Search result for

(57 entries)
(0.3169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -口-, *口*.
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[kǒu chī, ㄎㄡˇ ㄔ] ติดอ่าง,พูดติดอ่าง
是心非[kǒu sh ìxīn fēi] (idiom ) ปากกับใจไม่ตรงกัน,ปากว่าตาขยิบ
[kǒu shì] (vi ) สอบสัมภาษณ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[くちべに, kuchibeni] (n) ลิปสติก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[くちぐせ, ] คำพูดติดปาก
[こうろん, ] (n) การโต้เถียงกัน การทะเลาะกัน
[こうざ, ] (n ) บัญชี (ธนาคาร)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[卟, bǔ, ㄅㄨˇ] a chemical compound; divination; to consider
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  卜 (bo ㄅㄛ˙) 
Etymology: [ideographic] To speak 口 of the future 卜; 卜 also provides the pronunciation
[口, kǒu, ㄎㄡˇ] mouth; entrance, gate, opening
Radical: Decomposition: 冂 (jiōng ㄐㄩㄥ)  一 (yī ) 
Etymology: [pictographic] An open mouth
[古, gǔ, ㄍㄨˇ] old, classic, ancient
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Words passing through ten 十 mouths 口
[句, jù, ㄐㄩˋ,gōu] sentence, clause, phrase, paragraph; stanza
Radical: Decomposition: 勹 (bāo ㄅㄠ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] A phrase 勹 from the mouth 口
[另, lìng, ㄌㄧㄥˋ] another; separate, other
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: []
[叨, dāo, ㄉㄠ] talkative; grumbling
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  刀 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth
[叩, kòu, ㄎㄡˋ] to ask; to bow, to kowtow; to knock
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  卩 (jié ㄐㄧㄝˊ) 
Etymology: [pictophonetic] kneel
[只, zhī, ] only, merely, just
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [ideographic] Simple words 八 coming from the mouth 口
[叫, jiào, ㄐㄧㄠˋ] cry, shout; to call, to greet, to hail
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  丩 (jiū ㄐㄧㄡ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth
[召, zhào, ㄓㄠˋ] imperial decree; to summon, to call, to beckon
Radical: Decomposition: 刀 (dāo ㄉㄠ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くち, kuchi] (n) (1) (く only) {Buddh} mouth; speech; (suf,ctr) (2) (usu. こう) counter for people or implements [Add to Longdo]
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf,ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P) [Add to Longdo]
々(P);[くちぐち, kuchiguchi] (n) each entrance; every mouth; (P) [Add to Longdo]
々に(P);[くちぐちに, kuchiguchini] (adv) severally; unanimously; (P) [Add to Longdo]
あんぐり[くちあんぐり, kuchianguri] (n) dumbfounded; open-mouthed [Add to Longdo]
から砂糖が出る[くちからさとうがでる, kuchikarasatougaderu] (exp,v1) (obsc) sickly sweet [Add to Longdo]
から漏れる[くちからもれる, kuchikaramoreru] (exp,v1) to pass from one's lips [Add to Longdo]
がうまい;が上手い;が巧い[くちがうまい, kuchigaumai] (exp,adj-i) honeymouthed; glib; fair-spoken; cajoling; talking glibly [Add to Longdo]
がかかる;が掛かる[くちがかかる, kuchigakakaru] (exp,v5r) (1) to be summoned (i.e. of a geisha, by a customer); (2) (usu. as 〜のが掛かる) to be offered (the job of ...); to be invited (to do ...) [Add to Longdo]
が悪い[くちがわるい, kuchigawarui] (exp,adj-i) (See の悪い) sarcastic; having a sharp (nasty) tongue [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
「あいつはいい奴だ」と皆が異同音に言う。He's a nice guy - that's unanimous.
「おい、だまれ。数が多いぞ」とそのギャングの一味が言った。 [M]Hey, you shut up! You talk too much, the gangster said.
「お父さん、質問してもいい?」と彼女は経験を積んだ親なら誰でもおなじみの、我慢強く苛立ちを抑えた調子で火を切った。"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.
10歳の少年としては彼は利だ。He is very clever for a boy of ten.
1991年現在で、この町の人はおよそ100万人です。As of 1991, the population of this city is around one million.
1人の男が戸に現れた。A man appeared at the door.
1台の車が入りに止まった。A car drew up at the entrance.
2020年までには、この市の人は倍増しているだろう。By the year 2020, the population of this city will have doubled.
2030年までには、全人の21パーセントが65歳を越すようになる。By 2030 twenty-one percent of its population will be over sixty-five.
25号線北方面の入り付近にいます。I'm near the on ramp to 25 north.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǒu, ㄎㄡˇ, ] mouth; (classifier for things with mouths such as people, domestic animals, cannons, wells etc) [Add to Longdo]
不应心[kǒu bù yìng xīn, ㄎㄡˇ ㄅㄨˋ ˋ ㄒㄧㄣ, / ] to say one thing but mean another; to dissimulate [Add to Longdo]
干舌燥[kǒu gān shé zào, ㄎㄡˇ ㄍㄢ ㄕㄜˊ ㄗㄠˋ, / ] lit. dry mouth and tongue (成语 saw); to talk too much [Add to Longdo]
[kǒu jiāo, ㄎㄡˇ ㄐㄧㄠ, ] oral sex [Add to Longdo]
[kǒu lìng, ㄎㄡˇ ㄌㄧㄥˋ, ] oral command; a word of command (used in drilling troops or gymnasts); password (used by sentry) [Add to Longdo]
[kǒu chuán, ㄎㄡˇ ㄔㄨㄢˊ, / ] orally transmitted [Add to Longdo]
[kǒu běi, ㄎㄡˇ ㄅㄟˇ, ] north of the Great Wall [Add to Longdo]
声声[kǒu kou shēng shēng, ㄎㄡˇ ㄎㄡ˙ ㄕㄥ ㄕㄥ, / ] (set phrase) to keep on saying [Add to Longdo]
[kǒu chī, ㄎㄡˇ ㄔ, ] to stammer; to stutter [Add to Longdo]
[kǒu wèi, ㄎㄡˇ ㄨㄟˋ, ] a person's preferences; tastes (in food); flavor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[くち, kuchi] -Mund [Add to Longdo]
付け[くちづけ, kuchiduke] Kuss [Add to Longdo]
出し[くちだし, kuchidashi] hineinreden, sich_einmischen [Add to Longdo]
[こうしん, koushin] Lippen [Add to Longdo]
[こうじつ, koujitsu] Vorwand, Ausrede [Add to Longdo]
[こうざ, kouza] Konto [Add to Longdo]
[こうけい, koukei] Kaliber [Add to Longdo]
惜しい[くちおしい, kuchioshii] bedauerlich, aergerlich [Add to Longdo]
止め料[くちどめりょう, kuchidomeryou] Schweigegeld [Add to Longdo]
[くちぐせ, kuchiguse] Redeweise, Lieblingsworte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top