Search result for

(72 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -口-, *口*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[kǒu chī, ㄎㄡˇ ㄔ] ติดอ่าง,พูดติดอ่าง
是心非[kǒu sh ìxīn fēi] (idiom ) ปากกับใจไม่ตรงกัน,ปากว่าตาขยิบ
[kǒu shì] (vi ) สอบสัมภาษณ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[くちべに, kuchibeni] (n) ลิปสติก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[くちぐせ, kuchiguse] คำพูดติดปาก
[こうろん, kouron] (n) การโต้เถียงกัน การทะเลาะกัน
[こうざ, kouza] (n ) บัญชี (ธนาคาร)
寂しい[くちさびしい, kuchisabishii] (phrase ) ง่อมปาก เป็นอาการที่ไม่หิว แต่กินจุบจิบเพื่อไม่ให้ปากว่าง

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[卟, bǔ, ㄅㄨˇ] a chemical compound; divination; to consider
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  卜 (bo ㄅㄛ˙) 
Etymology: [ideographic] To speak 口 of the future 卜; 卜 also provides the pronunciation
[口, kǒu, ㄎㄡˇ] mouth; entrance, gate, opening
Radical: Decomposition: 冂 (jiōng ㄐㄩㄥ)  一 (yī ) 
Etymology: [pictographic] An open mouth
[古, gǔ, ㄍㄨˇ] old, classic, ancient
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Words passing through ten 十 mouths 口
[句, jù, ㄐㄩˋ,gōu] sentence, clause, phrase, paragraph; stanza
Radical: Decomposition: 勹 (bāo ㄅㄠ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] A phrase 勹 from the mouth 口
[另, lìng, ㄌㄧㄥˋ] another; separate, other
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: []
[叨, dāo, ㄉㄠ] talkative; grumbling
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  刀 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth
[叩, kòu, ㄎㄡˋ] to ask; to bow, to kowtow; to knock
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  卩 (jié ㄐㄧㄝˊ) 
Etymology: [pictophonetic] kneel
[只, zhī, ] only, merely, just
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [ideographic] Simple words 八 coming from the mouth 口
[叫, jiào, ㄐㄧㄠˋ] cry, shout; to call, to greet, to hail
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  丩 (jiū ㄐㄧㄡ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth
[召, zhào, ㄓㄠˋ] imperial decree; to summon, to call, to beckon
Radical: Decomposition: 刀 (dāo ㄉㄠ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くち, kuchi] (n) (1) (く only) {Buddh} mouth; speech; (suf,ctr) (2) (usu. こう) counter for people or implements [Add to Longdo]
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf,ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P) [Add to Longdo]
々(P);[くちぐち, kuchiguchi] (n) each entrance; every mouth; (P) [Add to Longdo]
々に(P);[くちぐちに, kuchiguchini] (adv) severally; unanimously; (P) [Add to Longdo]
あんぐり[くちあんぐり, kuchianguri] (n) dumbfounded; open-mouthed [Add to Longdo]
から砂糖が出る[くちからさとうがでる, kuchikarasatougaderu] (exp,v1) (obsc) sickly sweet [Add to Longdo]
から漏れる[くちからもれる, kuchikaramoreru] (exp,v1) to pass from one's lips [Add to Longdo]
がうまい;が上手い;が巧い[くちがうまい, kuchigaumai] (exp,adj-i) honeymouthed; glib; fair-spoken; cajoling; talking glibly [Add to Longdo]
がかかる;が掛かる[くちがかかる, kuchigakakaru] (exp,v5r) (1) to be summoned (i.e. of a geisha, by a customer); (2) (usu. as 〜のが掛かる) to be offered (the job of ...); to be invited (to do ...) [Add to Longdo]
が悪い[くちがわるい, kuchigawarui] (exp,adj-i) (See の悪い) sarcastic; having a sharp (nasty) tongue [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǒu, ㄎㄡˇ, ] mouth; (classifier for things with mouths such as people, domestic animals, cannons, wells etc) [Add to Longdo]
不应心[kǒu bù yìng xīn, ㄎㄡˇ ㄅㄨˋ ˋ ㄒㄧㄣ, / ] to say one thing but mean another; to dissimulate [Add to Longdo]
干舌燥[kǒu gān shé zào, ㄎㄡˇ ㄍㄢ ㄕㄜˊ ㄗㄠˋ, / ] lit. dry mouth and tongue (成语 saw); to talk too much [Add to Longdo]
[kǒu jiāo, ㄎㄡˇ ㄐㄧㄠ, ] oral sex [Add to Longdo]
[kǒu lìng, ㄎㄡˇ ㄌㄧㄥˋ, ] oral command; a word of command (used in drilling troops or gymnasts); password (used by sentry) [Add to Longdo]
[kǒu chuán, ㄎㄡˇ ㄔㄨㄢˊ, / ] orally transmitted [Add to Longdo]
[kǒu běi, ㄎㄡˇ ㄅㄟˇ, ] north of the Great Wall [Add to Longdo]
声声[kǒu kou shēng shēng, ㄎㄡˇ ㄎㄡ˙ ㄕㄥ ㄕㄥ, / ] (set phrase) to keep on saying [Add to Longdo]
[kǒu chī, ㄎㄡˇ ㄔ, ] to stammer; to stutter [Add to Longdo]
[kǒu wèi, ㄎㄡˇ ㄨㄟˋ, ] a person's preferences; tastes (in food); flavor [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He's a nice guy - that's unanimous.「あいつはいい奴だ」と皆が異同音に言う。
Hey, you shut up! You talk too much, the gangster said.「おい、だまれ。数が多いぞ」とそのギャングの一味が言った。 [M]
"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.「お父さん、質問してもいい?」と彼女は経験を積んだ親なら誰でもおなじみの、我慢強く苛立ちを抑えた調子で火を切った。
He is very clever for a boy of ten.10歳の少年としては彼は利だ。
As of 1991, the population of this city is around one million.1991年現在で、この町の人はおよそ100万人です。
A man appeared at the door.1人の男が戸に現れた。
A car drew up at the entrance.1台の車が入りに止まった。
By the year 2020, the population of this city will have doubled.2020年までには、この市の人は倍増しているだろう。
By 2030 twenty-one percent of its population will be over sixty-five.2030年までには、全人の21パーセントが65歳を越すようになる。
I'm near the on ramp to 25 north.25号線北方面の入り付近にいます。
The couple was quarrelling and Chris knocked Beth down.2人が喧嘩をしていて、クリスがベスをたたきました。
A quarrel estranged one boy from the other.2人の少年は論がもとで不和になった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sir, I'm looking forward to seeing how you visualize Mr. Hanaki's novel.[JA] (森) 監督が花木作品を どう映像化するのか 楽しみです Confrontation (2017)
Sorry for the trouble I've caused.[CN] 要是死了 想说的话就再也说不出 Reason (2017)
They want you to compare ideas about why you write.[CN] 可是我记得森先生 Disbanded (2017)
Please have a seat.[JA] (森)どうぞ お座りください Disbanded (2017)
Here's to the World Theory TV special.[JA] (森) 「セカイロン」の スペシャルドラマ化を祝って Confrontation (2017)
"Who is the novelist that Nanaka recognized as a real talent?"[CN] 老实说 评论家森先生正在播放的网络节目 Disbanded (2017)
Cheers.[CN] 让花木柚接近菜菜果 还有让森龙市批评我 也都是你做的吗? Confrontation (2017)
-I don't know if that's good or bad. at the first trial in 2014.[CN] (森龙市) Ready (2017)
Mr. Moriguchi,[JA] (花木)森さん Disbanded (2017)
The other day, the actress Nanaka Hiraki met an untimely death.[JA] (森) 先日 非業の死を遂げた女優 開 菜々果さん Disbanded (2017)
Unfortunately, Nanaka is unable to play the heroine, but I believe that it will be a masterpiece.[CN] 森先生 时间差不多了 Disbanded (2017)
I'd like to know what the viewers think.[CN] 声声说着喜欢这种含糊的理由 一点觉悟也没有 Disbanded (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[くち, kuchi] -Mund [Add to Longdo]
付け[くちづけ, kuchiduke] Kuss [Add to Longdo]
出し[くちだし, kuchidashi] hineinreden, sich_einmischen [Add to Longdo]
[こうしん, koushin] Lippen [Add to Longdo]
[こうじつ, koujitsu] Vorwand, Ausrede [Add to Longdo]
[こうざ, kouza] Konto [Add to Longdo]
[こうけい, koukei] Kaliber [Add to Longdo]
惜しい[くちおしい, kuchioshii] bedauerlich, aergerlich [Add to Longdo]
止め料[くちどめりょう, kuchidomeryou] Schweigegeld [Add to Longdo]
[くちぐせ, kuchiguse] Redeweise, Lieblingsworte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top