Search result for

(81 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -合-, *合*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ごうかく, goukaku] (n vi vt) ผ่าน, ผ่านเกณฑ์, See also: A. 不格,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[がっち, gatchi] (adv) สอดคล้องกัน, เป็นไปในทางเดียวกัน , See also: S. 一致,
名会社[ごうめいがいしゃ, goumeigaisha] (n) ห้างหุ้นส่วนสามัญ
資会社[ごうしがいしゃ, goushigaisha] (n) ห้างหุ้นส่วนจำกัด
[あいくち, aikuchi] (n) การเข้ากันได้ดี ถูกชะตา ถูกคอ
弁会社[ごうべんがいしゃ, goubengaisha] (n) บริษัทร่วมทุน
[あう, au] เหมาะสม, เข้ากัน
[ごうせい, gousei] (n ) (n) การปะติดปะต่อ,การสังเคราะห์,การประสม
弁企業[ごうべんきぎょう, goubenkigyou] (n ) กิจการร่วมทุน, บริษัทร่วมทุ่น
同コンパ[ごうどうこんぱ, goudoukonpa] (n ) ปาร์ตี้จับคู่
[ごうはん, gouhan] ไม้อัด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ごうい, goui] Thai: ตกลงเห็นด้วย
[ごうい, goui] Thai: เห็นพ้องด้วย English: consent
[がったい, gattai] Thai: รวมตัวกัน
[あう, au] Thai: ตรง
[あいま, aima] Thai: ช่วงที่ว่าง English: interval

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[合, hé, ㄏㄜˊ] to combine, to join, to unite; to gather
Radical: Decomposition: 亼 (jí ㄐㄧˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: []

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ごう, gou] (n) (1) 0.18039 litres (liters); (2) 0.3306 metres square (meters); (3) one-tenth of the way from the base to the summit of a mountain; (4) (See 衝・3) (astronomical) conjunction; (ctr) (5) counter for covered containers; (6) counter for matches, battles, etc.; (P) [Add to Longdo]
[あい, ai] (n,pref) joint; associate; accomplice [Add to Longdo]
いの手;の手;間の手;相の手;あいの手(io)[あいのて, ainote] (n) (1) interlude; (2) (See 掛け声) interjection; interruption [Add to Longdo]
いの手を入れる[あいのてをいれる, ainotewoireru] (exp,v1) to make a gesture or say something during a break in conversation, playing of songs, etc.; to interrupt [Add to Longdo]
いの宿[あいのしゅく, ainoshuku] (n) town situated between two post towns [Add to Longdo]
いみつ[あいみつ, aimitsu] (n) (See 相見積り) competitive bids or bidding [Add to Longdo]
い印;い符;[あいじるし, aijirushi] (n) comradeship badge; distinguishing mark [Add to Longdo]
い印;[あいいん, aiin] (n) verification seal; tally [Add to Longdo]
い鍵;鍵;かぎ[あいかぎ, aikagi] (n) (1) duplicate key; (2) pass key; master key; skeleton key [Add to Longdo]
い口;[あいくち, aikuchi] (n) (1) chum; pal; (2) (See 匕首) dagger; stiletto; (3) unbalanced record of wins between two wrestlers (sumo) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gě, ㄍㄜˇ, ] 100 ml; one-tenth of a peck; measure for dry grain equal to one-tenth of sheng 升 or liter, or one-hundredth dou 斗 [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, ] Chinese musical note; fit; to join [Add to Longdo]
[hé yī, ㄏㄜˊ ㄧ, ] to unite [Add to Longdo]
不来[hé bù lái, ㄏㄜˊ ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ, / ] unable to get along together; incompatible [Add to Longdo]
[hé bìng, ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ, ] variant of 併|并, to merge; to annex [Add to Longdo]
[hé hū, ㄏㄜˊ ㄏㄨ, ] to accord with; conforming to [Add to Longdo]
于时宜[hé yú shí yí, ㄏㄜˊ ㄩˊ ㄕˊ ㄧˊ, / ] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion [Add to Longdo]
[hé huǒ, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄛˇ, ] to act jointly; to form a partnership [Add to Longdo]
伙人[hé huǒ rén, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄣˊ, ] partner; associate [Add to Longdo]
[hé zuò, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ, ] to cooperate; to collaborate; to work together; cooperation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How long will the meeting last?" "For two hours."「会はどのくらい続きそうですか」「2時間です」
"You look pale. Are you sick?" "Not exactly."「顔色がわるいけど具が悪いのかい」「そういうわけでもないよ」
What if I miss the deadline? "I bet he will get mad at you!"「締め切りに間にわなかったらどうなるかなあ」「きっと彼は怒るぞ!」 [M]
Our train leaves at 9. Don't worry. We'll make it.「電車は9時出発だよ」「心配するな。間にうさ」
"Will he pass the examination?" "I am afraid not."「彼は試験に格するでしょうか」「だめだと思います」
"I'd rather get the sack than not join the labour union," said the disgruntled worker.「労働組に加わらないくらいなら、くびになるほうがいい」と不満をいだいている労働者はいった。
Can you make the deadline?〆切に間にいますか。
Kyouwa Bank and Saitama Bank merged into Asahi Bank ten years ago.10年前に協和銀行と埼玉銀行は併してあさひ銀行になった。
The sum of 12, 24, 7 and 11 is 54.12と24と7と11の計は54です。
Between 1820 and 1973, the United States admitted more than 46 million immigrants.1820年から1973年の間に衆国は、4600万以上の移民を受け入れた。
In 1860 Lincoln was elected President of the United States.1860年にリンカーンは衆国の大統領に選ばれた。
In the late eighteenth century, a passport for an American was usually signed by the President of the United States.18世紀の後半には、アメリカ人のパスポートは通常、衆国大統領によって署名されていた。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is it too late?[JA] まだ間にいますか? Disbanded (2017)
He had a copy of the key.[JA]  Ready (2017)
I have a friend who has connections with the police.[JA] 知りいに 警察とつながってる人間がいてね Reason (2017)
They want you to compare ideas about why you write.[JA] 互いの創作論を ぶつけってほしいと Disbanded (2017)
-Let's go have one more drink. -No way.[CN] 这样真是太不理了 Appeal (2017)
I've always lived with books.[JA] 本とばっかり向きってきたから Confrontation (2017)
I see.[CN] 菜菜果说 她想要演一个 最适自己来演的角色 Disbanded (2017)
Yuki Kobayashi.[CN] 选出适你的女人 召集到那个家 Confrontation (2017)
Character...[CN] 那我们五人之中 谁最符你的喜好? Absolute (2017)
With one year of inactivity, it's extremely difficult being who you were... because you become civilized.[CN] -我今天打了八个回 CounterPunch (2017)
The man who killed Nanaka was not her fan.[CN] 你是这个家里 最不适叫"小道"的人嘛 Reason (2017)
are you related to the condemned criminal Tatsuyuki Michima?[JA] 死刑囚の道間達之(たつゆき)とは お知りいなんでしょうか? Affection (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ごうけい, goukei] sum, total [Add to Longdo]
計カウンタ[ごうけいかうんた, goukeikaunta] sum counter [Add to Longdo]
計機能[ごうけいきのう, goukeikinou] total function [Add to Longdo]
計検査[ごうけいけんさ, goukeikensa] summation check, sum check [Add to Longdo]
計穿孔機[ごうけいせんこうき, goukeisenkouki] summary punch [Add to Longdo]
計容量[ごうけいようりょう, goukeiyouryou] total capacity [Add to Longdo]
言葉[あいことば, aikotoba] password [Add to Longdo]
[ごうせい, gousei] character composition [Add to Longdo]
成モデリング変換[ごうせうモデリングへんかん, gouseu moderingu henkan] composite modelling transformation [Add to Longdo]
成形分類体系[ごうせいがたぶんるいたいけい, gouseigatabunruitaikei] synthetic classification system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あう, au] passen [Add to Longdo]
わす[あわす, awasu] anpassen, verbinden [Add to Longdo]
わせる[あわせる, awaseru] anpassen, verbinden [Add to Longdo]
[がっぺい, gappei] Zusammenschluss, Fusion [Add to Longdo]
[ごうどう, goudou] Vereinigung, Fusion [Add to Longdo]
[がっしょう, gasshou] -Chor [Add to Longdo]
唱団[がっしょうだん, gasshoudan] -Chor [Add to Longdo]
[あいず, aizu] Signal, Zeichen, Wink [Add to Longdo]
宿[がっしゅく, gasshuku] gemeinsame_Unterkunft [Add to Longdo]
[ごうい, goui] Uebereinstimmung, Einigung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top