Search result for

(49 entries)
(0.0258 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -六-, *六*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ろく, roku] (n) หก (จำนวน)
[むっつ, muttsu] (n) หกชิ้น/อย่าง
[むいか, muika] (n) วันที่หกของเดือน,หกวัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ろくがつ, rokugatsu] Thai: เดือนมิถุนายน

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[六, liù, ㄌㄧㄡˋ] six
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [] ,  Rank: 478

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);6[ろく(P);む;むう, roku (P); mu ; muu] (num) six; (P) [Add to Longdo]
つ(P);6つ[むっつ(P);むつ, muttsu (P); mutsu] (num) six; (P) [Add to Longdo]
つ子[むつご, mutsugo] (n) sextuplets [Add to Longdo]
つ時[むつどき, mutsudoki] (n) (arch) (approx.) 6 o'clock (am or pm) [Add to Longdo]
つ切り[むつぎり, mutsugiri] (n) dividing something into six pieces; something divided into six pieces [Add to Longdo]
フッ化硫黄;弗化硫黄[ろくフッかいおう(フッ化硫黄);ろくふっかいおう(弗化硫黄), roku futsu kaiou ( roku futsu ka iou ); rokufukkaiou ( roku futsu ka iou )] (n) sulfur hexafluoride [Add to Longdo]
[ろくいん, rokuin] (n) six external causes of illness in traditional Chinese medicine (wind, cold, fire; heat, dampness, dryness, heat of summer) [Add to Longdo]
価クロム[ろっかクロム, rokka kuromu] (n) hexavalent chromium [Add to Longdo]
箇年;カ年;ヵ年;ヶ年;か年[ろっかねん, rokkanen] (adj-pn) sexennial [Add to Longdo]
[りっか, rikka] (n) snow [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liù yuè, ㄌㄧㄡˋ ㄩㄝˋ, ] June; sixth month, #7,172 [Add to Longdo]
[Lù hé, ㄌㄨˋ ㄏㄜˊ, ] (N) Luhe (place in Jiangsu), #18,843 [Add to Longdo]
[liù cháo, ㄌㄧㄡˋ ㄔㄠˊ, ] the six southern dynasties (317-589), namely Wu 吳|吴, Eastern Jin 東晉|东晋, Song 宋|宋, Qi 齊|齐, Liang 梁, Chen 陳|陈, #34,710 [Add to Longdo]
盘水[Liù pán shuǐ, ㄌㄧㄡˋ ㄆㄢˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] Liupanshui prefecture level city in west Guizhou, #42,762 [Add to Longdo]
盘水市[Liù pán shuǐ shì, ㄌㄧㄡˋ ㄆㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄕˋ, / ] Liupanshui prefecture level city in Guizhou, #43,823 [Add to Longdo]
[Lù ān, ㄌㄨˋ ㄢ, ] Lu'an prefecture level city in Anhui, #44,337 [Add to Longdo]
分之一[liù fēn zhī yī, ㄌㄧㄡˋ ㄈㄣ ㄓ ㄧ, ] one sixth, #49,979 [Add to Longdo]
[liù jīng, ㄌㄧㄡˋ ㄐㄧㄥ, / ] Six Classics, namely Book of Songs 詩經|诗经, Book of History 尚書|尚书, Book of Rites 儀禮|仪礼, the lost Book of Music 樂經|乐经, Book of Changes 周易|周易, Spring and Autumn Annals 春秋|春秋, #58,509 [Add to Longdo]
神无主[liù shén wú zhǔ, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄣˊ ˊ ㄓㄨˇ, / ] all six vital organs fail (成语 saw); besides oneself with panic; distracted; out of one's wits, #59,147 [Add to Longdo]
安市[Lù ān shì, ㄌㄨˋ ㄢ ㄕˋ, ] Lu'an prefecture level city in Anhui, #61,660 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Three nurses attended the dying minister night and day.3人の看護婦が四時中瀕死の大臣の看護に当たった。
Your subscription expires with the June issue.あなたの定期購読予約は月号で切れます。
You have only to be here at six tomorrow morning.きみは明日の朝時にここへ来さえすればよい。 [M]
Ahhh! Feel that beer seep into every fiber of my being. Yep nothing beats a cold one after work.くーっ、ビールが五臓腑にしみわたる。やっぱり仕事の後はビールだね。
This elevator does not go above the sixth floor.このエレベーターは階より上には行けません。
Cherries are ripe in June or July.さくらんぼは月か七月に熟す。
And now, think about a county, any county, and imagine this county divided into five or six different areas.そして次に、州についてですが、どんな州でもいいですから、その州が五つかつの地域に分かれていると考えてください。
The express arrives at 6:00 p.m.その急行は午後時30分着だ。
The recipe serves six people.その作り方の分量は人分です。
That job brings him in an extra 60,000 yen a month.その仕事のおかげで彼は月に万円余分の収入がある。
Six were invited, including the boy.その少年を入れて人招かれた。
The rainy season begins in June.雨期は月から始まる。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fox Six confirmed, we're the Sea Stallion.[JA] フォックスは、私たちが海スタリオンだ、確認しました。 Kong: Skull Island (2017)
- Then consider it a magic trick.[CN] 你怎么知道 因为只有个人有这个能力 Brooklyn Housing (2017)
I can't wait to eat that fucking turtle.[CN] 要個月才預約得到 Louis C.K. 2017 (2017)
One day, I'ma turn pro.[CN] 年内 我们就培养了八个全国冠军 八个纽约金手套拳击赛冠军 我们现在有了好几位职业拳击手 CounterPunch (2017)
No, it says 2016.[JA] いや これで二千と十と読むんだ The Brothers Grimsby (2016)
I don't go around thinking about homosexuality all the time.[JA] 四時中同性愛について考えてるわけじゃないし。 Keen på å bade (2016)
And he's got photos of his family and this is...[CN] 如果我只让克里斯去打 回合或八回合的比赛 他可能打不下来 CounterPunch (2017)
Why not! Six hands.[JA] 本腕 何だ? Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
Fox Six, Chapman.[JA] フォックス、チャップマン。 Kong: Skull Island (2017)
You sleep in chair?[CN] 不过托您的福 小说销量已经破十万本了 Affection (2017)
Golden Gloves, which started clear back in the 1920s, and throughout the history, most everybody has been in the Golden Gloves.[CN] 经过几年的期待 谈判和兴奋... (梅威瑟 帕奎奥) ...五月份第一个周在拉斯维加斯 CounterPunch (2017)
Fox Six, we got ** trouble.[JA] フォックスは、我々は**トラブルを得ました。 Kong: Skull Island (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top