Search result for

只有今天在一起学习是不够的啦 开展学习合宿吧

(1 entries)
(0.9255 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -只有今天在一起学习是不够的啦 开展学习合宿吧-, *只有今天在一起学习是不够的啦 开展学习合宿吧*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But only studying today isn't enough let's have a study camp![CN] 只有今天在一起学习是不够的啦 开展学习合宿吧 Love for Beginners (2012)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

只有 (zhǐ yǒu)今天 (jīn tiān) (zài)一起 (yī qǐ)学习 (xué xí) (shì)不够 (bù gòu) (de) (la) 开展 (kāi zhǎn)学习 (xué xí)合宿 (hé sù) (ba)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top