Search result for

印地语

(13 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -印地语-, *印地语*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
印地语[yìn dì yǔ, ˋ ㄉㄧˋ ㄩˇ, / ] Hindi (language) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She speaks Hindi so well![CN] 她印地语真的不错! Rang De Basanti (2006)
Hey, you speak Hindi, don't you?[CN] 嗨,你只会说印地语是吧? Kabhi Khushi Kabhie Gham... (2001)
She really knows Hindi![CN] 她真的懂印地语 Rang De Basanti (2006)
Your Hindi has really improved.[CN] 你的印地语说得真好 Rang De Basanti (2006)
Perfect forthis cold.[CN] 我是说, 真冷啊.. (用英语说, 以为Sue不懂印地语) Rang De Basanti (2006)
She understands Hindi![CN] 她懂印地语? Rang De Basanti (2006)
What are you talking about Hindi?[CN] 你们在说什么印地语 Chup Chup Ke (2006)
I am kicking. Latur.[CN] 我在踢,是Latur (印地语中'踢'和'Latur'发音相似) Chup Chup Ke (2006)
Wow! Her Hindi is great.[CN] 哇, 她的印地语真好 Rang De Basanti (2006)
He knows Hindi.[CN] 他懂印地语 Chup Chup Ke (2006)
Ratna![CN] (Ratna在印地语中为'宝石') Chup Chup Ke (2006)
...did you abuse her in Hindi?[CN] 顺便问下, 你是不是用印地语骂她了? Rang De Basanti (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top