Search result for

(63 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -協-, *協*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きょうりょく, kyouryoku] (vt) ให้ความร่วมมือ
[きょうぎ, kyougi] ปรึกษาหารือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きょうかい, kyoukai] (n) องค์กร, สมาคม
[きょうさん, kyousan] (n vt ) ซะพอร์ท') vt.,n. (สิ่ง,การ,ผู้) ค้ำ,จุน,ยัน,สนับสนุน,หนุน,อุดหนุน,รับ,พยุง,ช่วยเหลือ,อดทน,อดกลั้น,เป็นตัวประกอบ,เป็นตัวรอง, S. . supportly adv., S. bear,sustain,uphold

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[きょうかい, kyoukai] Thai: องค์กร English: organization
[きょうかい, kyoukai] Thai: สมาคม English: association

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[協, xié, ㄒㄧㄝˊ] to assist; to cooperate, to join; to harmonize
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ)  劦 (xié ㄒㄧㄝˊ) 
Etymology: [pictophonetic] cooperate

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きょうかい, kyoukai] (n) association; society; organization; organisation; (P) [Add to Longdo]
会旅費[きょうかいりょひ, kyoukairyohi] (n) travel allowance paid to salaried sumo wrestlers for tournaments held outside Tokyo [Add to Longdo]
技者[きょうぎしゃ, kyougisha] (n) contestant; athlete [Add to Longdo]
[きょうぎ, kyougi] (n,vs) conference; consultation; discussion; negotiation; (P) [Add to Longdo]
議員[きょうぎいん, kyougiin] (n) delegate [Add to Longdo]
議会[きょうぎかい, kyougikai] (n) conference; convention [Add to Longdo]
議会員[きょうぎかいいん, kyougikaiin] (n) conferees [Add to Longdo]
議官[きょうぎかん, kyougikan] (n) conferees [Add to Longdo]
議事項[きょうぎじこう, kyougijikou] (n) agenda [Add to Longdo]
議所[きょうぎしょ, kyougisho] (n) conference site [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xié, ㄒㄧㄝˊ, / ] cooperate; harmonize; to help; to assist; to join [Add to Longdo]
协作[xié zuò, ㄒㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] cooperation; coordination [Add to Longdo]
协力[xié lì, ㄒㄧㄝˊ ㄌㄧˋ, / ] unite in common effort [Add to Longdo]
协助[xié zhù, ㄒㄧㄝˊ ㄓㄨˋ, / ] provide assistance; aid [Add to Longdo]
协同[xié tóng, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] to cooperate; in coordination with [Add to Longdo]
协同作用[xié tóng zuò yòng, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄨㄥˊ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, / ] synergy; cooperative interaction [Add to Longdo]
协和[xié hé, ㄒㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, / ] mediate; harmonize; (mus.) consonant; cooperation; Concorde (the Anglo-French aircraft) [Add to Longdo]
协商[xié shāng, ㄒㄧㄝˊ ㄕㄤ, / ] to consult with; to talk things over; agreement [Add to Longdo]
协奏[xié zòu, ㄒㄧㄝˊ ㄗㄡˋ, / ] to perform (a concerto) [Add to Longdo]
协奏曲[xié zòu qǔ, ㄒㄧㄝˊ ㄗㄡˋ ㄑㄩˇ, / ] concerto [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Kyouwa Bank and Saitama Bank merged into Asahi Bank ten years ago.10年前に和銀行と埼玉銀行は合併してあさひ銀行になった。
Twelve musicians constitute the society.12人の音楽家たちが会を構成しています。
The two boys cooked their meal between them.2人の兄弟は力して食事をこしらえた。
The letters STEP stand for the Society for Testing English Proficiency.STEPという文字は日本英語検定会を表している。
People of Asia must work together.アジアの民族は力し合わなければならない。
Without your help this plan would be impossible.あなたがたの力がなければこの計画は不可能でしょう。
We know we may count on your cooperation.あなたのご力がいただけるものと確信しています。
There is nothing for it but to compromise in a situation like this.こういう場合には妥するよりほかし方がない。
If you want to stay a member of this club, you have to fish or cut bait.このままクラブのメンバーを続けたいと思うなら、君ははっきりと力する姿勢をみせなければ駄目だ。 [M]
I'd like to take advantage of this opportunity to thank you all for your cooperation.この機会を利用して、皆様方のご力に感謝したいと思います。
Your help would be appreciated on this matter.この件についてご力いただけたら、ありがたいと思います。
The three organizations are the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, and the General Agreement on Tariffs and Trade.この三つの機関とは国際通貨基金、国際復興開発銀行、関税・貿易一般定である。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fitzpatrick was precisely the kind of degenerate to help her find it.[JA] そして力する堕落者もいた Close Encounters (2017)
No, she's being very uncooperative.[JA] 駄目だ 力しない Find This Thing We Need To (2017)
- You are, like, the big brother.[JA] ミルコ・ウルフ 国際ボクシング会常務 アメリカは ナンバーワンで ミルコ・ウルフ 国際ボクシング会常務 CounterPunch (2017)
No reprisals. The agreement.[CN] 不是沒有報復行為嗎,我們的 Riot in Cell Block 11 (1954)
I'm thirty, don't forget. So you shouldn't be surprised I'm not backing down.[CN] 別忘了我三十歲了,我不會妥 La Poison (1951)
And you're still news, with or without an agreement.[CN] 你們仍然是新聞 即使沒有一個 Riot in Cell Block 11 (1954)
Yeah.[JA] ミルコ・ウルフ 国際ボクシング会常務 CounterPunch (2017)
And if Jon doesn't come back, you'll need their support... so you can work together to give you what you really want.[JA] それにジョンが帰らなかったら― 彼等の支持が必要・・・ そうやって力して あなたが本当に欲しいものを得る Eastwatch (2017)
You will ask God to help you to overcome this attachment... and you will kiss the feet of the nuns and beg your bread in refectory.[CN] 你們要請求天主助你們克服這種依咐 你們必須親吻修女的腳 且在用餐室乞討面包 The Nun's Story (1959)
Supervising the nurses and assisting Dr. Fortunati.[CN] 你得監督護理人員還得從旁 助佛圖綱提醫師 The Nun's Story (1959)
- Let's just say we came to a compromise.[JA] 妥案ですよ Sexy Rollercoasters (2017)
I have cooperated with you, so...[JA] 私も力したんだから Affection (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
調試験法[きょうちょうしけんほう, kyouchoushikenhou] coordinated test method [Add to Longdo]
定世界時[きょうていせかいじ, kyouteisekaiji] Coordinated Universal Time, UTC [Add to Longdo]
同収集[きょうどうしゅうしゅう, kyoudoushuushuu] co-operative acquisition [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きょう, kyou] ZUSAMMENARBEIT [Add to Longdo]
[きょうかい, kyoukai] Verein, Gesellschaft [Add to Longdo]
[きょうりょく, kyouryoku] Zusammenarbeit, Kooperation [Add to Longdo]
力者[きょうりょくしゃ, kyouryokusha] Mitarbeiter, Mitwirkender [Add to Longdo]
[きょうどう, kyoudou] Gemeinsamkeit, Partnerschaft [Add to Longdo]
[きょうてい, kyoutei] Abkommen, Vereinbarung [Add to Longdo]
調[きょうちょう, kyouchou] Zusammenarbeit, Harmonie [Add to Longdo]
[きょうぎ, kyougi] Beratung, Konferenz [Add to Longdo]
[きょうさん, kyousan] Genehmigung, Bewilligung, Zustimmung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top