Search result for

前科纍纍 包括惡性強姦 以及攜帶致命武器襲擊

(1 entries)
(0.7078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -前科纍纍 包括惡性強姦 以及攜帶致命武器襲擊-, *前科纍纍 包括惡性強姦 以及攜帶致命武器襲擊*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
long sheet, including aggravated rape and assault with a deadly weapon.[CN] 前科纍纍 包括惡性強姦 以及攜帶致命武器襲擊 Bloodhounds (2011)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

前科 (qián kē)纍纍 (léi léi) 包括 (bāo kuò)惡性 (è xìng)強姦 (qiáng jiān) 以及 (yǐ jí)攜帶 (xié dài)致命 (zhì mìng)武器 (wǔ qì)襲擊 (xí jī)

 


  

 
前科
 • (ぜんか) (n) previous conviction; criminal record; previous offense; previous offence [EDICT]
包括
 • (ほうかつ) (n,vs,adj-f) inclusion; complete coverage; comprehensiveness; (P) [EDICT]
 • (bāo kuò, ㄅㄠ ㄎㄨㄛˋ) to comprise; to include; to involve; to incorporate; to consist of [CE-DICT-Simplified]
 • (bāo kuò, ㄅㄠ ㄎㄨㄛˋ) to comprise; to include; to involve; to incorporate; to consist of [CE-DICT-Traditional]
惡性
 • (è xìng, ㄜˋ ㄒㄧㄥˋ) malignant; wicked; vicious (circle); producing evil; rapid (decline); runaway (inflation) [CE-DICT-Traditional]
強姦
 • (ごうかん) (n,vs) violation; rape [EDICT]
 • (qiáng jiān, ㄑㄧㄤˊ ㄐㄧㄢ) rape [CE-DICT-Traditional]
以及
 • (yǐ jí, ㄧˇ ㄐㄧˊ) as well as; too; and [CE-DICT-Simplified]
 • (yǐ jí, ㄧˇ ㄐㄧˊ) as well as; too; and [CE-DICT-Traditional]
攜帶
 • (xié dài, ㄒㄧㄝˊ ㄉㄞˋ) to carry; portable [CE-DICT-Traditional]
致命
 • (ちめい) (n) fatal [EDICT]
 • (zhì mìng, ㄓˋ ㄇㄧㄥˋ) fatal; mortal; deadly; to sacrifice one\'s life [CE-DICT-Simplified]
 • (zhì mìng, ㄓˋ ㄇㄧㄥˋ) fatal; mortal; deadly; to sacrifice one\'s life [CE-DICT-Traditional]
武器
 • (ぶき) (n) weapon; arms; ordnance; (P) [EDICT]
 • (wǔ qì, ˇ ㄑㄧˋ) weapon; arms [CE-DICT-Simplified]
 • (wǔ qì, ˇ ㄑㄧˋ) weapon; arms [CE-DICT-Traditional]
襲擊
 • (xí jī, ㄒㄧˊ ㄐㄧ) an attack (esp. surprise attack); raid; to attack [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top