Search result for

(54 entries)
(0.155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -千-, *千*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ち, chi] (n) หนึ่งพัน, จำนวนมาก
[ちば, chiba] (n name) จังหวัดชิบะ อยู่ทางตะวันตกของกรุงโตเกียว, เป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
差万別[せんさばんべつ, sensabanbetsu] (vi vt) แตกต่างกันนานา
[せん, sen, sen , sen] (n ) พัน

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[千, qiān, ㄑㄧㄢ] thousand; many, numerous; very
Radical: Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: []

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せん(P);ち, sen (P); chi] (num) 1,000; thousand; (P) [Add to Longdo]
々に;[ちぢに, chidini] (adv) in pieces [Add to Longdo]
一夜[せんいちや, sen'ichiya] (n) Thousand and One Nights [Add to Longdo]
羽鶴[せんばづる, senbaduru] (n) (string of) many (traditionally 1000) paper cranes [Add to Longdo]
円札[せんえんさつ, sen'ensatsu] (n) 1,000 Yen bill; (P) [Add to Longdo]
[せんおく, sen'oku] (n) (1) 100,000,000,000; hundred billion; (obs) hundred milliard (British); (2) many [Add to Longdo]
[せんけ, senke] (n) Senke school of tea ceremony [Add to Longdo]
客万来[せんかくばんらい;せんきゃくばんらい, senkakubanrai ; senkyakubanrai] (n) flood of customers; (doing) a roaring business [Add to Longdo]
筋;すじ[せんすじ, sensuji] (n) striped pattern (textiles, pottery) [Add to Longdo]
金の裘は一狐の腋に非ず[せんきんのきゅうはいっこのえきにあらず, senkinnokyuuhaikkonoekiniarazu] (exp) an expensive fur coat will not be made with a single fox alone; to rule a country requires many great men [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiān, ㄑㄧㄢ, ] thousand [Add to Longdo]
[qiān wèi, ㄑㄧㄢ ㄨㄟˋ, ] the thousands place (or column) in the decimal system [Add to Longdo]
位元[qiān wèi yuán, ㄑㄧㄢ ㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, ] kilobit [Add to Longdo]
[qiān kè, ㄑㄧㄢ ㄎㄜˋ, ] kilogram [Add to Longdo]
万万[qiān qiān wàn wàn, ㄑㄧㄢ ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ, / ] millions upon millions; untold numbers [Add to Longdo]
[qiān kǎ, ㄑㄧㄢ ㄎㄚˇ, ] kilocalorie (Kcal) [Add to Longdo]
[qiān zhōu, ㄑㄧㄢ ㄓㄡ, ] kilohertz; kHz [Add to Longdo]
[qiān dūn, ㄑㄧㄢ ㄉㄨㄣ, / ] kiloton [Add to Longdo]
吨级核武器[qiān dūn jí hé wǔ qì, ㄑㄧㄢ ㄉㄨㄣ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ, / ] kiloton weapon [Add to Longdo]
奇百怪[qiān qí bǎi guài, ㄑㄧㄢ ㄑㄧˊ ㄅㄞˇ ㄍㄨㄞˋ, ] fantastic oddities of every description (成语 saw) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How much did it cost?" "It cost me a thousand yen."「それはいくらかかりましたか」「円かかりました」
Chizuko said, "A crane is supposed to live for one thousand years."「鶴は年生きるのよ」とチズコは言った。 [F]
Ten million yen will be ample for the project.万円あればその計画には十分だろう。
Five thousand dollars is a large sum of money.ドルというのは、多額なお金だ。
Five thousand yen is enough to buy this dictionary.円あればこの辞書を買うのに十分だ。
All those tricks he's got up his sleeve make him a formidable client.あいつは海だから、取り引き相手としてはかなり手強いぞ。 [M]
I can hardly wait till I see you.あなたのお帰りを一日秋の思いでお待ちしています。
That restaurant prepares two thousand meals every day.あのレストランは毎日二食じゅんびしている。
That inn is 5,000 yen a night, meals excluded.あの民宿なら、素泊まり5円だよ。
You always ask me to join your team because you need one more guy. Come on - just once I'd like you to say it's because I alone am worth ten of them - even if it is a lie.いつも、いつも員数合わせなどと言われないで、たまには嘘でも良いから一騎当の兵と言ってほしいよ。
At last a chance in a million arrived.いよいよ載一遇のチャンスがめぐってきた。
How does it happen that you were not eaten up with all those hundreds and trillions of cats?おまえはどうして、百匹のねこ、匹のねこ、百万匹、一億、一兆匹のねこといっしょに、食べられてしまわなかったのだね。?

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Senta.[CN] 阿 Floating Weeds (1959)
_[CN] 北极光 5.025 Most Likely to... (2014)
US$3,000.00[CN] 三 Isabella (2006)
-Yes.[JA] (葉)ええ Appeal (2017)
Thls mustn't come to pass!"[CN] 你万不能让我承担这个重负! The Phantom Carriage (1921)
"You mustn't let it happen![CN] "你万不能让这件事发生! The Phantom Carriage (1921)
So, you're not sure what to do with your life now.[JA] (葉(ちば)) どう生きていけばいいのか 分からないか... Confrontation (2017)
Minami Shirakawa's life... was worth only ten million yen.[JA] 白川美波の命は たったの1万円だったんですよ Confrontation (2017)
I'd like to say something about that.[JA] (葉) まあ そのことなんですけどね Appeal (2017)
"No, you mustn't do that!"[CN] "不,你万不能那样做!" The Phantom Carriage (1921)
Though I myself am an author, I can't explain it well.[JA] (葉) まあ 作家である私も うまく表現できないんですが Appeal (2017)
Mr. Chiba, though you're the chairman, we've basically decided without you that the winner will be Yuzu Hanaki.[JA] (大貫(おおぬき))葉先生 委員長を差し置いてなんですが 選考会を前に 花木ゆずで 決まってしまいそうですよ Appeal (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ち, chi] tausend [Add to Longdo]
円札[せんえんさつ, sen'ensatsu] 1000-Yen-Schein [Add to Longdo]
[ちば, chiba] (Praefektur_oestlich_von_Tokyo) [Add to Longdo]
[せんり, senri] tausend_RI, (grosse) Entfernung [Add to Longdo]
里眼[せんりがん, senrigan] Hellsehen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top