Search result for

(68 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -加-, *加*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
工厂[jiā gōng chǎng, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ] processing plant

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かこう, kakou] (n) ขั้นตอนการทำงาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かとう, katou] (name) คาโต้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
える[くわえる, kuwaeru] Thai: เพิ่ม English: to append
わる[くわわる, kuwawaru] Thai: เข้าร่วม English: to join in
わる[くわわる, kuwawaru] Thai: เพิ่มขึ้น English: to increase

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[加, jiā, ㄐㄧㄚ] to add to, to increase, to augment
Radical: Decomposition: 力 (lì ㄌㄧˋ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Supporting a cause with the strength 力 of one's words 口,  Rank: 166

Japanese-English: EDICT Dictionary
[か, ka] (n) (1) addition; increase; (2) (abbr) (See 奈陀) Canada; (P) [Add to Longdo]
うるに[くわうるに, kuwauruni] (conj,exp) besides; furthermore [Add to Longdo]
えて[くわえて, kuwaete] (conj) additionally; in addition; moreover; at the same time [Add to Longdo]
える[くわえる, kuwaeru] (v1,vt) to append; to sum up; to add (up); to include; to increase; to inflict; (P) [Add to Longdo]
え算[くわえざん, kuwaezan] (n) addition [Add to Longdo]
わった呼量[くわわったこりょう, kuwawattakoryou] (n) {comp} offered load [Add to Longdo]
わる[くわわる, kuwawaru] (v5r,vi) (1) to be added to; to be appended; (2) to join in (e.g. a group of friends); to participate; (3) to increase (e.g. heat); to gain in (e.g. influence); to grow; to gather (speed); (4) to be subject to (e.g. pressure); (P) [Add to Longdo]
[かあつ, kaatsu] (n,vs) increasing pressure; (P) [Add to Longdo]
圧器[かあつき, kaatsuki] (n) pressurizer [Add to Longdo]
圧水型軽水炉[かあつすいがたけいすいろ, kaatsusuigatakeisuiro] (n) pressurized light-water reactor [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] to add; plus; abbr. for Canada 拿大, #373 [Add to Longdo]
[jiā qiáng, ㄐㄧㄚ ㄑㄧㄤˊ, / ] to reinforce; to strengthen; to increase, #468 [Add to Longdo]
[jiā rù, ㄐㄧㄚ ㄖㄨˋ, ] to become a member; to join; to mix into; to participate in; to add in, #1,209 [Add to Longdo]
[jiā kuài, ㄐㄧㄚ ㄎㄨㄞˋ, ] to accelerate; to speed up, #1,383 [Add to Longdo]
[jiā shàng, ㄐㄧㄚ ㄕㄤˋ, ] plus; to put in; to add; to add on; to add into; in addition; on top of that, #1,431 [Add to Longdo]
[jiā yóu, ㄐㄧㄚ ㄧㄡˊ, ] to make an extra effort; to cheer sb on; to oil; to refuel, #1,441 [Add to Longdo]
[jiā dà, ㄐㄧㄚ ㄉㄚˋ, ] to increase (e.g. one's effort), #1,625 [Add to Longdo]
[jiā gōng, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ, ] to process; processing; working (of machinery), #1,879 [Add to Longdo]
[jiā sù, ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ, ] accelerate; expedite, #3,056 [Add to Longdo]
[jiā yǐ, ㄐㄧㄚ ㄧˇ, ] in addition; moreover; (before polysyllabic verb) to handle it; to deal with (the subject just mentioned), #3,356 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Who is that man?" "Mr Kato."「あの人は誰なんでしょうか」「藤さんですよ」
"The key," he added, "is in the lock".「かぎは錠前に差し込んである」と、彼は付けえた。
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.「今、行動を起こせ」という、それが伝える実際的な意味にえて、即座の行動がなぜ重要であるかという多くの理由をも、言外に示唆していたのであった。
"Here is my business card. Please call me anytime with more information." said the reporter.「私の名刺です。追情報があったらいつでも連絡下さい」と記者は言った。
"You can get it at the courthouse," the clerk added.「都庁舎でもらえますよ」と係員が付けえた。
"I'd rather get the sack than not join the labour union," said the disgruntled worker.「労働組合にわらないくらいなら、くびになるほうがいい」と不満をいだいている労働者はいった。
I would like to attend the party on November 1st.11月1日のパーティーに参します。
If we had been in Venice one month before, we could have taken part in the carnival.1ヶ月前にベニスにいたら、私たちはそのカーニバルに参できたのですが。
Exports in January were up 20% over the same period of last year.1月の輸出は昨年の同月に比べ20%の増だった。
If you add 3 to 3, you get 6.3に3をえれば6になる。
Add 5 to 3 and you have 8.3に5をえると8になる。
If you add three to four, you get seven.3を4にえると7になる。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There are tons of guys that prefer popular chicks over quality ones.[JA] 質より人気という付価値に 弱い人間が 腐るほどいるの Values (2017)
- Hey. Another bottle here.[JA] - なあ ボトル追 Resident Evil: Vendetta (2017)
Anyway, there's someone I'd like to introduce.[CN] 我想要增一位特别嘉宾 Appeal (2017)
Is that so?[CN] 警消人员在紧确认 遗体身份的同时... Disbanded (2017)
That's a brilliant idea.[CN] 再上《世界论》电影化的正式发表 来进行现场直播 一定会引发话题的 Disbanded (2017)
Finally! Your talent has been proven![CN] 你至今出版的三部作品 决定要印了 Confrontation (2017)
With your permission, I shall participate in the selection.[JA] 僭越(せんえつ)ながら 今回 選考に参させていただく Appeal (2017)
I didn't know anything at all about Nanaka Hiraki.[CN] 竟然让杀人犯 Reason (2017)
My mother, Kayo Michima.[JA] (慎) 母 道間代(かよ) The Mysterious Million Yen Women (2017)
What's that?[CN] 虽然我会很寂寞 但你要油喔 Disbanded (2017)
Why would she be part of this selection committee?[JA] 選考に参してもらう理由が... Appeal (2017)
My mother, Kayo Michima.[JA] 母 道間代(かよ) Values (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
わった呼量[くわわったこりょう, kuwawattakoryou] offered load [Add to Longdo]
減演算子[かげんえんざんし, kagen'enzanshi] adding operator [Add to Longdo]
減作用素[かげんさようそ, kagensayouso] adding operator [Add to Longdo]
減算器[かげんさんき, kagensanki] adder-subtracter [Add to Longdo]
減算時間[かげんさんじかん, kagensanjikan] add-subtract time [Add to Longdo]
工データ[かこうデータ, kakou de-ta] processed data, raw data [Add to Longdo]
[かさん, kasan] addition (vs) [Add to Longdo]
算器[かさんき, kasanki] adder [Add to Longdo]
算機式計算器[かさんきしきけいさんき, kasankishikikeisanki] calculator with arithmetic logic [Add to Longdo]
算積分器[かさんせきぶんき, kasansekibunki] summing integrator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
える[くわえる, kuwaeru] addieren, hinzufuegen [Add to Longdo]
わる[くわわる, kuwawaru] beitreten [Add to Longdo]
[かにゅう, kanyuu] Beitritt [Add to Longdo]
[かこう, kakou] Bearbeitung, Verarbeitung [Add to Longdo]
[かほう, kahou] Addition [Add to Longdo]
[かげん, kagen] Addition_und_Subtraktion, Befinden [Add to Longdo]
[かめい, kamei] Beitritt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top