Search result for

(71 entries)
(0.0228 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -割-, *割*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
れる[われる, wareru] Thai: แตก English: to be broken
[わる, waru] Thai: แบ่ง English: to divide
[わる, waru] Thai: ทำแตก English: to break
込む[わりこむ, warikomu] Thai: แทรก ขัดจังหวะ ขัดคอ English: to interrupt
[わりあい, wariai] Thai: อัตราส่วน English: rate
[わりあい, wariai] Thai: ค่อนข้าง English: relatively
[わりあい, wariai] Thai: จัดว่าอยู่ในข่ายที่เรียกว่าเป็น English: comparatively
り当てる[わりあてる, wariateru] Thai: แจกจ่ายงาน English: to assign

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[割, gē, ㄍㄜ] to cut, to divide, to partition; to cede
Radical: Decomposition: 害 (hài ㄏㄞˋ)  刂 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] knife,  Rank: 1,665

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);り(P)[わり, wari] (n,n-suf) (1) rate; ratio; proportion; percentage; (2) profit; (3) assignment; (4) 10%; unit of ten percent; (5) sumo match; schedule of sumo matches; (n-suf) (6) (See 水り・1) diluted with (of drinks); mixed with; (P) [Add to Longdo]
かし;りかし[わりかし, warikashi] (adv) (See り方) comparatively; quite; rather [Add to Longdo]
ける[さける, sakeru] (v1) to be separated; to be divided [Add to Longdo]
って入る[わってはいる, wattehairu] (v5r) to force one's way through [Add to Longdo]
に(P);りに[わりに, warini] (adv) comparatively; in proportion; (P) [Add to Longdo]
に合う;にあう;りに合う[わりにあう, wariniau] (exp,v5u) to be worth it; to pay [Add to Longdo]
の良い[わりのいい, warinoii] (adj-i) paying; remunerative; advantageous; profitable [Add to Longdo]
りで払う[わりではらう, warideharau] (v5u) to split the account [Add to Longdo]
りと;[わりと, warito] (adv) relatively; comparatively [Add to Longdo]
りの悪い[わりのわるい, warinowarui] (exp) unprofitable; disadvantageous; not worth it [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gē, ㄍㄜ, ] cut off, #6,773 [Add to Longdo]
[gē duàn, ㄍㄜ ㄉㄨㄢˋ, / ] to cut off; to sever, #28,282 [Add to Longdo]
[gē shāng, ㄍㄜ ㄕㄤ, / ] slash, #53,956 [Add to Longdo]
线[gē xiàn, ㄍㄜ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] line interval; secant, #63,723 [Add to Longdo]
[gē chú, ㄍㄜ ㄔㄨˊ, ] to amputate; to excise (cut out), #79,681 [Add to Longdo]
[gē lǐ, ㄍㄜ ㄌㄧˇ, / ] circumcision, #104,330 [Add to Longdo]
鸡焉用牛刀[gē jī yān yòng niú dāo, ㄍㄜ ㄐㄧ ㄧㄢ ㄩㄥˋ ㄋㄧㄡˊ ㄉㄠ, / ] Why use a pole-ax to slaughter a chicken?, #298,029 [Add to Longdo]
包皮[gē bāo pí, ㄍㄜ ㄅㄠ ㄆㄧˊ, ] to circumcise [Add to Longdo]
[gē qǔ, ㄍㄜ ㄑㄩˇ, ] to cut off [Add to Longdo]
[gē cǎo, ㄍㄜ ㄘㄠˇ, ] mow grass [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We will begin by considering the concept of "quota".り当て」という概念を考察することから始めよう。
"Excuse me", Ann broke in.「失礼ですが」とアンが話にって入った。
Could you spare me a few minutes?2、3分時間をいていただけませんか。
If you agree to buy 3000 of them, we'll give you a 3 percent discount.3000個お買い上げいただければ、3パーセント引いたします。
It has been announced that railway fares will be raised by 10 per cent on and after March first.3月1日から鉄道運賃が1あがると発表された。
What you're saying is perfectly viable, but I have a gut feeling that...あなたのおっしゃることはもっともだけれど、何かり切れないものがありますねえ。
You look young for your age.あなたは年のに若く見える。
You have only to play a role.あなたは役を果たしさえすればよい。
The amount of time someone is willing to spend on something may communicate how important it is to him.あることにすすんでこうとする時間量で、それが当人にとってどのくらい重要なのかが分かる。
Hey! Your baseball just broke my window.おい、君の野球ボールがうちの窓ガラスをったよ。 [M]
The cup broke.カップがれた。
When I tried to set the glass down in the sink my hand slipped and it shattered (to pieces).ガラスのコップを流しにおこうとしたら手が滑って、ガシャッとれた。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've done my part.[JA] 私の役は終えた The Queen's Justice (2017)
You told me we need to come up with a new plan.[CN] 你怎么知道他不会不小心到动脉? The World Council of Churches (2017)
After that, you put it over the coals, and start rolling.[CN] 我断猪的喉咙后 它没马上死 Barbecue (2017)
[woman speaking in English] And it's one way to strengthen ourselves, and an opportunity to come home and have family sessions, learning.[JA] 民族の絆を深めるのが マラエの役でもある 家族会議や勉強会の場であり Barbecue (2017)
Lady Sansa is too busy to waste her breath on you, just like us.[JA] サンサ公女はお忙しく お前のような輩にく時間はない The Spoils of War (2017)
Oi! Stop getting in the way you wanker![JA] り込むなよ バカめ Sexy Rollercoasters (2017)
It takes two seconds to allocate memory.[JA] メモリのり当てには2秒かかります。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
How do you know he won't hit an artery accidentally?[CN] 他会在七点的时候 The World Council of Churches (2017)
He might have to intervene.[JA] って入ってくるのね Stormborn (2017)
I believe you have a role to play.[JA] あなたには役があると信じています Stormborn (2017)
You're gonna blow the whole operation.[CN] 如果是他父母接电话 让他们去找他 万一他已经 The World Council of Churches (2017)
I know this family.[CN] 给Pasha打电话 告诉他不要 The World Council of Churches (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
り込みハンドラ[わりこみハンドラ, warikomi handora] interrupt handler [Add to Longdo]
り込みベクタ[わりこみベクタ, warikomi bekuta] interrupt vector [Add to Longdo]
り込みベクトル[わりこみベクトル, warikomi bekutoru] interrupt vector [Add to Longdo]
り込み信号[わりこみしんごう, warikomishingou] interrupt signal [Add to Longdo]
り込み方式[わりこみほうしき, warikomihoushiki] interrupt-driven (a-no) [Add to Longdo]
り込み要求[わりこみようきゅう, warikomiyoukyuu] Interrupt Request, IRQ [Add to Longdo]
り出す[わりだす, waridasu] to calculate, to compute, to infer [Add to Longdo]
り当てる[わりあてる, wariateru] to allocate, to assign [Add to Longdo]
り付ける[わりつける, waritsukeru] to allocate, to assign [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[わり, wari] Verhaeltnis, Gewinn, 10 % [Add to Longdo]
[さく, saku] aufschneiden, abtrennen, trennen, sparen [Add to Longdo]
り勘[わりかん, warikan] Kostenteilung [Add to Longdo]
[わる, waru] teilen, trennen, spalten [Add to Longdo]
れる[われる, wareru] bersten, zerbrechen, sich_spalten [Add to Longdo]
[わりあい, wariai] Verhaeltnis, Proportion, Prozentsatz [Add to Longdo]
[わりびき, waribiki] Rabatt [Add to Longdo]
[かつじょう, katsujou] (Territorium) aufgeben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top