Search result for

(57 entries)
(5.7207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -勤-, *勤*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きんたい, ] (n) การสายลาขาด (เป็นศัพท์ที่เกียวข้องในการทำงาน)
, See also: R.
[きんむ, ] 1.การปฏิบัติงาน 2.การปฏิบัติหน้าที่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
め先[つとめさき, tsutomesaki] Thai: สถานที่ทำงาน ที่ทำงาน English: place of work
める[つとめる, tsutomeru] Thai: ทำงาน English: to work
める[つとめる, tsutomeru] Thai: รับใช้ English: to serve

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[勤, qín, ㄑㄧㄣˊ] industrious, diligent, attentive
Radical: Decomposition: 堇 (jǐn ㄐㄧㄣˇ)  力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] strength

Japanese-English: EDICT Dictionary
しむ[いそしむ, isoshimu] (v5m) to endeavor; to endeavour; to work hard (at) [Add to Longdo]
まらない[つとまらない, tsutomaranai] (adj-i) unfit for; unequal to [Add to Longdo]
まる;務まる[つとまる, tsutomaru] (v5r,vi) to be fit for; to be equal to; to function properly [Add to Longdo]
め(P);務め(P)[つとめ, tsutome] (n) (1) service; duty; business; responsibility; task; (2) Buddhist religious services; (P) [Add to Longdo]
める(P);務める(P)[つとめる, tsutomeru] (v1,vt) (1) (usu. める) to work (for); to be employed (at); to serve (in); (2) (usu. 務める) to serve (as); to act (as); to fill (the position of); to play the role (of); (3) (usu. める) to conduct a religious service; (P) [Add to Longdo]
め帰り[つとめがえり, tsutomegaeri] (adj-no) on the way home from work [Add to Longdo]
め気[つとめぎ, tsutomegi] (n) mercenary spirit [Add to Longdo]
め口[つとめぐち, tsutomeguchi] (n) position; place of employment [Add to Longdo]
め向き[つとめむき, tsutomemuki] (n) one's business; one's duties [Add to Longdo]
め行なう[つとめおこなう, tsutomeokonau] (v5u) to carry on (work) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qín, ㄑㄧㄣˊ, ] diligent; frequent [Add to Longdo]
[qín jiǎn, ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˇ, / ] hardworking and frugal [Add to Longdo]
[qín miǎn, ㄑㄧㄣˊ ㄇㄧㄢˇ, ] diligence; diligent; industrious [Add to Longdo]
[qín wù, ㄑㄧㄣˊ ˋ, / ] service; an orderly (in army) [Add to Longdo]
务兵[qín wù bīng, ㄑㄧㄣˊ ˋ ㄅㄧㄥ, / ] army orderly [Add to Longdo]
务员[qín wù yuán, ㄑㄧㄣˊ ˋ ㄩㄢˊ, / ] odd job man; army orderly [Add to Longdo]
[qín láo, ㄑㄧㄣˊ ㄌㄠˊ, / ] hardworking; industrious; diligent [Add to Longdo]
[qín qín, ㄑㄧㄣˊ ㄑㄧㄣˊ, ] attentative; solicitous; earnest; sincere [Add to Longdo]
恳恳[qín qín kěn kěn, ㄑㄧㄣˊ ㄑㄧㄣˊ ㄎㄣˇ ㄎㄣˇ, / ] industrious and conscienscious; assiduous [Add to Longdo]
[qín fèn, ㄑㄧㄣˊ ㄈㄣˋ, / ] hardworking; diligent [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Your work has been causing a lot of complaints from customers; I'm ordering you to leave immediately." "Oh, up yours! I didn't want to work here in the first place."「君の仕事についてはお客さんから不満が殺到している。すぐに辞めてもらおう」「ふん、くそったれめ。こんな所はじめからめたくなかったんだ。」 [M]
He is the more diligent of the two.2人のうちでは彼の方が勉です。
Unfortunately I hit the morning rush hour.あいにく朝の通ラッシュにぶつかった。
Your sister is the most diligent of all my friends.あなたの妹は友達の中で一番勉です。
You should apply for that post.あなたはあのめ口に申し込むべきだ。
I'm working for a trading firm.ある貿易会社にめています。
We attribute Edison's success to intelligence and hard work.エジソンの成功は知性と勉との結果でもある。
Who do you work for?めはどちらですか。
Your father works for a bank, doesn't he?きみのお父さんは銀行におめですね? [M]
Women work on equal terms with men in this firm.この会社では女性は男性と対等の条件で務している。
Can you account for your absence last Friday?この間の金曜日の欠を弁解できるからね。
In all my career as a travel agent, I never visited Africa.これまで旅行会社にめてきたが、アフリカには行ったことがない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's a tribute.[CN] 你很会献殷 Leave Her to Heaven (1945)
- Where are you on duty now?[CN] -你目前在哪里值 Gaslight (1944)
A hard worker, can't get a job.[CN] 一个劳的工人,却得不到工作 The Great Dictator (1940)
I was too sweet, too obliging.[CN] 我這麼彬彬有禮 這麼殷細心 Les Visiteurs du Soir (1942)
And everyone just treats me like, I'm part of the family 'cause I work there, and I have my own name badges, and they don't have to worry about security at all.[JA] 家族の様に扱う 名札持って務 心配なしよ After Porn Ends 2 (2017)
"Kang Minjoo reveals all:[CN] 怎么了你真的是个奋的人吗 Episode #1.4 (2004)
Women like to please.[CN] 女人都需要別人獻殷 有什麼不對? Les Visiteurs du Soir (1942)
I used to work for the CIA.[JA] CIAに務していたんです Imminent Risk (2017)
The toughest districts always seem to have bars that open at 6:00 AM when the night shift gets off.[JA] 夜明けの朝6時に 開いてるバーがあればいいのにね Sock Puppets (2017)
And if I worked at McDonald's and didn't like it, I'd be a whore.[JA] 好きでもないのに マックで務するのが 売春婦 After Porn Ends 2 (2017)
Don't, my dear, not here.[CN] 威拿,威 威廉胡士利,获民 Gone with the Wind (1939)
American women aren't accustomed to gallantry.[CN] 美国女人受不了殷这套 The Awful Truth (1937)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
まる[つとまる, tsutomaru] tauglich_sein [Add to Longdo]
める[つとめる, tsutomeru] angestellt_sein [Add to Longdo]
め先[つとめさき, tsutomesaki] Buero, Geschaeft, Arbeitsstelle [Add to Longdo]
[きんけん, kinken] Fleiss_und_Sparsamkeit [Add to Longdo]
[きんろう, kinrou] Arbeit, Anstrengung, Fleiss [Add to Longdo]
[きんべん, kinben] Fleiss, Emsigkeit, Eifer [Add to Longdo]
[きんむ, kinmu] Dienst [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top