Search result for

(56 entries)
(0.1329 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -厚-, *厚*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あつい, atsui] (adj) หนา
生労働省[こうせいろうどうしょう, kouseiroudoushou] (n) กระทรวงสาธารณสุขและแรงงาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
生省[こうせいしょう, kouseishou] (n) กระทรวงสาธารณสุข
生省[こうせいしょう, kouseishou] (n) กระทรวงสาธารณสุข
[あつさ, atsusa] (n ) ความหนา

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[厚, hòu, ㄏㄡˋ] generous; substantial; deep (as a friendship)
Radical: Decomposition: 厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  日 (rì ㄖˋ)  子 (zi ㄗ˙) 
Etymology: [ideographic] Sunlight 日 and children 子 in a building 厂,  Rank: 1,235

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あつ, atsu] (suf) thickness [Add to Longdo]
い(P);篤い[あつい, atsui] (adj-i) (1) (い only) thick; deep; heavy; (2) kind; cordial; hospitable; warm; faithful; (3) (篤い only) serious (of an illness); (4) (い only) abundant; (P) [Add to Longdo]
かましい[あつかましい, atsukamashii] (adj-i) impudent; shameless; brazen; (P) [Add to Longdo]
く礼を述べる[あつくれいをのべる, atsukureiwonoberu] (exp,v1) to thank (a person) heartily [Add to Longdo]
[あつさ, atsusa] (n) thickness; (P) [Add to Longdo]
ぼったい[あつぼったい, atsubottai] (adj-i) very thick; heavy [Add to Longdo]
み(P);[あつみ, atsumi] (n) thickness; profound; (P) [Add to Longdo]
め;[あつめ, atsume] (adj-no) thick (esp. paper, cloth) [Add to Longdo]
[こうい, koui] (n) kindness; favor; favour; (P) [Add to Longdo]
[あつうす, atsuusu] (n) stone hand mill [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hòu, ㄏㄡˋ, ] generous; thick (for flat things), #2,915 [Add to Longdo]
[hòu dù, ㄏㄡˋ ㄉㄨˋ, ] thickness, #7,418 [Add to Longdo]
[hòu wàng, ㄏㄡˋ ㄨㄤˋ, ] great hopes; great expectations, #19,581 [Add to Longdo]
[hòu lǐ, ㄏㄡˋ ㄌㄧˇ, / ] generous gifts, #37,436 [Add to Longdo]
脸皮[hòu liǎn pí, ㄏㄡˋ ㄌㄧㄢˇ ㄆㄧˊ, / ] brazen; shameless; impudent; cheek; thick-skinned, #43,432 [Add to Longdo]
[hòu dài, ㄏㄡˋ ㄉㄞˋ, ] generous treatment, #69,284 [Add to Longdo]
生省[hòu shēng shěng, ㄏㄡˋ ㄕㄥ ㄕㄥˇ, ] Japanese ministry of health, labor and welfare, #77,678 [Add to Longdo]
[hòu bào, ㄏㄡˋ ㄅㄠˋ, / ] generous reward [Add to Longdo]
生劳动省[hòu shēng láo dòng shěng, ㄏㄡˋ ㄕㄥ ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄕㄥˇ, / ] Japanese ministry of health, labor and welfare [Add to Longdo]
养薄葬[hòu yǎng bó zàng, ㄏㄡˋ ㄧㄤˇ ㄅㄛˊ ㄗㄤˋ, / ] generous care but a thrifty funeral; to look after one's parents generously, but not waste money on a lavish funeral [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Did you read that thick book?あなたは、あの分いほんを読んだのですか。
You're going to fall and sprain your ankle wearing sandals with such huge platforms.あんな底のいサンダル履いてたら、転んで捻挫しちゃうぞ。 [M]
I'm very grateful for your sympathy.お心づかいにくお礼申し上げます。
Captain Cook thanked the natives for their hospitality.クック船長はその原住民達の手いもてなしに感謝した。
It's been overcast for the past few days.ここ数日空はい雲に覆われている。
I cannot finish reading this thick book in a week.このい本は1週間では読み終えられない。
I'm deeply grateful for your kindness.ご好意に対しくお礼を申し上げます。
You got served a sukiyaki dinner, then spent the night and had breakfast. Don't you think you were imposing?すき焼きをごちそうになって、一晩泊めてもらったうえに、朝めしまで食べてきたなんて、ちょっとかましすぎるんじゃないか。
The floor is covered with a thick carpet.その床にはいじゅうたんが敷いてある。
The ice is thick enough to walk on.その上を歩けるほど氷はい。
How thick is the board?その板のさはどのくらいですか。
The ice is very thick.その氷はとてもい。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That ore is thick, Rocket.[JA] とてもい ロケット Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Your sister, sweet-faced, mild-mannered ingenue Kara Danvers...[JA] 君の妹、甘い顔をした、温で 純情な少女カーラ・ダンバース... Bizarro (2016)
You have no reason in the world to help me, but you're the only one who can.[JA] 助けを乞うなどかましいでしょう でも 頼れるのはあなただけです Alex (2016)
The cell wall is thick.[JA] 細胞の壁が Life (2017)
He said the skin is too thick to be pierced from the outside, so he...[JA] 肌がとてもいから 中から切り開くって Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
There's some back there.[CN] (V2E 德尔福) 虽然门看起来有点重 不过谁知道车子是谁在开 Machines Take Over the World (2017)
It's not magic.[CN] 這些異國情調濃的城市 例如維吉尼亞州的諾福克 水將會淹這麼高 Earth Is a Hot Mess (2017)
I'm sorry.[CN] 虽然有点颜无耻 但如果我能成为 让别人喜欢上小说的契机的话 Absolute (2017)
When bandits do bad things, better look like doing something bad.[CN] 了一点吧 The Village of No Return (2017)
Skin is the same level of thickness from the inside as from the outside![JA] 皮膚のさは中も外も まったく同じだ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
That's fine, I don't blame ya. You live here. It's a bit of a shit-hole.[CN] 我欣赏你的脸皮 Sexy Rollercoasters (2017)
We always had fun together.[CN] 但他在那边的职位享有望 不是吗 Einstein: Chapter Five (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あつい, atsui] -dick, herzlich [Add to Longdo]
[こうい, koui] gute_Absicht, Guete, Freundlichkeit [Add to Longdo]
生省[こうせいしょう, kouseishou] Ministerium_fuer_Soziales, Sozialministerium [Add to Longdo]
[こうしょう, koushou] Minister_fuer_soziale_Angelegenheiten [Add to Longdo]
[あつがみ, atsugami] Pappe [Add to Longdo]
[こうがん, kougan] Frechheit, Unverschaemtheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top