Search result for

(75 entries)
(0.1531 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -切-, *切*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[せっさく, sessaku] (n vt) การตัด เช่น 削速度 แปลว่า ระดับความเร็วในการตัด (Cutting Speed)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[せっぷく, seppuku] (vt) คว้่านท้อง เช่น 腹申し渡す
り開く[きりひらく, kirihiraku] เปิดผ่าน
ない[せつない, setsunai] (adj ) (เพน'ฟูล) adj. เจ็บปวด,ทุกข์ทรมาน,ยาก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[きる, kiru] Thai: ตัด
り離す[きりはなす, kirihanasu] Thai: แยกห่างจากกัน English: to detach
れる[きれる, kireru] Thai: หมดอายุ English: to expire (e.g. visa)
り取る[きりとる, kiritoru] Thai: ตัดออกมา English: to cut off
り替える[きりかえる, kirikaeru] Thai: สับเปลี่ยน English: to change
り替える[きりかえる, kirikaeru] Thai: เปลี่ยนใหม่ English: to renew

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[切, qiè, ㄑㄧㄝˋ] to cut, to mince, to slice, to carve; close to; eager
Radical: Decomposition: 七 (qī ㄑㄧ)  刀 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] knife

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せつ, setsu] (adj-na,n) eager; earnest; ardent; kind; keen; acute [Add to Longdo]
々;[せつせつ, setsusetsu] (adj-na,n) politeness; feeling of loneliness [Add to Longdo]
っての[きっての, kitteno] (suf,adj-pn) (uk) the most . . . of all [Add to Longdo]
ってはれない[きってはきれない, kittehakirenai] (exp,adj-i) (See ってもれない) inseparable [Add to Longdo]
ってもれない[きってもきれない, kittemokirenai] (exp,adj-i) inseparable (esp. bond, relationship); inextricable; joined at the hip; integral; essential; cannot be broken (cut, separated); indissoluble [Add to Longdo]
っ掛け(P);掛(P)[きっかけ, kikkake] (n) (uk) chance; start; cue; excuse; motive; impetus; occasion; (P) [Add to Longdo]
っ掛けに[きっかけに, kikkakeni] (exp) (uk) with ... as a start; taking advantage of [Add to Longdo]
っ先;鋒[きっさき;ほう(鋒), kissaki ; hou ( hou )] (n) point of a sword [Add to Longdo]
っ端[きっぱし, kippashi] (n) (See れ端・きれはし) remains; fragment; remains after having cut something [Add to Longdo]
ない[せつない, setsunai] (adj-i) (1) painful; heartrending; trying; (2) oppressive; suffocating; miserable; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiē, ㄑㄧㄝ, ] to cut; to slice [Add to Longdo]
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, ] close to [Add to Longdo]
分信息[qiè fēn xìn xī, ㄑㄧㄝˋ ㄈㄣ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, ] segmental information [Add to Longdo]
[qiè qiè, ㄑㄧㄝˋ ㄑㄧㄝˋ, ] urgently; eagerly; worried; (urge sb to) be sure to; it is absolutely essential to (follow the above instruction) [Add to Longdo]
私语[qiè qiè sī yǔ, ㄑㄧㄝˋ ㄑㄧㄝˋ ㄙ ㄩˇ, / ] a private whisper [Add to Longdo]
[qiè wù, ㄑㄧㄝˋ ˋ, ] by no means [Add to Longdo]
[qiè kǒu, ㄑㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, ] slang; argot; private language used as secret code [Add to Longdo]
[qiè hé, ㄑㄧㄝˋ ㄏㄜˊ, ] to fit in with; to suit; appropriate [Add to Longdo]
[qiē xiàng, ㄑㄧㄝ ㄒㄧㄤˋ, ] tangent direction [Add to Longdo]
向力[qiē xiàng lì, ㄑㄧㄝ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧˋ, ] tangential force [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I was acutely aware that..〜と痛に感じている。
"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.「お父さん、質問してもいい?」と彼女は経験を積んだ親なら誰でもおなじみの、我慢強く苛立ちを抑えた調子で口火をった。
"May I speak to Mr Smith?" "Will you hold the line?"「スミスさんをお願いしたいのですが」「そのままらずにお待ちください」
"Keep away from the vertical cliff!" she shouted.「そのり立った崖には近づかないで」と彼女が叫んだ。
Take care.お体を大に。
"Performed" is the right word.「行った」というのは適な言葉だ。
"Cut down my trunk and make a boat," said the tree.「私の幹をり倒してボートを作ってください」と木は、言いました。
What if I miss the deadline? "I bet he will get mad at you!"「締めりに間に合わなかったらどうなるかなあ」「きっと彼は怒るぞ!」 [M]
Can you make the deadline?に間に合いますか。
Do you think they'll break the 10-second barrier in the 100-meter dash?100メートル、10秒れる?
I bought five ten-yen stamps.10円手を5枚買った。
I shall never forget your kindness no matter where I may go.12時前にはめに行こうとも君の親を決して忘れないでしょう。 [M]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I need to call the doctor, make sure everything's okay.[CN] 我得找下医生,确保一正常 The Hangover Part III (2013)
But, above all, you need to be madly, prepared to end it all in love.[CN] 最重要的是你们要疯狂地 But, above all, 最重要的是你们要疯狂地 you need to be madly, 不顾一地深爱着对方 prepared The Hunger Games: Catching Fire (2013)
It all needs to be, uh...[CN] 所有一都要 It all needs to be, uh... The Hunger Games: Catching Fire (2013)
I never even use a computer.[JA] 俺 パソコンとかも 一やんないしさ The Mysterious Million Yen Women (2017)
- Hey, Camiel. Everything OK?[CN] -嘿 卡米尔 一还好吗 Borgman (2013)
I believe that if a fighter goes in there and fights his heart out, and just leaves everything in the ring, he's gonna live to see another day.[JA] 1人のボクサーが すべてを出しって リングを去ったとする それでもまたリングに立つ CounterPunch (2017)
It all ends tonight.[CN] 今晚过后一就结束了 The Hangover Part III (2013)
Look, I got a busted lip.[JA] 唇をったのに CounterPunch (2017)
Everything all right?[CN] 一还好? The Hangover Part III (2013)
It was definitely all worth it, but all today is... is just basically me getting back to where I left off.[JA] すべてが報われたよ でも今日の勝利で― 道が一度 途れたところに 戻っただけのことだ CounterPunch (2017)
Freeing this world from awful books that do nobody any good is also the mission of a literary critic.[JA] 誰の役にも立たないような悪書を 世間から葬り去ることも 評論家の大な使命でしょ? Absolute (2017)
I doubt that it was sold out.[JA] いや それって 売りれてたんじゃなくて Appeal (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
りばり法[きりばりほう, kiribarihou] gestalt method, a priori method [Add to Longdo]
り換え[きりかえ, kirikae] switching [Add to Longdo]
り捨てられる[きりすてられる, kirisuterareru] Can be discarded, cut down [Add to Longdo]
り捨てる[きりすてる, kirisuteru] to round down, to round off [Add to Longdo]
り取る[きりとる, kiritoru] clipping [Add to Longdo]
り上げる[きりあげる, kiriageru] to round up [Add to Longdo]
り替える[きりかえる, kirikaeru] to switch, to change, to exchange, to convert, to renew, to throw a switch, to replace, to switch over [Add to Longdo]
り替え時[きりかえとき, kirikaetoki] response time [Add to Longdo]
り貼り[きりはり, kirihari] cut and paste [Add to Longdo]
り分ける[きりわける, kiriwakeru] to isolate, to cut and divide, to cut up [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
り上げ[きりあげ, kiriage] Abschluss, Aufrundung, Aufwertung [Add to Longdo]
り下げ[きりさげ, kirisage] Kuerzung, Herabsetzung, Abwertung [Add to Longdo]
り崩す[きりくずす, kirikuzusu] (Erde) abtragen, brechen, zerbrechen [Add to Longdo]
り捨てる[きりすてる, kirisuteru] niederhauen, weglassen [Add to Longdo]
り替え[きりかえ, kirikae] Erneuerung, Umstellung, Wechsel [Add to Longdo]
り離す[きりはなす, kirihanasu] abschneiden, abtrennen [Add to Longdo]
[きる, kiru] schneiden [Add to Longdo]
れる[きれる, kireru] gut_schneiden, zu_Ende_gehen [Add to Longdo]
[きって, kitte] Briefmarke [Add to Longdo]
[きりかぶ, kirikabu] Baumstumpf, Getreidestoppeln [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top