Search result for

(75 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -前-, *前*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ぜんぱん, zenpan] ครึ่งแรก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
倒し[まえだおし, maedaoshi] (n) in advance (ทำ) ล่วงหน้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
もって[まえもって, maemotte] Thai: ล่วงหน้า English: beforehand
もって[まえもって, maemotte] Thai: (ทำ)ไว้ก่อน English: previously
[ぜんしゃ, zensha] Thai: อย่างแรก,ตัวแรก(ของที่พูดถึงก่อน) English: the former
書き[まえがき, maegaki] Thai: บทนำในบทความ หนังสือ เอกสาร English: preface
[ぜんぽう, zenpou] Thai: ด้านหน้าของผู้พูด English: forward
[ぜんぽう, zenpou] Thai: ข้างหน้า English: frontward
[ぜんき, zenki] Thai: ภาคแรก
[ぜんかい, zenkai] Thai: ครั้งก่อน

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[前, qián, ㄑㄧㄢˊ] in front, forward; former, preceding
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  一 (yī )  刖 (yuè ㄩㄝˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 93

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まえ, mae] (n-pref) (1) (See ・まえ) the last (i.e. immediately preceding) (e.g. "the last mayor"); previous; one-time; former; (2) (before the name of an era) pre- (e.g. "premodern"); (adj-no,n) (3) before; earlier; (P) [Add to Longdo]
[まえ, mae] (n-adv,n-t,suf) (1) (See ・ぜん) ago; before (some event); previously; (minutes) to (the hour); (2) in front (of); before (e.g. the house); (3) head (of a line); front (e.g. of a bus); fore part; (4) in the presence of; (5) (See 人・にんまえ) helping; portion; (6) privates; private parts; (P) [Add to Longdo]
々(P);[まえまえ, maemae] (n) beforehand; for a long time; (P) [Add to Longdo]
々回;[ぜんぜんかい, zenzenkai] (n) the time before last; last time but one [Add to Longdo]
がん病変[ぜんがんびょうへん, zenganbyouhen] (n) precancerous lesion [Add to Longdo]
[まえに, maeni] (adv) ahead; before; ago [Add to Longdo]
に述べたように[まえにのべたように, maeninobetayouni] (exp) as discussed previously; as mentioned above [Add to Longdo]
に買った分[まえにかったぶん, maenikattabun] (exp) the lot I bought earlier [Add to Longdo]
のめり[まえのめり, maenomeri] (exp) (See のめる) pitching forward, as if to fall. [Add to Longdo]
の週[まえのしゅう, maenoshuu] (exp) previous week [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qián, ㄑㄧㄢˊ, ] before; in front; ago; former; previous; earlier; front, #86 [Add to Longdo]
[qián wǎng, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ, ] to leave for; to proceed towards; to go, #2,214 [Add to Longdo]
[qián miàn, ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ, ] ahead; in front; preceding; above, #2,256 [Add to Longdo]
[qián tí, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧˊ, ] premise; precondition; prerequisite, #3,003 [Add to Longdo]
[qián hòu, ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ, / ] around; from beginning to end; all around, #3,060 [Add to Longdo]
[qián jǐng, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˇ, ] foreground; vista; (future) prospects; perspective, #3,084 [Add to Longdo]
[qián jìn, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] to go forward; to forge ahead; to advance; onward, #3,287 [Add to Longdo]
[qián qī, ㄑㄧㄢˊ ㄑㄧ, ] preceding period; early stage, #3,611 [Add to Longdo]
[qián fēng, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄥ, / ] vanguard; front line; tackle (football move), #4,680 [Add to Longdo]
[qián tiān, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄢ, ] the day before yesterday, #5,641 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What's its name?は何ですか。
"I saw her five days ago", he said.「5日に彼女にあった」と彼は言った。
When I told her I'd never seen such a homely girl, she accused me of sexual harassment.「おみてえなおかちめんこは初めて見た」と言ったら、「セクハラだ」と言われた。
"The key," he added, "is in the lock".「かぎは錠に差し込んである」と、彼は付け加えた。
"Dachshund sausage" was a good name for the frankfurter.「ダックスフント・ソーセージ」は、フランクフルターにふさわしい名であった。
"Haven't we met somewhere before?" asked the student.「以にどこかで会ったことがありませんか」とその学生はたずねた。
"When does he study?" "He studies before dinner."「彼はいつ勉強しますか」「夕食です」
My husband passed on two year ago, an elderly lady said.「夫は2年に亡くなりました」と初老の女性は言った。
I don't know how things were a hundred or fifty years ago.100年あるいは50年事情はどうであったか私は知らない。
We got through the work just before ten.10時ちょっとに仕事が済んだ。
We must leave the hotel before 10 a. m., otherwise we will miss the train for Miami.10時にはホテルを出発しなければなりません。さもなければマイアミ行きの電車を乗り過ごしてしまいます。
You must be back before ten.10時に戻らなければならない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What do you think?[CN] 每天都会被辈骂呢 Emotions (2017)
Do you remember kissing me before?[JA] に私とキスしたの覚えてる? Ready (2017)
I have no idea.[CN] 你之和我接过吻 还记得吗? Ready (2017)
I think I told you this before.[JA] にも言ったと思うけど Ready (2017)
Regarding that,[CN] 花木先生 如同之所说的 我们决定邀请存村真纯来演女主角 Confrontation (2017)
It made me laugh.[CN] 大约是一年吧 我偶然读了你写的小说 Confrontation (2017)
The number of mysterious women was reduced to four, and our odd lifestyle instantly became extraordinary again.[CN] 我从半年开始和五个女人 开始了同居生活 Disbanded (2017)
I'm not sure about that.[CN] 阵子被他发现了 Emotions (2017)
So, Novel, do you remember kissing me before?[JA] (美波) ねえ 小説 に私とキスしたの覚えてる? Reason (2017)
I think it was about a year ago... that I just happened to read one of your novels.[JA] 1年ほどだったでしょうか あなたの小説を たまたま 手に取って読んでみたんです Confrontation (2017)
Six months ago, I started living under the same roof with five women.[JA] 僕は半年から 5人の女と ひとつ屋根の下で 暮らしていた Confrontation (2017)
He goes and kills people because he wants to.[CN] 你好像向迈进了呢 Reason (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ぜんけい, zenkei] foreground, front view [Add to Longdo]
景画像[ぜんけいがぞう, zenkeigazou] foreground image, dynamic image [Add to Longdo]
向き[まえむき, maemuki] front facing [Add to Longdo]
向き推論[まえむきすいろん, maemukisuiron] forward reasoning [Add to Longdo]
書き[まえがき, maegaki] prolog [Add to Longdo]
進回復[ぜんしんかいふく, zenshinkaifuku] forward recovery [Add to Longdo]
[ぜんち, zenchi] preface, introduction [Add to Longdo]
置パス名[まえおきぱすめい, maeokipasumei] path prefix [Add to Longdo]
置プロセッサ[ぜんちぷろせっさ, zenchipurosessa] front end processor [Add to Longdo]
置表記法[ぜんちひょうきほう, zenchihyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まえ, mae] -vor, frueher [Add to Longdo]
もって[まえもって, maemotte] vorher, im_voraus [Add to Longdo]
代未聞[ぜんだいみもん, zendaimimon] unerhoert, beispiellos [Add to Longdo]
[ぜんちょう, zenchou] Vorzeichen [Add to Longdo]
[ぜんはん, zenhan] die_erste_Haelfte [Add to Longdo]
[ぜんかい, zenkai] das_vorige_Mal, das_letzte_Mal [Add to Longdo]
[ぜんそう, zensou] Vorspiel [Add to Longdo]
[ぜんてい, zentei] Vorgarten [Add to Longdo]
[ぜんご, zengo] etwa, ungefaehr, vorn_und_hinten [Add to Longdo]
[ぜんぎ, zengi] (sexuelles) Vorspiel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top