Search result for

(64 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -元-, *元*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[もと、げん, moto , gen] (n) แหล่งกำเนิด รากฐาน ที่มา
[げんき, genki] (adj) มีสุขภาพดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[もともと, motomoto] แต่เดิม , เดิมที , แต่ไหนแต่ไร
請け[もとうけ, motouke] ผู้ยื่นข้อตกลง, ผู้สัญญา (เป็นคำพูดที่มักใช้ในข้อสัญญา ข้อตกลง มักจะใช้คู่กับ 下請け=したうけ=Subcontractor=ผู้รับข้อตกลง) , See also: A. 下請け, R. 下請け
[もとちょう, motochou] สมุดบัญชีแยกประเภท
[げんそ, genso] (n ) ธาตุ (เคม๊) , See also: R. element
[がんじつ, ganjitsu] (n ) วันขึ้นปีใหม่
の所[Motto no tokoro, Motto no tokoro] ที่เดิม , See also: S. オリジナル,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[がんねん, gannen] Thai: ปีที่หนึ่ง (ปีแรก) ในการครองราชย์ของกษัตริย์ญี่ปุ่นองค์หนึ่ง English: first year (of a specific reign)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[元, yuán, ㄩㄢˊ] first; dollar; origin; head
Radical: Decomposition: 二 (èr ㄦˋ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [pictographic] A man 儿 with two lines emphasizing their head 二,  Rank: 370

Japanese-English: EDICT Dictionary
[げん, gen] (n) (1) {math} unknown (e.g. in an equation); (2) {math} element (of a set); (3) yuan (monetary unit of China); (4) Yuan dynasty (China) [Add to Longdo]
(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. ) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) ( only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P) [Add to Longdo]
;旧;故[もと, moto] (n,adj-no,n-adv,n-pref) former; ex- [Add to Longdo]
々(P);本々(P);;本本[もともと, motomoto] (adv,adj-no) originally; by nature; from the start; (P) [Add to Longdo]
[もとい, motoi] (int) (1) (uk) (See へ) (in calisthenics) return to your original position!; (2) er, rather (used in speech to correct yourself) [Add to Longdo]
が掛かる[もとがかかる, motogakakaru] (exp,v5r) to be expensive; to cost much [Add to Longdo]
に戻す[もとにもどす, motonimodosu] (exp,v5s) to go back to the start; to reset; to restore; to return to the point (of a discussion); to reconstitute [Add to Longdo]
の所に納める[もとのところにおさめる, motonotokoroniosameru] (exp,v1) to put (a thing) back in its place [Add to Longdo]
の鞘に収まる[もとのさやにおさまる, motonosayaniosamaru] (exp,v5r) to bury the hatchet; to make up [Add to Longdo]
の通り[もとのとおり, motonotoori] (n) as it was before [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuán, ㄩㄢˊ, ] Chinese monetary unit; dollar; primary; first; the Yuan or Mongol dynasty (1279-1368); surname Yuan, #55 [Add to Longdo]
[yuán sù, ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, ] element; element of a set; chemical element, #4,005 [Add to Longdo]
[yuán dàn, ㄩㄢˊ ㄉㄢˋ, ] New Year's Day, #4,392 [Add to Longdo]
[yuán shǒu, ㄩㄢˊ ㄕㄡˇ, ] head of state, #11,816 [Add to Longdo]
[yuán shuài, ㄩㄢˊ ㄕㄨㄞˋ, / ] a marshal (in the armed forces), #14,337 [Add to Longdo]
[yuán yuè, ㄩㄢˊ ㄩㄝˋ, ] first month of the Lunar calendar; the New Year, #14,658 [Add to Longdo]
[yuán jiàn, ㄩㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, ] element; component, #16,213 [Add to Longdo]
[yuán nián, ㄩㄢˊ ㄋㄧㄢˊ, ] first year of Emperor's reign, #17,399 [Add to Longdo]
[yuán xiāo, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄠ, ] sticky rice dumplings, #17,728 [Add to Longdo]
宵节[Yuán xiāo jié, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄠ ㄐㄧㄝˊ, / ] Lantern festival, the final event of the Spring festival 春節|春节, on 15th of first month of the lunar calendar, #23,980 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How are you?" "I am fine, thank you."「ごきげんいかがですか」「おかげさまで気です」
"I must get well," Sadako said to herself.気にならなくっちゃ」禎子は心の中で思った。
"Cheer up," she said to me.気を出しなさい」と彼女は私に言いました。
I feel completely restored after a week in the country.1週間田舎にいてすっかり気になったような気がする。
You will be all right again in a couple of days.2、3日したらどおり気になるよ。
For a man of seventy he still has surprising vigour.70歳にしては、彼はいまだに驚くほど気である。
Hey Taro! It sure has been a while! How're you doing?アッ、太郎!久しぶり!気?
Your visit has cheered him.あなたの訪問で彼は気になりました。
You're looking very well.あなたはとても気そうですね。
You will soon get well.あなたは間もなく気になるでしょう。
You must watch your step all the way.あなたは途中ずっと足を見なければいけません。
Cheer him up when you see him.あなたは彼に会ったら気づけてやりなさい。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mr. Sakurai.[CN] 这些女人是赌上了性命住进那个家的 还要每个月支付我一百万 Disbanded (2017)
I wish you all the best.[JA] 皆さん お気で Disbanded (2017)
Who wanted Nanaka killed?[CN] 杀人的男人有超过三千万日的债务 Reason (2017)
I read the other candidates, they're not even close to Yuzu Hanaki in terms of content or sales.[JA] ほかの候補作も読んだけども 内容 売り上げともに 花木ゆずの足にも及ばない Appeal (2017)
Is that so?[CN] 每个月都会给我一百万的租金 Emotions (2017)
THANK YOU, NANAKA! EPISODE 9 READY[CN] 每个月都会给我一百万的租金 Ready (2017)
So, where is the cause of all this bullshit?[JA] で 迷惑の凶は どこ行ってんの? Affection (2017)
You finally realized it was me.[CN] 每个月都会给我一百万的租金 Confrontation (2017)
Your mood seems to have improved.[JA] (佑希(ゆき)) 少し気になったみたいですね Choices (2017)
EPISODE 10 DISBANDED[CN] 每个月都会给我一百万的租金 Disbanded (2017)
Do you have any idea why they came to you?[JA] (佑希) どうして あなたのへ来たのか 分かりますか? Disbanded (2017)
-Nanaka's coming through. Watch your step. -Good morning.[JA] (スタッフ) 菜々果ちゃん 入ります 足 お気をつけください Affection (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[もと, moto] YUEAN (CHINA) [Add to Longdo]
[もと, moto] Yuean (China) [Add to Longdo]
[もと, moto] Grund, Ursache [Add to Longdo]
[げんすい, gensui] Feldmarschall [Add to Longdo]
[がんねん, gannen] das_erste_Jahr (einer_Zeitrechnung) [Add to Longdo]
[がんじつ, ganjitsu] Neujahrstag, 1.Januar [Add to Longdo]
[げんき, genki] gesund, munter [Add to Longdo]
[がんそ, ganso] Stammvater, Vater, Urheber, Erfinder [Add to Longdo]
[げんそ, genso] Element, Grundstoff, Urstoff [Add to Longdo]
[げんろう, genrou] kaiserlicher_Berater [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top