dou] (pref) the same; the said; ibid.; (P) [Add to Longdo]
い年[おないどし, onaidoshi] (n) of the same age [Add to Longdo]
[おなじ(P);おんなじ, onaji (P); onnaji] (adj-f,n) (1) same; identical; equal; uniform; equivalent; similar; common (origin); changeless; alike; (adv) (2) (usu. part of a 'nara' conditional) anyway; anyhow; in either case; (P) [Add to Longdo]
じく[おなじく, onajiku] (adv,conj,vs) similarly; same (idea); same (name); (P) [Add to Longdo]
じくらい;じ位[おなじくらい, onajikurai] (exp) approximately the same [Add to Longdo]
じゅうする[おなじゅうする, onajuusuru] (vs-s,vi) (from じくする, as 〜をじゅうする) to be the same; to coincide; to correspond [Add to Longdo]
じよう;じ様[おなじよう, onajiyou] (adj-na) similar [Add to Longdo]
じる[どうじる, doujiru] (v1,vi) to agree [Add to Longdo]
じ釜の飯を食う[おなじかまのめしをくう, onajikamanomeshiwokuu] (exp,v5u) to have lived together; to be close friends; to eat out of the same pot [Add to Longdo]
じ穴のムジナ;じ穴の狢[おなじあなのムジナ(じ穴のムジナ);おなじあなのむじな(じ穴の狢), onajianano mujina ( onaji ana no mujina ); onajiananomujina ( onaji ana no kaku )] (exp) (villains) of the same stripe (lit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, ] like; same; similar; together; alike; with [Add to Longdo]
[tóng yī, ㄊㄨㄥˊ ㄧ, ] identical; the same [Add to Longdo]
[tóng shàng, ㄊㄨㄥˊ ㄕㄤˋ, ] as above; ditto; idem [Add to Longdo]
[tóng shì, ㄊㄨㄥˊ ㄕˋ, ] colleague; co-worker [Add to Longdo]
[Tóng rén, ㄊㄨㄥˊ ㄖㄣˊ, ] (N) Tongren (place in Qinghai) [Add to Longdo]
仁堂[Tóng Rén Táng, ㄊㄨㄥˊ ㄖㄣˊ ㄊㄤˊ, ] Tong Ren Tang [Add to Longdo]
[tóng huǒ, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄛˇ, ] colleague; co-conspirator [Add to Longdo]
[tóng bàn, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄢˋ, ] companion; comrade; fellow [Add to Longdo]
[tóng wèi, ㄊㄨㄥˊ ㄨㄟˋ, ] par [Add to Longdo]
位素[tóng wèi sù, ㄊㄨㄥˊ ㄨㄟˋ ㄙㄨˋ, ] isotope [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He's a nice guy - that's unanimous.「あいつはいい奴だ」と皆が異口音に言う。
Air and heir are homophones of each other.「空気」と「相続人」は音異義語である。
As many as ten students stood up all at once.10人もの学生が全く時に立ち上がった。
The teenage friends stayed up talking all night.10代の友だち士が徹夜でおしゃべりした。
A boy of seventeen is often as tall as his father.17歳の男の子は、父親とじくらいの背のあるものが多い。
In 1939, as in 1914, the world was on the brink of war.1939年には、1914年と様、世界は戦争の危機に瀕していた。
As one gesture can have many different meanings, so many different gestures can have the same meaning.1つのしぐさが様々な意味があるのとじように多くの異なったしぐさが一の意味を持つ事もある。
A meter is not quite equivalent to a yard.1メートルは1ヤードとは完全に等ではない。
Exports in January totalled $10 billion, a record for the month.1月の輸出は100億ドルと、月としては最高記録になった。
Exports in January were up 20% over the same period of last year.1月の輸出は昨年の月に比べ20%の増加だった。
Nobody can do two things at once.2つのことを時にすることができる人はいない。
Two families live in the same house.2つの家族がじ家に住んでいる。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Our bizarre lives together came to an end.[JA] 奇妙な共生活は 終わりを迎えた Confrontation (2017)
I just wanna be with you.[CN] 我只是想 与你在。 Palo Alto (2013)
You'd do the same.[CN] 是你也会做样的决定。 Sunshine on Leith (2013)
The currently popular novel, Drifting Emotions, authored by the novelist, Shin Michima, who Nanaka lived with, is predicted to sell over one million copies.[JA] (ニュースキャスター) 菜々果さんと居していた小説家の 道間 慎さんの話題の小説 「漂う感情」ですが このままいくと 100万部突破は 確実といわれています Reason (2017)
My dad's not gay, Teddy.[CN] 我爸爸是不是性恋,泰迪。 Palo Alto (2013)
-To logic. -To logic.[JA] (一)理屈に Confrontation (2017)
You can tell they're geniuses.[JA] アハハハッ さすが天才 Confrontation (2017)
I was thinking the same thing.[JA] (森口)僕もじこと 考えてたよ Reason (2017)
I couldn't agree with you more.[JA] 全くの感です Confrontation (2017)
Did you know Nanaka Hiraki before she lived with you?[JA] (刑事1) 開 菜々果さんとは 居する前から 関係があったんですか? Reason (2017)
Rainbow Gremlins were gay.[CN] 彩虹小精灵是性恋。 Palo Alto (2013)
Rainbows are gay, get it?[CN] 彩虹是性恋,怎么做呢? Palo Alto (2013)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
位エンティティ[どういエンティティ, doui enteitei] peer-entities [Add to Longdo]
位エンティティに割り当てられるウィンドウ上限[どういエンティティにわりあてられるウィンドウじょうげん, doui enteitei niwariaterareru uindou jougen] upper window edge allocated to the peer entity [Add to Longdo]
位エンティティ認証[どういエンティティにんしょう, doui enteitei ninshou] peer-entity authentication [Add to Longdo]
位列[どういれつ, douiretsu] array [Add to Longdo]
一環境[どういちかんきょう, douichikankyou] unified environment, same environment [Add to Longdo]
音異義性[どうおんいぎせい, douon'igisei] homophony [Add to Longdo]
格関係[どうかくかんけい, doukakukankei] coordinate relation [Add to Longdo]
[どうき, douki] synchronization (vs), synchronous (a-no) [Add to Longdo]
期データリンク制御[どうきデータリンクせいぎょ, douki de-tarinku seigyo] Synchronous Data Link Control, SDLC [Add to Longdo]
期デジタルハイアラキー[どうきデジタルハイアラキー, douki dejitaruhaiaraki-] Synchronous Digital Hierarchy, SDH [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おなじ, onaji] gleich [Add to Longdo]
[どうはん, douhan] Begleitung, Geleit [Add to Longdo]
[どうりょう, douryou] Kollege, Mitarbeiter [Add to Longdo]
[どうせい, dousei] derselbe_Familienname, Namensvetter [Add to Longdo]
[どうふう, doufuu] beilegen (bei_Briefen), beifuegen (bei_Briefen), in_der_Anlage [Add to Longdo]
[どうきょ, doukyo] Zusammenleben [Add to Longdo]
年輩の人[どうねんぱいのひと, dounenpainohito] Gleichaltriger, Altersgenosse [Add to Longdo]
[どうし, doushi] gleiche_Gesinnung, Gleichgesinnter [Add to Longdo]
[どうじょう, doujou] Mitgefuehl, Teilnahme [Add to Longdo]
[どうい, doui] Einwilligung, Zustimmung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top