Search result for

(62 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -勝-, *勝*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かちき, kachiki] (n adj) ชอบเอาชนะ,ไม่ยอมแพ้
[しょうそ, shouso] (n) ชนะ(คดีความ)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しょうしゃ, shousha] (adv) ชัยชนะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かつ, katsu] Thai: ชนะ
[しょうり, shouri] Thai: ชัยชนะ English: victory
[しょうり, shouri] Thai: มีชัยชนะเหนือฝ่ายตรงข้าม English: conquest
[しょうり, shouri] Thai: ความสำเร็จ English: success
[しょうり, shouri] Thai: ชนะ English: win

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[勝, shèng, ㄕㄥˋ] victory; to excel, to truimph
Radical: Decomposition: 月 (yuè ㄩㄝˋ)  劵 (juàn ㄐㄩㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] flesh

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しょう, shou] (n) (1) win; victory; (2) beautiful scenery; scenic spot; (suf,ctr) (3) (ant [Add to Longdo]
たれぬ[かたれぬ, katarenu] (adj-f) unable to win [Add to Longdo]
[がち, gachi] (n) win; victory; (P) [Add to Longdo]
[がち, gachi] (suf) (uk) apt to do; liable to do; tend to do (used to describe a negative tendency) [Add to Longdo]
ちっ放し[かちっぱなし, kachippanashi] (n) winning straight victories; making a clean score [Add to Longdo]
ちっ放す[かちっぱなす, kachippanasu] (v5s) to win consecutive; to have a long winning streak [Add to Longdo]
ち越し[かちこし, kachikoshi] (n) more wins than losses (sport); (P) [Add to Longdo]
ち越す[かちこす, kachikosu] (v5s,vi) to have more wins than losses; to lead (someone) by (three) matches; (P) [Add to Longdo]
ち気;[かちき, kachiki] (adj-na,n) determined or unyielding spirit [Add to Longdo]
ち栗;搗ち栗;栗;搗栗[かちぐり, kachiguri] (n) dried chestnut [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shèng, ㄕㄥˋ, / ] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task), #1,206 [Add to Longdo]
胜利[shèng lì, ㄕㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] victory, #1,344 [Add to Longdo]
胜负[shèng fù, ㄕㄥˋ ㄈㄨˋ, / ] victory or defeat; the outcome of a battle, #9,059 [Add to Longdo]
胜过[shèng guò, ㄕㄥˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] excel, #13,190 [Add to Longdo]
胜任[shèng rèn, ㄕㄥˋ ㄖㄣˋ, / ] qualified; competent (professionally); to be up to a task, #14,889 [Add to Longdo]
胜地[shèng dì, ㄕㄥˋ ㄉㄧˋ, / ] well-known scenic spot, #21,663 [Add to Longdo]
胜利者[shèng lì zhě, ㄕㄥˋ ㄌㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] victor; winner, #24,848 [Add to Longdo]
胜似[shèng sì, ㄕㄥˋ ㄙˋ, / ] to surpass; better than; superior to, #42,408 [Add to Longdo]
胜选[shèng xuǎn, ㄕㄥˋ ㄒㄩㄢˇ, / ] to win an election [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Do as you like.手にすれば?
The Conservative Party won the election in 1992.1992年の選挙では保守党が利を収めた。
The two teams competed in the final game.2チームは決戦で競った。
The L.A. Lakers have got the game in the bag.L・Aレーカースはゲームにつにちがいない。
Do you think the Braves will take the series?アトランタ・ブレーブスは、ワールドシリーズで優できると思いますか。
You're expected to hail it as a triumph.あなたはそれを大利と認めるべきだ。
That team has little, if any, chance of winning.あのチームは、あるとしても、まず優の望みはない。
Those two runners were head to head right up till the finals in the Olympics.あの二人のランナーはオリンピックの決戦まで互いに一歩もゆずらぬ闘いをした。
That horse may be a good bet.あの馬に賭ければつかもしれない。
Overcome all difficulties.あらゆる困難に打ちつ。
Be it ever so humble, there's no place like home. [Proverb]いかに粗末であろうとも我が家にる所はない。
Several teams are contending for the prize.いくつかのチームがその賞をち取ろうと競い合っています。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thank you, sir.[CN] 祕密即是安全,安全即是 Snowden (2016)
In 20 years, Iraq will be a hellhole nobody cares about.[CN] 難道無法任嗎? Snowden (2016)
If I'ma die, what I'm doing, it's gonna be me dying trying to win.[JA] 死ぬなら利に 向かってる時がいい CounterPunch (2017)
You undefeated for a reason.[JA] フロイド・マネー・ メイウェザー 490敗 フロイド・マネー・ メイウェザー 490敗 君は負けなしだ CounterPunch (2017)
I looked it up for myself.[JA] 手に調べさせてもらいました The Mysterious Million Yen Women (2017)
That's gonna depend on the eye of the beholder.[CN] 這是艾德華史諾登的利? Snowden (2016)
I looked it up myself.[JA] 手に調べさせてもらいました Confrontation (2017)
I'm not writing novels to compete with anyone.[JA] ち負けのために 小説を書いてるわけではないので Disbanded (2017)
Ever been driving and you look in the next car, you're like, "Ugh, shit.[CN] 有趣的是即便生活每下愈況 人們通常會覺得聊於無 Louis C.K. 2017 (2017)
Pretty cool. So, how--? Okay.[CN] 不過印度如今必須面對 戰這疾病所留下的後遺症 印度每個人都認識 患有小兒麻痺症的人 無論是阿姨、舅舅還是親戚 Do Some Shots, Save the World (2017)
No.[CN] 如果有綠巨人相助的話 算會大一點嗎? Captain America: Civil War (2016)
If that's the case, then why don't you just write a diary.[JA] そういうことなら 手に 日記帳にでも書いてくださいよ Disbanded (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ち誇る[かちほこる, kachihokoru] triumphieren, siegestrunken [Add to Longdo]
ち越し[かちこし, kachikoshi] Punktvorsprung, Punktevorsprung (im Sport) [Add to Longdo]
ち通す[かちとおす, kachitoosu] hintereinander_gewinnen [Add to Longdo]
[かつ, katsu] gewinnen, siegen [Add to Longdo]
[まさる, masaru] uebertreffen [Add to Longdo]
[しょうり, shouri] -Sieg [Add to Longdo]
利者[しょうりしゃ, shourisha] Sieger, Gewinner [Add to Longdo]
[しょうはい, shouhai] Sieg_oder_Niederlage, Ausgang (eines_Kampfes) [Add to Longdo]
[しょうしゃ, shousha] Sieger, Gewinner [Add to Longdo]
[しょうそ, shouso] einen_Prozess_gewinnen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top