Search result for

(56 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -台-, *台*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
所用品[だいどろこようひん] (n ) เครื่องครัว (Kitchenware)
See also: S. 勝手道,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[だいほん, daihon] (n) 1.บทละคร 2.บทภาพยนต์
[たいふう, taifuu] (n) ไต้ฝุ่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[せりふ, serifu] (n ) (สพีชฺ) n. การพูด,วิธีการพูด,คำพูด,คำบรรยาย,คำสุนทรพจน์,วิชาเกี่ยวกับการพูด,ข่าวลือ,ภาษาชนชาติ,ภาษา., S. utterance
布巾[だいぶきん, daibukin] (n ) ผ้าเช็ดทำความสะอาดในครัว

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[台, tái, ㄊㄞˊ] platform; unit; term of address
Radical: Decomposition: 厶 (sī )  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 388

Japanese-English: EDICT Dictionary
[だい, dai] (n) (1) tower; (2) stand; pedestal; (3) (See 萼) calyx [Add to Longdo]
[だい, dai] (n,n-suf) (1) stand; rack; table; (2) support; (3) belt; (ctr) (4) counter for machines, incl. vehicles; (n) (5) setting (e.g. in jewellery); (n,n-suf,ctr) (6) (See 代・だい・2,代・だい・6) level (e.g. price level); range (e.g. after physical units); period (of time, e.g. a decade of one's life); (P) [Add to Longdo]
に載せる[だいにのせる, daininoseru] (exp,v1) to set on a stand [Add to Longdo]
[だいか, daika] (n,n-suf) (hon) your honor (honour); his (or her) honor (honour) [Add to Longdo]
[たいかく;だいかく, taikaku ; daikaku] (n) tall building; the cabinet [Add to Longdo]
割り;[だいわり, daiwari] (n) draft of a magazine's content (usu. a table showing the allocation of each page) [Add to Longdo]
割れ[だいわれ, daiware] (n) (See ・だい・6) (ant [Add to Longdo]
割表;割り表[だいわりひょう, daiwarihyou] (n) draft of magazine's content (a table showing the allocation of each page) [Add to Longdo]
[たいがん;だいがん, taigan ; daigan] (n) your face [Add to Longdo]
[だいけい, daikei] (n,adj-no) trapezium; trapezoid [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tái, ㄊㄞˊ, ] surname Tai; (classical) you (in letters); platform; Taiwan (abbr.), #530 [Add to Longdo]
[tái, ㄊㄞˊ, / ] desk; platform, #530 [Add to Longdo]
[tái, ㄊㄞˊ, / ] platform; stage; terrace; stand; support; desk; station; broadcasting station; classifier for vehicles or machines; Taiwan (abbr.), #530 [Add to Longdo]
[tái, ㄊㄞˊ, / ] typhoon, #530 [Add to Longdo]
[Tái wān, ㄊㄞˊ ㄨㄢ, / ] Taiwan, #857 [Add to Longdo]
[Tái wān, ㄊㄞˊ ㄨㄢ, / ] Taiwan, #857 [Add to Longdo]
[Tái běi, ㄊㄞˊ ㄅㄟˇ, ] Taibei or Taipei, capital of Taiwan, #5,751 [Add to Longdo]
[Tái běi, ㄊㄞˊ ㄅㄟˇ, / ] Taibei or Taipei, capital of Taiwan, #5,751 [Add to Longdo]
[tái fēng, ㄊㄞˊ ㄈㄥ, / ] hurricane; typhoon, #6,508 [Add to Longdo]
[tái shàng, ㄊㄞˊ ㄕㄤˋ, / ] on stage, #7,184 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
'Madame Butterfly' is set in Nagasaki.「蝶々夫人」の舞は長崎に置かれている。
No sooner has one typhoon passed than the next one approaches.1つが通り過ぎたかと思うと、すぐに次の風が接近する。
A truck was careering along the road.のトラックが道路を疾走していた。
A car drew up at the entrance.の車が入り口に止まった。
I must buy one.買わなければならない。
You should compare the two motorcycles.のオートバイを比較するべきだ。
The two buses resemble each other at first glance.のバスは一見したところお互いに似ている。
The two cars collided with a crash.の車は激しい音を立てて衝突した。
The two cars tried to make way for each other.の車は互いに道をゆずろうとした。
Not a few people have two cars.の車をもつ人はかなり多い。
Five fire engines rushed to the scene of the fire.の消防車が火事の現場に駆けつけた。
We see a sleeping car there.あそこに寝車が見える。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's the man.[JA] 最高の舞を 用意してくれる CounterPunch (2017)
I knew I could count on you.[CN] 电视的人也都相当期待 Confrontation (2017)
Like Quillin did, you live and die with those decisions.[JA] クイリンは大舞なしにした CounterPunch (2017)
Get him, Pete![CN] 拳击的对面 是他今晚的对手安迪李 CounterPunch (2017)
I understand.[CN] 彼得奎林在拳上 有最灵巧的拳手之称 CounterPunch (2017)
Statistically, I'm supposed to get it one out of every ten times.[CN] 我后悔就那样走下拳击 CounterPunch (2017)
Three years of my life down the toilet along with my fucking reputation.[JA] 3年も頑張ったのに 悪評でなしだわ The Secret of Sales (2017)
Why him?[CN] 因为是花木柚的作品 所以电视似乎也下了相当大的功夫 Disbanded (2017)
- Okay, man.[CN] 我喜欢阳 CounterPunch (2017)
Leave this to me.[CN] 非常感谢日之丸电视各位的努力 Confrontation (2017)
He doesn't do interviews. He's just lurking behind the scenes.[JA] 表舞には顔を出さない CounterPunch (2017)
It's always been you that made my world turn and I fucked it.[JA] いつも導いてくれてたのに 俺がなしにした The Secret of Sales (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[だいすう, daisuu] number of large objects such as cars, computers, etc [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[だい, dai] GESTELL, STAENDER, SOCKEL, BASIS, PLATEAU [Add to Longdo]
[だいどころ, daidokoro] Kueche [Add to Longdo]
[だいほん, daihon] Textbuch, Libretto, Drehbuch [Add to Longdo]
[たいわん, taiwan] Taiwan, Formosa [Add to Longdo]
[たいふう, taifuu] Taifun [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top