Search result for

(61 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -力-, *力*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ちから, chikara] (n) กำลัง, พลัง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
強い[ちからづよい, chikarazuyoi] (adj) อย่างแรง, ด้วยกำลัง(แรง)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[りきがく, rikigaku] Thai: วิชากลศาสตร์ English: mechanics
[つとむ, tsutomu] Thai: ชื่อคนญี่ปุ่น(ผู้ชาย) English: tsutomu(pl)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[动, dòng, ㄉㄨㄥˋ] to move, to happen; movement, action
Radical: Decomposition: 云 (yún ㄩㄣˊ)  力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] strength,  Rank: 73
[力, lì, ㄌㄧˋ] strength, power; capability, influence
Radical: Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ) 
Etymology: [ideographic] A plow's head representing strength,  Rank: 106
[加, jiā, ㄐㄧㄚ] to add to, to increase, to augment
Radical: Decomposition: 力 (lì ㄌㄧˋ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Supporting a cause with the strength 力 of one's words 口,  Rank: 166
[办, bàn, ㄅㄢˋ] to set up; to manage, to run; to deal with, to handle
Radical: Decomposition: 力 (lì ㄌㄧˋ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] strength,  Rank: 367
[功, gōng, ㄍㄨㄥ] achievement, good work; merit; service
Radical: Decomposition: 工 (gōng ㄍㄨㄥ)  力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] Results produced by capable 力 labor 工; 工 also provides the pronunciation,  Rank: 452
[势, shì, ㄕˋ] power, force; tendency, attitude
Radical: Decomposition: 执 (zhí ㄓˊ)  力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] strength,  Rank: 506
[助, zhù, ㄓㄨˋ] to help, to aid, to assist
Radical: Decomposition: 且 (qiě ㄑㄧㄝˇ)  力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] strength,  Rank: 607
[劳, láo, ㄌㄠˊ] to labor, to toil; to do manual work
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  冖 (mì ㄇㄧˋ)  力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] A man lifting 力 a load 冖 of grass 艹,  Rank: 679
[勒, lēi, ㄌㄟ] to strangle; to tighten
Radical: Decomposition: 革 (gé ㄍㄜˊ)  力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] strength,  Rank: 966
[努, nǔ, ㄋㄨˇ] to exert, to strive, to make an effort; to pout
Radical: Decomposition: 奴 (nú ㄋㄨˊ)  力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] strength,  Rank: 1,081

Japanese-English: EDICT Dictionary
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P) [Add to Longdo]
[りょく, ryoku] (n) strength [Add to Longdo]
[りょく, ryoku] (n-suf) strength; power; (P) [Add to Longdo]
が入る[ちからがはいる, chikaragahairu] (exp,v5r) (1) (See を入れる) to be filled with strength; to be filled with effort; to be under strain; to be under pressure; (2) to be enthusiastic about; (3) be tired (in sumo, ironic) [Add to Longdo]
ずく;尽く;尽(io)[ちからずく;ちからづく(尽く;尽), chikarazuku ; chikaraduku ( chikaratsuku ; chikara jin )] (n,adj-no) (brute) force; with all one's might [Add to Longdo]
なげ;無げ[ちからなげ, chikaranage] (adj-na) feeble; dejected; helpless; despondent [Add to Longdo]
になる[ちからになる, chikaraninaru] (exp,v5r) (See ・ちから・6) to be helpful; to be dependable [Add to Longdo]
のモーメント[ちからのモーメント, chikarano mo-mento] (n) moment of force [Add to Longdo]
の外交[ちからのがいこう, chikaranogaikou] (n) power diplomacy [Add to Longdo]
の場[ちからのば, chikaranoba] (n) field of force [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lì, ㄌㄧˋ, ] power; force; strength, #447 [Add to Longdo]
[lì liang, ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤ˙, ] power; force; strength, #839 [Add to Longdo]
[lì dù, ㄌㄧˋ ㄉㄨˋ, ] dynamism; vigor, #1,932 [Add to Longdo]
[lì zhēng, ㄌㄧˋ ㄓㄥ, / ] to work hard for; to do all one can; to contend strongly, #5,670 [Add to Longdo]
[lì qi, ㄌㄧˋ ㄑㄧ˙, / ] strength, #6,444 [Add to Longdo]
[lì qiú, ㄌㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, ] make every effort to; do one's best, #9,270 [Add to Longdo]
[lì xué, ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] mechanics; to study hard, #10,535 [Add to Longdo]
[lì tú, ㄌㄧˋ ㄊㄨˊ, / ] try hard to; strive to, #14,689 [Add to Longdo]
[lì zuò, ㄌㄧˋ ㄗㄨㄛˋ, ] to put effort into (work, farming, writing etc); a masterpiece, #17,369 [Add to Longdo]
不从心[lì bù cóng xīn, ㄌㄧˋ ㄅㄨˋ ㄘㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ, / ] less capable than desirable (成语 saw); not as strong as one would wish; the spirit is willing but the flesh is weak, #20,445 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Your army is impotent against mine!!" he laughed.「おまえの軍など我が軍に対しては無だよ」と、彼は笑っていった。
Although the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.「世界平和」という言葉は魅的に聞こえるが、世界平和への道は長く苦難に満ちている。
"Her charm is beyond description!" the artist exclaimed.「彼女の魅は言葉では表現できない」、とその芸術家は叫んだ。
Hanson is wrong when he states international economic developments led to great migrations of labour in the seventeenth century.17世紀に国際経済論の発展が労働の大移動を導いたとハンセンが述べているが、これは誤りである。
Rows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.一つ一つ違っていて、広々とした庭があって魅的な家並が、もっぱら機能だけを追求したマンションにとって代わられるが、このマンションには、行き過ぎを思えるほど賞賛される「現代の便利な設備」以外に褒めるべき点はないのである。
The output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.1平方メートルの太陽光発電パネルの出は約1ワットであり、今のところ大規模に太陽電を利用するのは困難である。
You need great endurance to run ten thousand meters.1万メートルを走るには大いに耐久を必要とする。
The 21st century is going to be based on economic power.21世紀は経済を基盤とするようになるだろう。
By installing two carburetors that racing-car enthusiast souped up his motor considerably.2つのキャブレターを装備したことで、そのレーシング狂はエンジンをすこぶる強にした。
The two boys cooked their meal between them.2人の兄弟は協して食事をこしらえた。
Of the three boys, the youngest is the most attractive.3人のうちで最年少の少年が一番魅的だ。
The company's competitive edge will be eroded if system engineers continue to leave.SEがやめ続けると会社の競争が落ちる。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Doing this sometimes would be a good idea.[CN] 我也会更努做饭的 Ready (2017)
If you'll give me that chance, then hug me with all your might.[JA] チャンスをもらえるなら できる限りので 抱きしめてください Emotions (2017)
Everyone in this world has a different set of values.[CN] 道间先生 可别小看讲究表达能的职业 Disbanded (2017)
I will do my best to make sure that happens.[JA] そうなるよう 全を尽くします Appeal (2017)
You can have it back.[CN] 这么一来 世人也会发觉道间慎真正的实了吧 Disbanded (2017)
If he keeps making this much news, he'll win Japan's Hottest Topic Award, even though he has no talent.[JA] しかし あれだけ ネタが続くと 日本最優秀話題賞 といったところでしょうか 実でも何でもない Reason (2017)
Please don't do that.[CN] 你的实终于得到证明了! Confrontation (2017)
The station is putting a lot of effort into this since you're involved.[JA] 花木ゆずの案件ってことで 局側も かなり入れたみたいだな Disbanded (2017)
Leave this to me.[CN] 非常感谢日之丸电视台各位的努 Confrontation (2017)
If only we had left together...[CN] 但还是想为了等待我的人努写书 Emotions (2017)
She's been a fan of yours since your debut.[CN] 道间先生 你当小说家似乎真的有些实 Confrontation (2017)
I have cooperated with you, so...[JA] 私も協したんだから Affection (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちから, chikara] Kraft [Add to Longdo]
[りきし, rikishi] Ringer [Add to Longdo]
添え[ちからぞえ, chikarazoe] -Hilfe, Beistand [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top