Search result for

(81 entries)
(0.0721 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -十-, *十*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[じゅう, juu] (n) สิบ
[じゅういち, juuichi] (n) สิบเอ็ด
[じゅうなな, juunana] (n) สิบเจ็ด
[じゅうさん, juusan] (n) สิบสาม
[じゅうきゅう, juukyuu] (n) สิบเก้า
[じゅうに, juuni] (n) สิบสอง
[じゅうご, juugo] (n) สิบห้า
[じゅうはち, juuhachi] (n) สิบแปด
[じゅうろく, juuroku] (n) สิบหก
[じゅうぶん, juubun] (n) เพียงพอ, เหลือเฟือ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[とうか, touka] Thai: วันที่สิบ English: the tenth of month
二月[じゅうにがつ, juunigatsu] Thai: เดือนที่สิบสองของปี, ธันวาคม English: December
[とおか, tooka] Thai: วันที่สิบของเดือน English: 10th
一月[じゅういちがつ, juuichigatsu] Thai: เดือนพฤศจิกายน English: November

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[丧, sàng, ㄙㄤˋ] mourning; mourn; funeral
Radical: Decomposition: 亡 (wáng ㄨㄤˊ) 
Etymology: [pictographic] Simplified form of 喪; to cry 哭 over the dead 亡
[十, shí, ㄕˊ] ten, tenth; complete; perfect
Radical: Decomposition: 一 (yī )  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: []
[卂, xùn, ㄒㄩㄣˋ] to fly rapidly
Radical: Decomposition: 乙 (yǐ ㄧˇ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: []
[千, qiān, ㄑㄧㄢ] thousand; many, numerous; very
Radical: Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: []
[卄, niàn, ㄋㄧㄢˋ] twenty, twentieth
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Two tens 十 side by side
[卅, sà, ㄙㄚˋ] thirty, thirtieth
Radical: Decomposition: 一 (yī )  川 (chuān ㄔㄨㄢ) 
Etymology: [ideographic] Three tally marks; compare ten 十 and twenty 廿
[升, shēng, ㄕㄥ] to advance; to arise; to hoist, to raise
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: []
[午, wǔ, ˇ] noon; 7th terrestrial branch
Radical: Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  干 (gàn ㄍㄢˋ) 
Etymology: []
[卉, huì, ㄏㄨㄟˋ] general term for plants; myriads
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ)  艹 (cǎo ㄘㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] Ten 十 different types of grass 艹
[半, bàn, ㄅㄢˋ] half; semi-, incomplete
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  牛 (niú ㄋㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] A cow 牛 splitting 丷 wood in half

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じゅう(P);と;とお(P), juu (P); to ; too (P)] (num) 10; ten; (P) [Add to Longdo]
[じゅうあく, juuaku] (n) (1) (See 八虐) the ten abominations (the ten most grievous offenses under traditional Chinese law); (2) {Buddh} (See 善) the ten evil deeds [Add to Longdo]
[といち;トイチ, toichi ; toichi] (n) (1) (じゅういち only) 11; eleven; (2) (uk) Hodgson's hawk-cuckoo (Cuculus fugax); (P) [Add to Longdo]
[といち;トイチ, toichi ; toichi] (n) (uk) type of illegal loan charging 10% interest every 10 days [Add to Longdo]
一月(P);11月(P)[じゅういちがつ, juuichigatsu] (n-adv) November; (P) [Add to Longdo]
一月革命[じゅういちがつかくめい, juuichigatsukakumei] (n) (1) (See 月革命) October Revolution (Russia, 1917); (2) (See ドイツ革命) German Revolution (1918-1919) [Add to Longdo]
一面観音[じゅういちめんかんのん, juuichimenkannon] (n) eleven-faced Goddess of Mercy [Add to Longdo]
一面観世音[じゅういちめんかんぜおん, juuichimenkanzeon] (n) (See 観世音) Ekadasamukha (eleven-faced Avalokitesvara) [Add to Longdo]
[じゅうう, juuu] (n) refreshing rain once in ten days [Add to Longdo]
円玉[じゅうえんだま, juuendama] (n) 10 yen coin [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shí, ㄕˊ, ] ten; 10 [Add to Longdo]
[shí yī, ㄕˊ ㄧ, ] eleven; 11; PRC National Day (October 1, 1949) [Add to Longdo]
一年[shí yī nián, ㄕˊ ㄧ ㄋㄧㄢˊ, ] eleven years [Add to Longdo]
一月[shí yī yuè, ㄕˊ ㄧ ㄩㄝˋ, ] eleventh month; November [Add to Longdo]
[shí qī, ㄕˊ ㄑㄧ, ] seventeen; 17 [Add to Longdo]
七孔桥[Shí qī kǒng qiáo, ㄕˊ ㄑㄧ ㄎㄨㄥˇ ㄑㄧㄠˊ, / ] Seventeen arch bridge in the Summer Palace 頤和園|颐和园, Beijing [Add to Longdo]
[shí sān, ㄕˊ ㄙㄢ, ] thirteen; 13 [Add to Longdo]
三日[shí sān rì, ㄕˊ ㄙㄢ ㄖˋ, ] thirteenth day of a month [Add to Longdo]
三经[shí sān jīng, ㄕˊ ㄙㄢ ㄐㄧㄥ, / ] the Thirteen Confucian Classics - namely: Book of Songs 詩經|诗经, Book of History 尚書|尚书, Rites of Zhou 周禮|周礼, Rites and Ceremonies 儀禮|仪礼, Classic of Rites 禮記|礼记, Book of Changes 周易|周易, Mr Zuo's Annals 左傳|左传, Mr Gongyang's Annals 公羊傳|公羊传, Mr Gu Liang's Annals [Add to Longdo]
[shí jiǔ, ㄕˊ ㄐㄧㄡˇ, ] nineteen; 19 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Many men, many minds.色。
"Will you have some more coffee?" "No, thanks. I've had enough."「もっとコーヒーはいかがですか」「もう結構です?分頂きました」
Is one thousand yen enough?1000円で分ですか。
$100 will cover all your expenses for the trip.100ドルあれば旅行の費用としては分だろう。
It is a little after a quarter to eleven.11時五分前を少し過ぎています。
Mexican desperadoes during the early twenties were usually armed to the teeth with stolen firearms and ammunition.1920年代初期のメキシコの無法者たちは盗んだ小火器や爆薬で分に武装していた。
Ten million yen will be ample for the project.1千万円あればその計画には分だろう。
The two roads cut across the street from us.2本の道が文字に交差している。
This meal is adequate for three.3人にはこの食事で分だ。
Five thousand yen is enough to buy this dictionary.5千円あればこの辞書を買うのに分だ。
I suppose than an 8-Gigabyte hard drive will be adequate.8ギガバイトのハードディスクがあれば分だと思います。
Long on A and short on B.Aは分にあるがBは足りない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It may be that the identity I already have is working fine.[JA] 個性が要らないっていう 意味じゃなくて 今の自分で分なの  ()
1 1 .[CN] 一岁 Almost Famous (2000)
I've already crossed enough lines tonight to lose my job several times over.[JA] 仕事をクビになる一線を 分に越えてしまった Close Encounters (2017)
Or ten?[CN] 或是年呢? Episode #1.8 (1990)
Considering his name value, and data like sales and pre-sales, 3,000 is plenty for first printing.[JA] ネームバリュー 売り上げ 予約状況 データからいって 初版の3000部で分だよ Appeal (2017)
Oh, 16.[CN] 六岁? That Darn Cat (1997)
I fully understand that.[JA] それは分 分かってる Choices (2017)
$20?[CN] 二块! Mean Streets (1973)
- Ok.[CN] 好 三 Derailed (2002)
Yes, it is[CN] 中二楼 Heung gong chat sup sam (1974)
Yesterday afternoon, at an apartment in Kita Ward, middle-aged male and female were stabbed dozens of times, and ending up being killed.[JA] (ニュースキャスター) 昨日の午後 東京北区のアパートで 中年の男女が 刃物で数か所 刺され 殺害され Reason (2017)
I'm happy as long as there's water.[JA] 水を飲めば Barbecue (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
進表記法[じっしんひょうきほう, jisshinhyoukihou] decimal notation [Add to Longdo]
進分類体系[じっしんぶんるいたいけい, jisshinbunruitaikei] decimal classification system [Add to Longdo]
分条件[じゅうぶんじょうけん, juubunjouken] sufficent condition [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
二冊[じゅうにさつ, juunisatsu] 12 Baende [Add to Longdo]
八才[じゅうはっさい, juuhassai] 18 Jahre (alt) [Add to Longdo]
円玉[じゅうえんだま, juuendama] 10-Yen-Stueck, 10-Yen-Muenze [Add to Longdo]
[じゅうぶん, juubun] 10 Minuten [Add to Longdo]
[じゅうぶん, juubun] ausreichend, genuegend [Add to Longdo]
分の一[じゅぶんのいち, jubunnoichi] ein_Zehntel [Add to Longdo]
和田湖[とうわだこ, touwadako] (See in Tohoku) [Add to Longdo]
国峠[じっこくとうげ, jikkokutouge] (Pass in Hakone) [Add to Longdo]
字架像[じゅうじかぞう, juujikazou] Kruzifix [Add to Longdo]
字砲火[じゅうじほうか, juujihouka] Kreuzfeuer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top