Search result for

(75 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -切-, *切*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[せっさく, sessaku] (n vt) การตัด เช่น 削速度 แปลว่า ระดับความเร็วในการตัด (Cutting Speed)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[せっぷく, seppuku] (vt) คว้่านท้อง เช่น 腹申し渡す
り開く[きりひらく, kirihiraku] เปิดผ่าน
ない[せつない, setsunai] (adj ) (เพน'ฟูล) adj. เจ็บปวด,ทุกข์ทรมาน,ยาก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[きる, kiru] Thai: ตัด
り離す[きりはなす, kirihanasu] Thai: แยกห่างจากกัน English: to detach
れる[きれる, kireru] Thai: หมดอายุ English: to expire (e.g. visa)
り取る[きりとる, kiritoru] Thai: ตัดออกมา English: to cut off
り替える[きりかえる, kirikaeru] Thai: สับเปลี่ยน English: to change
り替える[きりかえる, kirikaeru] Thai: เปลี่ยนใหม่ English: to renew

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[切, qiè, ㄑㄧㄝˋ] to cut, to mince, to slice, to carve; close to; eager
Radical: Decomposition: 七 (qī ㄑㄧ)  刀 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] knife,  Rank: 337

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せつ, setsu] (adj-na,n) eager; earnest; ardent; kind; keen; acute [Add to Longdo]
々;[せつせつ, setsusetsu] (adj-na,n) politeness; feeling of loneliness [Add to Longdo]
っての[きっての, kitteno] (suf,adj-pn) (uk) the most . . . of all [Add to Longdo]
ってはれない[きってはきれない, kittehakirenai] (exp,adj-i) (See ってもれない) inseparable [Add to Longdo]
ってもれない[きってもきれない, kittemokirenai] (exp,adj-i) inseparable (esp. bond, relationship); inextricable; joined at the hip; integral; essential; cannot be broken (cut, separated); indissoluble [Add to Longdo]
っ掛け(P);掛(P)[きっかけ, kikkake] (n) (uk) chance; start; cue; excuse; motive; impetus; occasion; (P) [Add to Longdo]
っ掛けに[きっかけに, kikkakeni] (exp) (uk) with ... as a start; taking advantage of [Add to Longdo]
っ先;鋒[きっさき;ほう(鋒), kissaki ; hou ( hou )] (n) point of a sword [Add to Longdo]
っ端[きっぱし, kippashi] (n) (See れ端・きれはし) remains; fragment; remains after having cut something [Add to Longdo]
ない[せつない, setsunai] (adj-i) (1) painful; heartrending; trying; (2) oppressive; suffocating; miserable; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiē, ㄑㄧㄝ, ] to cut; to slice, #1,898 [Add to Longdo]
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, ] close to, #1,898 [Add to Longdo]
[qiè shí, ㄑㄧㄝˋ ㄕˊ, / ] feasible; earnestly; conscientiously; realistic; practical, #2,826 [Add to Longdo]
[qiē chú, ㄑㄧㄝ ㄔㄨˊ, ] to excise; to cut out (a tumor), #4,318 [Add to Longdo]
尔西[Qiè ěr xī, ㄑㄧㄝˋ ㄦˇ ㄒㄧ, 西 / 西] Chelsea, #8,298 [Add to Longdo]
[qiè kǒu, ㄑㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, ] slang; argot; private language used as secret code, #9,368 [Add to Longdo]
[qiē piàn, ㄑㄧㄝ ㄆㄧㄢˋ, ] slice, #9,724 [Add to Longdo]
[qiē duàn, ㄑㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, / ] to cut off (a supply etc), #10,823 [Add to Longdo]
[qiē huàn, ㄑㄧㄝ ㄏㄨㄢˋ, / ] to cut over, #11,550 [Add to Longdo]
[qiè jì, ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, ] to avoid as taboo; to avoid by all means, #17,690 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I was acutely aware that..〜と痛に感じている。
"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.「お父さん、質問してもいい?」と彼女は経験を積んだ親なら誰でもおなじみの、我慢強く苛立ちを抑えた調子で口火をった。
"May I speak to Mr Smith?" "Will you hold the line?"「スミスさんをお願いしたいのですが」「そのままらずにお待ちください」
"Keep away from the vertical cliff!" she shouted.「そのり立った崖には近づかないで」と彼女が叫んだ。
Take care.お体を大に。
"Performed" is the right word.「行った」というのは適な言葉だ。
"Cut down my trunk and make a boat," said the tree.「私の幹をり倒してボートを作ってください」と木は、言いました。
What if I miss the deadline? "I bet he will get mad at you!"「締めりに間に合わなかったらどうなるかなあ」「きっと彼は怒るぞ!」 [M]
Can you make the deadline?に間に合いますか。
Do you think they'll break the 10-second barrier in the 100-meter dash?100メートル、10秒れる?
I bought five ten-yen stamps.10円手を5枚買った。
I shall never forget your kindness no matter where I may go.12時前にはめに行こうとも君の親を決して忘れないでしょう。 [M]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I never even use a computer.[JA] 俺 パソコンとかも 一やんないしさ The Mysterious Million Yen Women (2017)
I believe that if a fighter goes in there and fights his heart out, and just leaves everything in the ring, he's gonna live to see another day.[JA] 1人のボクサーが すべてを出しって リングを去ったとする それでもまたリングに立つ CounterPunch (2017)
At the Rio Summer Games, our fighters will be competing with pros without headgear.[CN] 你们能搞定一 CounterPunch (2017)
To logic.[CN] 正如您所说 逻辑就是一 Confrontation (2017)
I don't want to do what she told me.[CN] 美波小姐把一都告诉我了 在她的遗嘱所附上的信里 Emotions (2017)
It was definitely all worth it, but all today is... is just basically me getting back to where I left off.[JA] すべてが報われたよ でも今日の勝利で― 道が一度 途れたところに 戻っただけのことだ CounterPunch (2017)
And I'm not being biased, but I thought he won that fight.[CN] 肯定值得 但今天的一 只是我回到了曾经离开的位置 CounterPunch (2017)
Freeing this world from awful books that do nobody any good is also the mission of a literary critic.[JA] 誰の役にも立たないような悪書を 世間から葬り去ることも 評論家の大な使命でしょ? Absolute (2017)
I doubt that it was sold out.[JA] いや それって 売りれてたんじゃなくて Appeal (2017)
How convenient for you![CN] 要是死了 对他本人来说 一不就结束了吗? Reason (2017)
I tell my guys in a minute, I tell my champion, "Stay humble."[JA] 謙虚さが大なんだよ CounterPunch (2017)
Mouthpiece, check. Got all the stuff.[CN] 算了吧 那可是一 CounterPunch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
りばり法[きりばりほう, kiribarihou] gestalt method, a priori method [Add to Longdo]
り換え[きりかえ, kirikae] switching [Add to Longdo]
り捨てられる[きりすてられる, kirisuterareru] Can be discarded, cut down [Add to Longdo]
り捨てる[きりすてる, kirisuteru] to round down, to round off [Add to Longdo]
り取る[きりとる, kiritoru] clipping [Add to Longdo]
り上げる[きりあげる, kiriageru] to round up [Add to Longdo]
り替える[きりかえる, kirikaeru] to switch, to change, to exchange, to convert, to renew, to throw a switch, to replace, to switch over [Add to Longdo]
り替え時[きりかえとき, kirikaetoki] response time [Add to Longdo]
り貼り[きりはり, kirihari] cut and paste [Add to Longdo]
り分ける[きりわける, kiriwakeru] to isolate, to cut and divide, to cut up [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
り上げ[きりあげ, kiriage] Abschluss, Aufrundung, Aufwertung [Add to Longdo]
り下げ[きりさげ, kirisage] Kuerzung, Herabsetzung, Abwertung [Add to Longdo]
り崩す[きりくずす, kirikuzusu] (Erde) abtragen, brechen, zerbrechen [Add to Longdo]
り捨てる[きりすてる, kirisuteru] niederhauen, weglassen [Add to Longdo]
り替え[きりかえ, kirikae] Erneuerung, Umstellung, Wechsel [Add to Longdo]
り離す[きりはなす, kirihanasu] abschneiden, abtrennen [Add to Longdo]
[きる, kiru] schneiden [Add to Longdo]
れる[きれる, kireru] gut_schneiden, zu_Ende_gehen [Add to Longdo]
[きって, kitte] Briefmarke [Add to Longdo]
[きりかぶ, kirikabu] Baumstumpf, Getreidestoppeln [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top