Search result for

(75 entries)
(0.0262 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -公-, *公*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[こうひょう, kouhyou] (n) แจ้งให้สาธารณชนทราบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
民館[こうみんかん, kouminkan] (n) ศาลาประชาคม
民館[こうみんかん, kouminkan] (n) ศาลาประชาคม
務員[こうむいん, koumuin] (n) ข้าราชการ
[こうえん, kouen] (n) สวนสาธารณะ
[こうしき, koushiki, koushiki , koushiki] (n adj ) สูตร,กฎ,เกณฑ์,หลัก,มาตรฐาน,รูปแบบ,แผ่น,ตำรับ,ตำรา , ข้าราชการ,เจ้าพนักงาน adj. เป็นทางการ, ระเบียบ,ระเบียบแบบแผน,พิธีรีตอง,ความเคร่งครัดในระเบียบ,ความเข้มงวด,ธรรมเนียมปฏิบัติ
[こうじゅん, koujun] สมมติฐาน
債基金[こうさいききん, kousaikikin] (n ) กองทุนพันธบัตร , See also: R. bond fund

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[こうしゃ, kousha] Thai: กิจการของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
[こうかい, koukai] Thai: เปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[公, gōng, ㄍㄨㄥ] fair, equitable; public; duke
Radical: Decomposition: 八 (bā ㄅㄚ)  厶 (sī ) 
Etymology: [ideographic] To divide 八 what is private 厶

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう, kou] (adj-no) official; public; formal; open; governmental; (P) [Add to Longdo]
[こう, kou] (n,suf) (1) public matter; governmental matter; (2) prince; duke; (n,n-suf) (3) lord; sir; (n-suf) (4) familiar or derogatory suffix (after a name, etc.) [Add to Longdo]
にする[おおやけにする, ooyakenisuru] (exp,vs-i) to make public [Add to Longdo]
の施設[おおやけのしせつ, ooyakenoshisetsu] (exp,n) public facility [Add to Longdo]
[こうあん, kouan] (n) public safety; public welfare; (P) [Add to Longdo]
安委員会[こうあんいいんかい, kouan'iinkai] (n) public safety commission; (P) [Add to Longdo]
安官[こうあんかん, kouankan] (n) railway police [Add to Longdo]
安審査委員会[こうあんしんさいいんかい, kouanshinsaiinkai] (n) Public Security Examination Commission [Add to Longdo]
安調査庁[こうあんちょうさちょう, kouanchousachou] (n) (Japanese) Public Security Intelligence Agency [Add to Longdo]
[こうあん, kouan] (n) Zen question for meditation (e.g. the sound of one hand clapping); koan [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] just; honorable (designation); public; common [Add to Longdo]
[gōng zhàng, ㄍㄨㄥ ㄓㄤˋ, ] decameter [Add to Longdo]
[gōng zhǔ, ㄍㄨㄥ ㄓㄨˇ, ] princess [Add to Longdo]
主岭[Gōng zhǔ lǐng, ㄍㄨㄥ ㄓㄨˇ ㄌㄧㄥˇ, / ] Gongzhu county level city in Siping 四平, Jilin [Add to Longdo]
主岭市[Gōng zhǔ lǐng shì, ㄍㄨㄥ ㄓㄨˇ ㄌㄧㄥˇ ㄕˋ, / ] Gongzhu county level city in Siping 四平, Jilin [Add to Longdo]
[gōng shì, ㄍㄨㄥ ㄕˋ, ] public affairs; official (matters, duties etc) [Add to Longdo]
[gōng shì gōng bàn, ㄍㄨㄥ ㄕˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄢˋ, / ] to do official business according to the official principles (i.e. without involving private interests) [Add to Longdo]
[gōng jiāo, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄠ, ] public transportation; mass transit [Add to Longdo]
交车[gōng jiāo chē, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄠ ㄔㄜ, / ] public transport vehicle; town bus [Add to Longdo]
[gōng zǐ, ㄍㄨㄥ ㄗˇ, ] doll; cuddly toy [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How did you go to the park?" "By bus."「どのようにしてその園に行きましたか」「バスで行きました」
In 1958, the statue was built in the Hiroshima Peace Park.1958年、その記念碑は広島平和園に建てられた。
A dog is running in the park.1匹のイヌが園で走っています。
Two women are taking it easy on a bench in plaza.2人の女性が園のベンチでくつろいでいる。
Three children were playing in the park.3人の子供が園で遊んでいた。
Public utility charges will go up next April.4月から共料金が値上げになる。
Five minutes' walk brought us to the park.5分間歩くと、私たちは園に着いた。
It may be unwise of you to advertise your presence.あなたがおいでになることをにするのは賢明ではないかもしれない。
I will show you how to go to the park.あなたに園の行き方を教えましょう。
You went to the park yesterday, didn't you?あなたは昨日園へ行きましたね。
There is a telephone booth at the corner of the street.あの町かどに衆電話ボックスがある。
The President of the U.S. paid a formal visit to China.アメリカ大統領が中国を式に訪問した。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Does anyone else have a question?[CN] 我会给你正的评价 Appeal (2017)
- PRINCESINHA - LONG HOUSE:[JA] 闘牛士 小女"  ()
Subtitle translation by Brian Athey[CN] 我会给你正的评价 Absolute (2017)
Let me play the leading role.[JA] (菜々果) 主人の役... 私にやらせて Confrontation (2017)
-Why is it happening on a stage?[JA] なぜ開を?  ()
I most likely would have killed her without thinking twice.[CN] 我租了间十平方米大的寓 又回到一个人的生活 Confrontation (2017)
The actress who should play the lead role... is gone.[CN] 其实有间大电影司 在看了书的销量之后 说要将《飘忽不定的情感》拍成电影 Reason (2017)
The pictures were not intended to be sexy or anything like that.[JA] セクシーな写真として 開したわけじゃないの  ()
There is a physical test that needs to be undertaken.[JA] 主人が ある試練を課されるの  ()
Why is your experience public?[JA] ご自分の経験を にした理由は?  ()
It's as good as decided.[CN] 即使是你的推荐 我们也会做出正的评断 Appeal (2017)
For protection.[CN] 这栋寓禁止养宠物 Emotions (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
開かぎ[こうかいかぎ, koukaikagi] public key [Add to Longdo]
開アーカイブ[こうかいアーカイブ, koukai a-kaibu] public archive [Add to Longdo]
開キー[こうかいキー, koukai ki-] public key [Add to Longdo]
開鍵[こうかいかぎ, koukaikagi] public key [Add to Longdo]
開鍵暗号[こうかいかぎあんごう, koukaikagiangou] public key encryption [Add to Longdo]
開識別子[こうかいしきべつし, koukaishikibetsushi] public identifier [Add to Longdo]
開文[こうかいぶん, koukaibun] public text [Add to Longdo]
開文記述[こうかいぶんきじゅつ, koukaibunkijutsu] public text description [Add to Longdo]
開文言語[こうかいぶんげんご, koukaibungengo] public text language [Add to Longdo]
開文指示シーケンス[こうかいぶんしじシーケンス, koukaibunshiji shi-kensu] public text designating sequence [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おおやけ, ooyake] oeffentlich, offiziell [Add to Longdo]
会堂[こうかいどう, koukaidou] oeffentliche_Halle, Stadthalle [Add to Longdo]
使[こうし, koushi] Gesandter [Add to Longdo]
[こうきょう, koukyou] Allgemeinheit, oeffentlich [Add to Longdo]
[こうはん, kouhan] (oeffentliche) Gerichtsverhandlung [Add to Longdo]
務員[こうむいん, koumuin] Beamter [Add to Longdo]
[こうぼ, koubo] oeffentlich_ausschreiben [Add to Longdo]
[こうえい, kouei] staatlicher_Betrieb, staatliche_Verwaltung, oeffentlicher_Betrieb, oeffentliche_Verwaltung [Add to Longdo]
[こうえん, kouen] (oeffentlicher) Park [Add to Longdo]
[こうあん, kouan] oeffentliche_Sicherheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top