Search result for

(75 entries)
(0.1257 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -前-, *前*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ぜんぱん, zenpan] ครึ่งแรก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
倒し[まえだおし, maedaoshi] (n) in advance (ทำ) ล่วงหน้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
もって[まえもって, maemotte] Thai: ล่วงหน้า English: beforehand
もって[まえもって, maemotte] Thai: (ทำ)ไว้ก่อน English: previously
[ぜんしゃ, zensha] Thai: อย่างแรก,ตัวแรก(ของที่พูดถึงก่อน) English: the former
書き[まえがき, maegaki] Thai: บทนำในบทความ หนังสือ เอกสาร English: preface
[ぜんぽう, zenpou] Thai: ด้านหน้าของผู้พูด English: forward
[ぜんぽう, zenpou] Thai: ข้างหน้า English: frontward
[ぜんき, zenki] Thai: ภาคแรก
[ぜんかい, zenkai] Thai: ครั้งก่อน

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[前, qián, ㄑㄧㄢˊ] in front, forward; former, preceding
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  一 (yī )  刖 (yuè ㄩㄝˋ) 
Etymology: []

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まえ, mae] (n-pref) (1) (See ・まえ) the last (i.e. immediately preceding) (e.g. "the last mayor"); previous; one-time; former; (2) (before the name of an era) pre- (e.g. "premodern"); (adj-no,n) (3) before; earlier; (P) [Add to Longdo]
[まえ, mae] (n-adv,n-t,suf) (1) (See ・ぜん) ago; before (some event); previously; (minutes) to (the hour); (2) in front (of); before (e.g. the house); (3) head (of a line); front (e.g. of a bus); fore part; (4) in the presence of; (5) (See 人・にんまえ) helping; portion; (6) privates; private parts; (P) [Add to Longdo]
々(P);[まえまえ, maemae] (n) beforehand; for a long time; (P) [Add to Longdo]
々回;[ぜんぜんかい, zenzenkai] (n) the time before last; last time but one [Add to Longdo]
がん病変[ぜんがんびょうへん, zenganbyouhen] (n) precancerous lesion [Add to Longdo]
[まえに, maeni] (adv) ahead; before; ago [Add to Longdo]
に述べたように[まえにのべたように, maeninobetayouni] (exp) as discussed previously; as mentioned above [Add to Longdo]
に買った分[まえにかったぶん, maenikattabun] (exp) the lot I bought earlier [Add to Longdo]
のめり[まえのめり, maenomeri] (exp) (See のめる) pitching forward, as if to fall. [Add to Longdo]
の週[まえのしゅう, maenoshuu] (exp) previous week [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qián, ㄑㄧㄢˊ, ] before; in front; ago; former; previous; earlier; front [Add to Longdo]
一天[qián yī tiān, ㄑㄧㄢˊ ㄧ ㄊㄧㄢ, ] the day before (an event) [Add to Longdo]
不久[qián bù jiǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˇ, ] not long before [Add to Longdo]
[qián rén, ㄑㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, ] predecessor; forebears; the person facing you [Add to Longdo]
仰后合[qián yǎng hòu hé, ㄑㄧㄢˊ ㄧㄤˇ ㄏㄡˋ ㄏㄜˊ, / ] to sway to and fro; to rock back and forth [Add to Longdo]
[qián jiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, ] antecedent (logic) [Add to Longdo]
[qián rèn, ㄑㄧㄢˊ ㄖㄣˋ, ] predecessor; ex-; former [Add to Longdo]
[qián guān, ㄑㄧㄢˊ ㄍㄨㄢ, ] heading; prefix [Add to Longdo]
[qián liè, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧㄝˋ, ] the very front [Add to Longdo]
列腺[qián liè xiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ, ] prostate [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What's its name?は何ですか。
"I saw her five days ago", he said.「5日に彼女にあった」と彼は言った。
When I told her I'd never seen such a homely girl, she accused me of sexual harassment.「おみてえなおかちめんこは初めて見た」と言ったら、「セクハラだ」と言われた。
"The key," he added, "is in the lock".「かぎは錠に差し込んである」と、彼は付け加えた。
"Dachshund sausage" was a good name for the frankfurter.「ダックスフント・ソーセージ」は、フランクフルターにふさわしい名であった。
"Haven't we met somewhere before?" asked the student.「以にどこかで会ったことがありませんか」とその学生はたずねた。
"When does he study?" "He studies before dinner."「彼はいつ勉強しますか」「夕食です」
My husband passed on two year ago, an elderly lady said.「夫は2年に亡くなりました」と初老の女性は言った。
I don't know how things were a hundred or fifty years ago.100年あるいは50年事情はどうであったか私は知らない。
We got through the work just before ten.10時ちょっとに仕事が済んだ。
We must leave the hotel before 10 a. m., otherwise we will miss the train for Miami.10時にはホテルを出発しなければなりません。さもなければマイアミ行きの電車を乗り過ごしてしまいます。
You must be back before ten.10時に戻らなければならない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, whatever happens is for the good. Join my offices from tomorrow Offices?[CN] 所以,一切要朝看 明天就来我公司上班 Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995)
Do you remember kissing me before?[JA] に私とキスしたの覚えてる? Ready (2017)
I think I told you this before.[JA] にも言ったと思うけど Ready (2017)
you have kept tradition alive, and indeed you're two steps ahead[CN] 你不折不扣的继承了我们家的传统 甚至更超两步 Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995)
Better than dying before the lady![CN] 总好过在女士面冻死! Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995)
Love's like this, like that, I had read, I had heard[CN] 我以读过的、听过的 爱是这样,爱是那样 Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995)
Aren't you ashamed to drink in the presence of a lady?[CN] 在女士面喝酒你就不感到羞耻吗? Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995)
I think it was about a year ago... that I just happened to read one of your novels.[JA] 1年ほどだったでしょうか あなたの小説を たまたま 手に取って読んでみたんです Confrontation (2017)
Six months ago, I started living under the same roof with five women.[JA] 僕は半年から 5人の女と ひとつ屋根の下で 暮らしていた Confrontation (2017)
That's a nice name.[JA] いい名だね Disbanded (2017)
Naturally![JA] 当たりじゃないですか! Disbanded (2017)
You know Sheena, haνen't I seen you before?[CN] Sheena,我们之见过吧? Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ぜんけい, zenkei] foreground, front view [Add to Longdo]
景画像[ぜんけいがぞう, zenkeigazou] foreground image, dynamic image [Add to Longdo]
向き[まえむき, maemuki] front facing [Add to Longdo]
向き推論[まえむきすいろん, maemukisuiron] forward reasoning [Add to Longdo]
書き[まえがき, maegaki] prolog [Add to Longdo]
進回復[ぜんしんかいふく, zenshinkaifuku] forward recovery [Add to Longdo]
[ぜんち, zenchi] preface, introduction [Add to Longdo]
置パス名[まえおきぱすめい, maeokipasumei] path prefix [Add to Longdo]
置プロセッサ[ぜんちぷろせっさ, zenchipurosessa] front end processor [Add to Longdo]
置表記法[ぜんちひょうきほう, zenchihyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まえ, mae] -vor, frueher [Add to Longdo]
もって[まえもって, maemotte] vorher, im_voraus [Add to Longdo]
代未聞[ぜんだいみもん, zendaimimon] unerhoert, beispiellos [Add to Longdo]
[ぜんちょう, zenchou] Vorzeichen [Add to Longdo]
[ぜんはん, zenhan] die_erste_Haelfte [Add to Longdo]
[ぜんかい, zenkai] das_vorige_Mal, das_letzte_Mal [Add to Longdo]
[ぜんそう, zensou] Vorspiel [Add to Longdo]
[ぜんてい, zentei] Vorgarten [Add to Longdo]
[ぜんご, zengo] etwa, ungefaehr, vorn_und_hinten [Add to Longdo]
[ぜんぎ, zengi] (sexuelles) Vorspiel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top