Search result for

(88 entries)
(0.0246 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -分-, *分*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ぶんかい, ] การแบ่งออกเป็นส่วนๆ การแตกตัว
かち書き[わかちがき, ] การเขียนโดยมีการเว้นวรรคเพื่อให้ผู้อ่านตัดคำได้ถูกต้อง ลดความกำกวม. ตัวอย่าง ตากลม: (1) ตา กลม, (2) ตาก ลม
[ぶんるい, ] (n) การจัดแบ่งประเภท
かり易い[わかりやすい, ] (adj) เข้าใจได้ง่าย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ぶにゃ, bunya] Thai: แขนง English: field
かる[わかる, wakaru] Thai: เข้าใจ English: to understand
かれる[わかれる, wakareru] Thai: แบ่งเป็น English: to be divided
かれる[わかれる, wakareru] Thai: แยกจากกัน English: to part
かち書き[わかちがき, wakachigaki] Thai: การเขียนเว้นวรรคระหว่างคำโดยมากเขียนเป็นอักษรฮิรางานะ
ける[わける, wakeru] Thai: แบ่ง English: to divide
ける[わける, wakeru] Thai: แยก English: to separate
[ぶんし, bunshi] Thai: โมเลกุล

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[分, fēn, ㄈㄣ] to divide, to allocate; fraction; small unit of time or other quantity
Radical: Decomposition: 八 (bā ㄅㄚ)  刀 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [ideographic] Pieces 八 being further subdivided with a knife 刀 

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぶん, bun] (n) minute; (P) [Add to Longdo]
[ぶん, bun] (n) (1) (See 文・もん・2) one-tenth; one percent (one-tenth of a wari); 3 mm (one-tenth of a sun); 2.4 mm (one-tenth of a mon, a traditional unit used to measure shoe sizes); 0.375 grams (one-tenth of a monme); 0.1 degree (one-tenth of a do, used to measure body temperature on any temperature scale); (2) one-quarter of a ryou (obsolete unit of currency); (3) thickness; (4) advantageous circumstances [Add to Longdo]
[ぶん, bun] (n,n-suf,pref) (1) part; segment; share; ration; (2) rate; (3) (See 身) degree; one's lot; one's status; relation; duty; kind; lot; (4) in proportion to; just as much as; (P) [Add to Longdo]
かず[わかず, wakazu] (adv) without differentiation [Add to Longdo]
かち(P);ち;別ち[わかち, wakachi] (n) distinction; differentiation; discrimination; (P) [Add to Longdo]
かちあたえる[わかちあたえる, wakachiataeru] (v1) to apportion to; to share [Add to Longdo]
かち合う[わかちあう, wakachiau] (v5u) to share [Add to Longdo]
かち取る[わかちとる, wakachitoru] (v5r) to divide the spoils; to receive a share [Add to Longdo]
かち書き;わかち書き[わかちがき, wakachigaki] (n,vs) {ling} separating words in Japanese with spaces (e.g. in kana-only books for children) [Add to Longdo]
かち難い[わかちがたい, wakachigatai] (adj-i) inseparable [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
「ここから学校までどのくらいかかりますか」「歩いて約10です」"How far is it from here to your school?" "It's about ten minute's walk."
「ここのバスは1時間に何回くらい出るのですか」「30ごとに出ます」"How often do the buses run in an hour?" "Every thirty minutes."
「バスはあとどのくらいで来ますか」「5で来ます」"How soon will the bus come?" "In five minutes."
「もっとコーヒーはいかがですか」「もう結構です?十頂きました」"Will you have some more coffee?" "No, thanks. I've had enough."
「気はどうですか」と彼は尋ねた。"How do you feel?", he inquired.
「君の時計は正確ですか」「いいえ、1日に10も進むんです」 [M]"Does your watch keep good time?" "No, it gains ten minutes a day."
「君の電話が1以内なら、ぼくは何でもしてやるよ」とボブは言う。 [M]"If you're on that telephone for less than one minute, I'll eat my hat," Bob says.
「私おなかすいた」小さい白いウサギがいいました、そして彼らは止まっておおきなひなゆりの花の部をたべました。"I'm hungry," said the small white rabbit, so they stopped and ate the flower from a large hyacinth.
「時間通りに、自の教室に旨く行き着くことができる」と彼は考えた。"I can make it to my class on time," he thought.
「自を愛するよりあなたの隣人を愛せよ」ということばは聖書からの引用です。"Love your neighbour as yourself" is a quotation from the Bible.
「身確認のためにあなたの運転免許証を見せていただけますか」とその係員はいった。"May I please see your driver's license for identification?", said the clerk.
「天路歴程」が気に入ったので、私が最初に集めたのは小さい冊本のジョン・バニヤン著作集だった。Pleased with the Pilgrim's Progress, my first collection was of John Bunyan's works in separate little volumes.
「博、君の気持ちはかるよ」とマイクが言います。 [M]"I understand how you feel, Hiroshi," says Mike.
1000円で十ですか。Is one thousand yen enough?
100ドルあれば旅行の費用としては十だろう。$100 will cover all your expenses for the trip.
10ドルを私たち5人でけた。We divided ten dollars among the five of us.
10時20過ぎだ。It is twenty minutes past ten.
10時40から11時まで休み時間です。We have a break from 10:40 to 11:00.
10おくれて私は駅に着いた。I arrived at the station ten minutes late.
10したら戻ります。I'll be back in ten minutes.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
I'm sorry I am.かったって 悪かった Detour (1945)
I don't blame you for being bitter, darling but you mustn't give up hope.ひねくれるのも かるけど... 希望を捨てちゃ だめよ Detour (1945)
I never know what to say to strange people driving cars.どう話しかけるべきか からないし Detour (1945)
Then too, you can never tell if a guy wants to talk.相手が話したいか否かも からない Detour (1945)
... but I know what you're going to hand me even before you open your mouth.何と言われるか かってる Detour (1945)
The only thing I knew about her was her name.かっているのは 名前だけだ Detour (1945)
- Alright alright, don't get sore.- かったから いらつくなよ Detour (1945)
You should have my worries.俺の悩みを けてやりたいよ Detour (1945)
You better just sit by and keep your mouth closed.言わなくても かってる 黙って座ってりゃいい Detour (1945)
- Alright, darling.- かったわ ダーリン Detour (1945)
These streets of Village they are a labyrinth.グリニッチビレッジの道は かりにくいな Scarlet Street (1945)
I know that I am not entitled to wonder it however, at some time there are...?聞くべきか からないが... これまで... Scarlet Street (1945)
Minute by minute, the orders go out to the radio cars in the far-flung divisions.各地に散らばる無線車に 刻みで指令が送られる He Walked by Night (1948)
I don't know why.なぜだか かりません He Walked by Night (1948)
You know any more about the Rowlins killer than you knew the first week?これまでで かったことあるか? He Walked by Night (1948)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fèn wài, ㄈㄣˋ ㄨㄞˋ, / ] exceptionally; not one's responsibility or job [Add to Longdo]
[fèn zǐ, ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] members of a class or group; political elements (such as intellectuals or extremists); part [Add to Longdo]
[fēn, ㄈㄣ, ] to divide; to separate; to allocate; to distinguish (good and bad); part or subdivision; fraction; one tenth (of certain units); unit of length equivalent to 0.33 cm; minute [Add to Longdo]
[fèn, ㄈㄣˋ, ] part [Add to Longdo]
[fēn zhī, ㄈㄣ ㄓ, ] (indicating a fraction) [Add to Longdo]
[fēn xiǎng, ㄈㄣ ㄒㄧㄤˇ, ] to share (joys, benefits, privileges etc) with others; to get one's share; to divide out; to partake [Add to Longdo]
[fēn fù, ㄈㄣ ㄈㄨˋ, ] (coll.) to order; instruct [Add to Longdo]
[fēn bù, ㄈㄣ ㄅㄨˋ, / ] distributed; to distribute [Add to Longdo]
布图[fēn bù tú, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄊㄨˊ, / ] scatter diagram; distribution chart; histogram [Add to Longdo]
布式[fēn bù shì, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ, / ] distributed [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ふん, fun] minute [Add to Longdo]
科会[ぶんかかい, bunkakai] subworking group, SWG [Add to Longdo]
[ぶんかい, bunkai] deblocking [Add to Longdo]
解能[ぶんかいのう, bunkainou] resolving power, resolution [Add to Longdo]
[ぶんかつ, bunkatsu] division (vs), segmenting, partition, splitting [Add to Longdo]
割プロット[ぶんかつプロット, bunkatsu purotto] subplot [Add to Longdo]
[ふんかん, funkan] elapsed second(s) [Add to Longdo]
[ぶんき, bunki] multi-drop (a-no), forking, jump (computer), multipoint, branching [Add to Longdo]
岐構成体[ぶんぎこうせいたい, bungikouseitai] branch construct [Add to Longdo]
岐接続[ぶんきせつぞく, bunkisetsuzoku] multipoint connection [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぶ, bu] -Teil [Add to Longdo]
[ぶ, bu] -Teil, Prozent [Add to Longdo]
かつ[わかつ, wakatsu] verteilen, teilen [Add to Longdo]
かる[わかる, wakaru] verstehen [Add to Longdo]
かれる[わかれる, wakareru] geteilt_sein [Add to Longdo]
ける[わける, wakeru] verteilen, teilen [Add to Longdo]
け前[わけまえ, wakemae] Anteil [Add to Longdo]
[ぶんさつ, bunsatsu] Einzelband, Lieferung [Add to Longdo]
[ふんべつ, funbetsu] Einsicht, Vernunft [Add to Longdo]
[ぶんかつ, bunkatsu] Teilung, Einteilung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top