Search result for

(71 entries)
(17.371 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -再-, *再*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
出発[さいしゅっぱつ, saishuppatsu] (n) การเริ่มใหม่อีกครั้ง
循環[さいじゅんかん, saijunkan] (n) การรีไซเคิล
来年[さらいねん, sarainen] (n) ปีถัดจากปีหน้า
確認[さいかくにん, saikakunin] (vt) ยืนยันอีกครั้ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[さいこう, ] การพิจารณาใหม
[さいこん, ] การสร้างใหม่
入国許可書[さいにゅうこくきょうかしょ, ] (n ) วีซ่าหรือใบอนุญาตให้เข้าประเทศได้อีกครั้ง
入国許可[さいにゅうこくきょか, ] (n ) การอนุญาตให้เข้าประเทศได้อีกครั้ง
発生[さいはっせい, ] (n ) การเกิดซ้ำ
発生[] reoccurance

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[再, zài, ㄗㄞˋ] again, twice, re-
Radical: Decomposition: 一 (yī )  冉 (rǎn ㄖㄢˇ) 
Etymology: [pictographic] Two fish 冉 caught on a line 一

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さい, sai] (pref) re-; again; repeated; deutero-; deuto-; deuter-; (P) [Add to Longdo]
々;[さいさい, saisai] (adv,n) often; frequently [Add to Longdo]
び(P);二度[ふたたび, futatabi] (adv) again; once more; a second time; (P) [Add to Longdo]
び取る[ふたたびとる, futatabitoru] (v5r) to reassume [Add to Longdo]
び述べる[ふたたびのべる, futatabinoberu] (v1) to restate [Add to Longdo]
び導入[ふたたびどうにゅう, futatabidounyuu] (n,vs) reintroduction [Add to Longdo]
び読む[ふたたびよむ, futatabiyomu] (v5m) to reread; to read again [Add to Longdo]
コンパイル[さいコンパイル, sai konpairu] (n,vs) {comp} recompile [Add to Longdo]
スタート[さいスタート, sai suta-to] (n,vs) restarting; (P) [Add to Longdo]
セットアップ[さいセットアップ, sai settoappu] (n) {comp} restoring a computer to factory settings (esp. through reinstallation of the operating system, or use of a recovery CD) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zài, ㄗㄞˋ, ] again; once more; re-; second; another; then (after sth, and not until then) [Add to Longdo]
一次[zài yī cì, ㄗㄞˋ ㄧ ㄘˋ, ] again [Add to Longdo]
[zài sān, ㄗㄞˋ ㄙㄢ, ] over and over again; again and again [Add to Longdo]
使用[zài shǐ yòng, ㄗㄞˋ ㄕˇ ㄩㄥˋ, 使] to reuse [Add to Longdo]
[zài lái, ㄗㄞˋ ㄌㄞˊ, / ] come again [Add to Longdo]
保证[zài bǎo zhèng, ㄗㄞˋ ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ, / ] reassure [Add to Longdo]
[zài rù, ㄗㄞˋ ㄖㄨˋ, ] re-enters [Add to Longdo]
出现[zài chū xiàn, ㄗㄞˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ, / ] reappear [Add to Longdo]
利用[zài lì yòng, ㄗㄞˋ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ, ] to reuse [Add to Longdo]
[zài hǎo, ㄗㄞˋ ㄏㄠˇ, ] even better [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He saw his home-town again only after ten years.10年後にようやく彼は、び故郷の町を見た。
In 1603, when King James I came into power, football was allowed again.1603年、ジェームズ一世が政権の座についたとき、フットボールはび許可されたのです。
In 1955 the cancer returned and she died in 1956 at the age of 42.1955年にガンが発し、彼女は1956年に42歳で亡くなった。
In 1997, the world was surprised again when Mother Teresa died.1997年にマザー・テレサが死んだとき、世界の人々はび驚いた。
Please re-confirm the reservation by March 10.3月10日までに予約を確認して下さい。
Ah, when will they meet again?ああ、彼らはいつ会するだろうか。
I'm afraid your request for a pay raise was turned down again.あなたがたの賃上げの要求はび拒絶されました。
I can't seem to find your last email, I wonder if you can resend it to me?あなたからの最新のメールが見つかりません。送していただけるでしょうか。
I'm glad to see you again.あなたにび会えて嬉しい。
I am pleased to see you again.あなたに会できてうれしい。
I should point out that it is necessary to re-examine the validity of Emmet's theory.エメット理論の妥当性について検討する必要があることを指摘しなければならない。
Yesterday I saw a girl whom I had met in the library a month before.きのう私は、図書館で1ヶ月前に会った少女とび出会った。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-No doubt about it.[CN] 过几天和你们讨论可以吗? Confrontation (2017)
You just put the master copy into one machine, press play.[JA] 1台目でマスターを生して Close Encounters (2017)
Five minutes later, he's back in the race.[JA] その五分後男はび元気になった Eastwatch (2017)
With his enormous wealth, the police, yakuza, and even politicians were under his control.[CN] 他身旁已经不需要有杀人犯了 Emotions (2017)
We're approaching the target, so let's go over everything so there's no mistakes.[JA] もうすぐ目標地点だ 度チェックしろ Resident Evil: Vendetta (2017)
With the last of my remaining friends we will begin our new life together.[JA] 私の友人も一緒に... 人生のスタートです Resident Evil: Vendetta (2017)
and remarried him to someone else at the same time in a secret ceremony in Dorne.[JA] 別の女性とドーンで秘密裏に婚した Eastwatch (2017)
Just let me be near you. That's all I want.[CN] 你就不要管我了 Emotions (2017)
And it is important for it not become a burden to us.[JA] 〝早く取材を 開したほうがいいわ〞 〝取材を重荷に 感じないで〞  ()
And the very second the sun starts shining, there's some kind of euphoria in people.[JA] だから空にび 太陽が昇り始めると 人々の顔が たちまち輝き出す Barbecue (2017)
Again, looforwarto't![JA] び looforwarto't! Find This Thing We Need To (2017)
I remember how happy he was to see me.[JA] 私と開した時 嬉しそうだったもの The Spoils of War (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンパイル[さいコンパイル, sai konpairu] recompile (vs) [Add to Longdo]
スタート[さいスタート, sai suta-to] restart [Add to Longdo]
ルーチング[さいルーチング, sai ru-chingu] rerouting [Add to Longdo]
ロード[さいロード, sai ro-do] reload (vs) [Add to Longdo]
[さいかい, saikai] restart [Add to Longdo]
開フェス[さいかいフェス, saikai fesu] restart phase [Add to Longdo]
割当[さいわりあて, saiwariate] reassignment [Add to Longdo]
[さいき, saiki] recursion [Add to Longdo]
帰関数[さいきかんすう, saikikansuu] recursive function [Add to Longdo]
帰呼び出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] recursive call [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふたたび, futatabi] noch_einmal, wieder, zweimal [Add to Longdo]
[さいかい, saikai] Wiedersehen [Add to Longdo]
[さいこん, saikon] Wiederverheiratung, zweite_Ehe [Add to Longdo]
来週[さらいしゅう, saraishuu] uebernaechste_Woche [Add to Longdo]
編成[さいへんせい, saihensei] Umgruppierung [Add to Longdo]
[さいかい, saikai] Wiedereroeffnung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top