Search result for

(67 entries)
(0.1938 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -受-, *受*.
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
信者[じゅしんしゃ] (n ) ผู้รับ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[うけつけ, uketsuke] (n) โต๊ะประชาสัมพันธ์, เคาว์เตอร์ต้อนรับ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[じゅしょう, ] การได้รับรางวัล
[じゅけん, ] (n) การสอบเข้า
[うけつけ, uketsuke, ] (n ) ที่ติดต่อสอบถาม, โต๊ะประชาสัมพันธ์
話器[じゅわき, ] (n ) หูโทรศัพท์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
け入れる[うけいれる, ukeireru] Thai: ยอมรับ English: to accept
け入れる[うけいれる, ukeireru] Thai: ได้รับไว้ English: to receive
け止める[うけとめる, uketomeru] Thai: รับไว้ English: to catch
け止める[うけとめる, uketomeru] Thai: รับมือ English: to react to
け取る[うけとる, uketoru] Thai: รับไว้ English: to receive
け取る[うけとる, uketoru] Thai: ได้รับ English: to get
け取る[うけとる, uketoru] Thai: ตีความ English: to interpret
け取る[うけとる, uketoru] Thai: เข้าใจ English: to understand
け継ぐ[うけつぐ, uketsugu] Thai: รับทอดต่อ English: to inherit
け継ぐ[うけつぐ, uketsugu] Thai: สืบสาน English: to succeed

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[受, shòu, ㄕㄡˋ] to receive, to get, to accept; to bear
Radical: Decomposition: 爫 (zhǎo ㄓㄠˇ)  冖 (mì ㄇㄧˋ)  又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] Something 冖 passed from one hand 爫 to another 又

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じゅ, ju] (n) {Buddh} (See 五蘊,十二因縁) vedana (sensation) [Add to Longdo]
かる[うかる, ukaru] (v5r,vi) to pass (examination); (P) [Add to Longdo]
け(P);請け;承け[うけ, uke] (n) (1) popularity; favour; favor; reception; (2) defense; defence; reputation; (3) agreement; (4) receiver of technique (e.g. in martial arts); (5) (uk) (col) (See 猫・6,攻め・2) submissive partner of a homosexual relationship; (P) [Add to Longdo]
けがいい;けが良い;けがよい[うけがいい(けがいい;けが良い);うけがよい(けが良い;けがよい), ukegaii ( uke gaii ; uke ga yoi ); ukegayoi ( uke ga yoi ; uke gayoi )] (adj-i) (ant [Add to Longdo]
けが悪い[うけがわるい, ukegawarui] (exp,adj-i) (ant [Add to Longdo]
けて立つ[うけてたつ, uketetatsu] (v5t) to accept somebody's challenge; to take up the gauntlet [Add to Longdo]
けのいい;けの良い;けのよい[うけのいい(けのいい;けの良い);うけのよい(けの良い;けのよい), ukenoii ( uke noii ; uke no yoi ); ukenoyoi ( uke no yoi ; uke noyoi )] (adj-i) (See けがいい) popular [Add to Longdo]
ける(P);請ける(P);承ける;享ける[うける, ukeru] (v1,vt) (1) to receive; to get; (2) to catch (e.g. a ball); (3) to be struck by (wind, waves, sunlight, etc.); (4) to sustain (damage); to incur (a loss); to suffer (an injury); to feel (influence); (5) to undergo (e.g. surgery); to take (a test); to accept (a challenge); (6) (esp. ける, 享ける) to be given (e.g. life, talent); (7) (esp. ける, 享ける) to follow; to succeed; to be descended from; (8) to face (south, etc.); (9) {ling} (esp. ける, 承ける) to be modified by; (10) (esp. 請ける, now primarily used in compound words) (See 請け出す・1) to obtain (a pawned item, etc.) by paying a fee; (v1,vi) (11) to be well-received; to become popular; to go down well; (P) [Add to Longdo]
け継ぐ(P);けつぐ[うけつぐ, uketsugu] (v5g,vt) to inherit; to succeed; to take over; (P) [Add to Longdo]
け口;口;承口[うけぐち;うけくち, ukeguchi ; ukekuchi] (n) (1) mouth with a protruding lower lip and jaw; (2) (うけぐち only) socket; receiving window; slot [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
「愛と哀しみの果て」は俗けしたけど何といっても映像のきれいな映画だった。Although it was a popular movie, Out of Africa was more of a coffee table movie than anything else.
1820年から1973年の間に合衆国は、4600万以上の移民をけ入れた。Between 1820 and 1973, the United States admitted more than 46 million immigrants.
1964年にキング牧師はノーベル平和賞を賞した。In 1964, (Rev. Martin Luther) King won the Nobel Peace Prize.
1979年にマザー・テレサはノーベル平和賞を賞した。In 1979 Mother Teresa won the Nobel Peace Prize.
1995年、安藤氏は建築におけるもっとも権威ある賞を賞した。In 1995, Anode received architecture's most prestigious award.
1月10日付の電子メールをけ取りましたか。Did you receive my e-mail of January 10?
2月15日にけ取るはずだった商品をまだけ取っていません。I have not received the goods scheduled for arrival here on February 15.
345型は良い状態でけ取りました。I received your Model 345 in good condition.
65歳以上の人たちは政府から年金をけている。People of 65 and above get a pension from the government.
6時に写真をけ取りに行きます。I'll pick up the photographs at six o'clock.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shòu, ㄕㄡˋ, ] to receive; to accept; to suffer; subjected to; to bear; to stand; pleasant; (passive marker) [Add to Longdo]
不了[shòu bù liǎo, ㄕㄡˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ, ] unbearable; unable to endure; can't stand [Add to Longdo]
[shòu shì, ㄕㄡˋ ㄕˋ, ] object (of a transitive verb); to receive a task [Add to Longdo]
[shòu xiǎng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄤˇ, ] to enjoy [Add to Longdo]
[shòu rèn, ㄕㄡˋ ㄖㄣˋ, ] appointment (to a job); to be appointed (to high office); to accept an appointment; entrusted with responsibilities; same as 授任 [Add to Longdo]
保人[shòu bǎo rén, ㄕㄡˋ ㄅㄠˇ ㄖㄣˊ, ] the insured person; the person covered by an insurance policy [Add to Longdo]
保障监督的设施[shòu bǎo zhàng jiān dū de shè shī, ㄕㄡˋ ㄅㄠˇ ㄓㄤˋ ㄐㄧㄢ ㄉㄨ ㄉㄜ˙ ㄕㄜˋ ㄕ, / ] safeguarded facility [Add to Longdo]
[shòu shāng, ㄕㄡˋ ㄕㄤ, / ] to sustain injuries; wounded (in an accident etc); harmed [Add to Longdo]
伤害[shòu shāng hài, ㄕㄡˋ ㄕㄤ ㄏㄞˋ, / ] injured [Add to Longdo]
[shòu gù, ㄕㄡˋ ㄍㄨˋ, / ] to employ; to pay; employed; hired (as a bodyguard or mercenary) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
け取る[うけとる, uketoru] to receive, to get, to accept [Add to Longdo]
け手[うけて, ukete] receiving side [Add to Longdo]
け側ドライブ[うけがわドライブ, ukegawa doraibu] destination drive [Add to Longdo]
け入れ機能[うけいれきのう, ukeirekinou] acceptance function [Add to Longdo]
け入れ検査[うけいれけんさ, ukeirekensa] acceptance test [Add to Longdo]
[じゅしん, jushin] receipt (vs), receive [Add to Longdo]
信アンテナ[じゅしんアンテナ, jushin antena] receiver antenna [Add to Longdo]
信バッファ[じゅしんバッファ, jushin baffa] receive buffer [Add to Longdo]
信機[じゅしんき, jushinki] (television, radio, etc.) receiver [Add to Longdo]
信者[じゅしんしゃ, jushinsha] recipient [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
かる[うかる, ukaru] bestehen [Add to Longdo]
ける[うける, ukeru] bekommen, erhalten [Add to Longdo]
け付け[うけつけ, uketsuke] Annahme, Rezeption, Auskunft [Add to Longdo]
け取る[うけとる, uketoru] empfangen, erhalten, annehmen [Add to Longdo]
け皿[うけざら, ukezara] Untertasse [Add to Longdo]
け継ぐ[うけつぐ, uketsugu] nachfolgen, -erben [Add to Longdo]
[うけつけ, uketsuke] Annahme, Rezeption, Auskunft [Add to Longdo]
像機[じゅぞうき, juzouki] Fernsehapparat, Fernseher [Add to Longdo]
[じゅどう, judou] Passiv [Add to Longdo]
[じゅり, juri] Annahme [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top