Search result for

(62 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -北-, *北*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
朝鮮[きたちょうせん, kitachousen] (n name) ประเทศเกาหลีเหนือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
海道[ほっかいどう, hokkaidou] (n name ) ฮอกไกโด(ชื่อจังหวัด เป็นจังหวัดที่อยู่ทางเหนือสุดของประเทศญีุ่ปุ่น และเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น มีเนื้อที่22เปอร์ของเป็นเทศญี่ปุ่น)
[ほくおう, hokuou] (n ) ยุโรปเหนือ
[ほっきょく, hokkyoku] (n ) ขั้วโลกเหนือ , See also: R. north pole

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ほくだい, hokudai] Thai: ชื่อย่อเรียกมหาวิทยาลัยฮอกไกโด English: Hokkaido University
[ほくとう, hokutou] Thai: ตะวันออกเฉียงเหนือ
アメリカ[きたあめりか, kitaamerika] Thai: อเมริกาเหนือ English: North America

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[北, běi, ㄅㄟˇ] north; northern; northward
Radical: Decomposition: 匕 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictographic] Two people 匕 sitting back-to-back; phonetic loan for "north"

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きた, kita] (n) north; (P) [Add to Longdo]
々西;西[ほくほくせい, hokuhokusei] (n) north-northwest [Add to Longdo]
に向いた窓[きたにむいたまど, kitanimuitamado] (n) window to the north [Add to Longdo]
の政所[きたのまんどころ, kitanomandokoro] (n) (hon) (See 摂政,関白,大臣・だいじん,大納言・1,中納言) legal wife of a regent, of the imperial adviser, or of an official at the Grand Council of State [Add to Longdo]
の対[きたのたい, kitanotai] (n) (See 対の屋) northern side house (to the rear of a main residence; often home to one's wife) [Add to Longdo]
の方[きたのかた, kitanokata] (n) (1) northward; facing the north; (2) (hon) nobleman's true wife [Add to Longdo]
アイルランド[きたアイルランド, kita airurando] (n) Northern Ireland; (P) [Add to Longdo]
アメリカ[きたアメリカ, kita amerika] (n) North America [Add to Longdo]
カリフォルニア[ほくカリフォルニア, hoku kariforunia] (n) Northern California [Add to Longdo]
[ほくい, hokui] (n) north latitude; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[běi, ㄅㄟˇ, ] north [Add to Longdo]
[Běi Yà, ㄅㄟˇ ㄧㄚˋ, / ] North Asia [Add to Longdo]
[Běi jīng, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ, ] Beijing; capital of People's Republic of China; one of the four municipalities 直轄市|直辖市; fig. PRC government [Add to Longdo]
京人[běi jīng rén, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ, ] person from Beijing; Peking Man (Sinanthropus pekinesis) [Add to Longdo]
京人民大会堂[Běi jīng rén mín dà huì táng, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄤˊ, / ] the Great Hall of the People in Beijing [Add to Longdo]
京动物园[Běi jīng Dòng wù yuán, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄩㄢˊ, / ] Beijing Zoo [Add to Longdo]
京周报[Běi jīng zhōu bào, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄓㄡ ㄅㄠˋ, / ] Beijing Review; also written 京週報|京周报 [Add to Longdo]
京大学[Běi jīng Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Beijing university [Add to Longdo]
京工人体育场[Běi jīng Gōng rén Tǐ yù chǎng, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄔㄤˇ, / ] Workers Stadium [Add to Longdo]
京工业大学[Běi jīng Gōng yè Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Beijing University of Technology [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.2、3ヶ月後、彼らは極にある繁殖地へと戻っていきます。
I'm near the on ramp to 25 north.25号線方面の入り口付近にいます。
Have you been to Hokkaido?あなたは海道に行ったことがありますか。
You are from Hokkaido, aren't you?あなたは海道出身ですよね。
Many American high-school students do not know that the Civil War took place between 1861 and 1865.アメリカの高校生で、南戦争が1861年から1865年までの間に起こったことをしらないものが多い。
The natives of the North-West Pacific Coast of America were probably descendants of tribes from Asia..アメリカの太平洋西海岸沿いに住む原住民は、おそらくアジアから移住した種族の子孫なのである。
The climate of England is similar to that of Hokkaido.イギリスの気候は海道の気候とにている。
Italy is bounded on the north by Switzerland.イタリアは部でスイスに接している。
Yes, it does. But it snows more in Niigata than in Hokkaido.ええ。でも海道より新潟のほうがもっと降りますよ。
My neighbors say they're going on a family trip to Hokkaido.お隣さんは海道まで家族旅行だって。
Canada is on the north side of America.カナダはアメリカの側にある。
Canada is to the north of the United States.カナダは合衆国のにある。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Timer's running.[CN] -维州 - and the Muslim dies. - Northern Virginia. Off Side (2017)
Why not? It's not a big deal.[JA] (野)いいじゃん それくらい Choices (2017)
It's a sealed scroll for the King in the North.[JA] の王のための封書だ Eastwatch (2017)
Because it's a very long commitment, and I'll be straight with you, last couple of gigs we've had some unwelcome attention from National Front thugs.[CN] 但我不确定你有没有意愿 随我们上支持矿工示威活动 Smell the Weakness (2017)
No.[CN] 如果我没能回来 起码你不用 再和境之王打交道了 Eastwatch (2017)
I mean, fuck this. You gotta start to do more.[CN] 来自费城的达玛尼洛克 他今年19岁 他也获得了参加奥运选拔赛的资格 CounterPunch (2017)
Eh, the North has dulled many good maesters' wits.[JA] 部はメイスターの知能を鈍らせる Eastwatch (2017)
I'm sorry.[CN] 我從京來的 Louis C.K. 2017 (2017)
Yesterday afternoon, at an apartment in Kita Ward, middle-aged male and female were stabbed dozens of times, and ending up being killed.[JA] (ニュースキャスター) 昨日の午後 東京区のアパートで 中年の男女が 刃物で数十か所 刺され 殺害され Reason (2017)
He leaves it, he dies.[CN] 纬38.762844度 38.762844 North, 东经77.259686度 77.258686 East. Off Side (2017)
It means everyone does it.[JA] (野) えっ... みんながやってることだよ Choices (2017)
MURDER IS[CN] 昨天下午 在东京区的公寓中 发生了一起中年男女 全身遭到利刃刺伤数十处而死 Reason (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きた, kita] Norden [Add to Longdo]
[ぺきん, pekin] Peking [Add to Longdo]
[ほくほくとう, hokuhokutou] Nordnordost [Add to Longdo]
[きたく, kitaku] (Name eines Verwaltungsbezirkes) [Add to Longdo]
斗七星[ほくとしちせい, hokutoshichisei] der_Grosse_Baer [Add to Longdo]
斗星[ほくとせい, hokutosei] der_grosse_Baer [Add to Longdo]
[ほっぽう, hoppou] -Norden [Add to Longdo]
[ほくとう, hokutou] Nordosten [Add to Longdo]
[ほっきょく, hokkyoku] Nordpol [Add to Longdo]
極圏[ほっきょくけん, hokkyokuken] noerdlicher_Polarkreis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top