Search result for

(72 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -優-, *優*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
しい[やさしい, yasashii] (adj) ใจดี, สุภาพ,อ่อนน้อม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
先株[ゆうせんかぶ, yuusenkabu] หุ้นบุริมสิทธิ
[ゆうせい, yuusei] [名・形動]勢い・形勢などが他よりすぐれていること。また、そのさま。「―を保つ」「―な展開」⇔劣勢。
[ゆうせい, yuusei] [名・形動]เป็นต่อ、มีกำลังเหนือกว่า 勢い・形勢などが他よりすぐれていること。また、そのさま。「―を保つ」「―な展開」⇔劣勢。

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ゆうりょう, yuuryou] Thai: ยอดเยี่ยม ดีเลิศ English: superior (an)
[ゆうりょう, yuuryou] Thai: เยี่ยมยอด English: excellent
[ゆうりょう, yuuryou] Thai: ดี English: fine
れる[すぐれる, sugureru] Thai: ยอดเยี่ยม English: to surpass

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[優, yōu, ㄧㄡ] superior; elegant
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  憂 (yōu ㄧㄡ) 
Etymology: [pictophonetic] person

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ゆう, yuu] (pref) gentle; affectionate [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] (adj-na) (1) gentle; (2) elegant; classy; (3) (See に) superior; skilled; (4) excellent (in marking, grading, etc.); (n) (5) actor [Add to Longdo]
々閑々;閑閑;悠々緩々;悠悠緩緩;悠々閑々;悠悠閑閑[ゆうゆうかんかん, yuuyuukankan] (adj-t,adv-to) composed and unhurried; easygoing and leisurely; in indolence [Add to Longdo]
しい[やさしい, yasashii] (adj-i) tender; kind; gentle; graceful; affectionate; amiable; suave; (P) [Add to Longdo]
しい声[やさしいこえ, yasashiikoe] (n) soft voice [Add to Longdo]
しくする[やさしくする, yasashikusuru] (exp,vs-i) to be kind to; to treat kindly [Add to Longdo]
しげ[やさしげ, yasashige] (adj-na) gentle; kind; sweet-looking [Add to Longdo]
[ゆうに, yuuni] (adv) easily; sufficiently; well; skillfully [Add to Longdo]
るとも劣らない;勝るとも劣らない[まさるともおとらない, masarutomootoranai] (adj-i) not at all inferior to; rival or surpass; compare favorably (with) [Add to Longdo]
るとも劣らぬ;勝るとも劣らぬ[まさるともおとらぬ, masarutomootoranu] (n) not at all inferior to; rival or surpass; compare favorably (with) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优势[yōu shì, ㄧㄡ ㄕˋ, / ] superior; dominant, #789 [Add to Longdo]
优秀[yōu xiù, ㄧㄡ ㄒㄧㄡˋ, / ] outstanding; excellent, #1,534 [Add to Longdo]
优惠[yōu huì, ㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ, / ] preferential; favorable, #2,078 [Add to Longdo]
[yōu, ㄧㄡ, / ] excellent; superior, #2,473 [Add to Longdo]
优质[yōu zhì, ㄧㄡ ㄓˋ, / ] excellent quality, #3,266 [Add to Longdo]
优化[yōu huà, ㄧㄡ ㄏㄨㄚˋ, / ] optimization; to optimize; to make superior, #3,310 [Add to Longdo]
优先[yōu xiān, ㄧㄡ ㄒㄧㄢ, / ] priority, #3,972 [Add to Longdo]
优雅[yōu yǎ, ㄧㄡ ㄧㄚˇ, / ] grace; graceful, #4,452 [Add to Longdo]
优点[yōu diǎn, ㄧㄡ ㄉㄧㄢˇ, / ] merit; benefit; strong point, #4,796 [Add to Longdo]
优良[yōu liáng, ㄧㄡ ㄌㄧㄤˊ, / ] fine; good, #5,183 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This was he of whom I said, "He who comes after me has surpassed me because he was before me."「私の後から来る方は私にる方である。私より先におられたからである。」といったのはこの方の事です。
To say "There is a tide" is better than saying "Buy (or sell) now and you'll cover expenses for the whole year, but if you fail to act right away, you may regret it the rest of your life."「潮時というものがある」と言うのは「今、買え(売れ)、そうすれば一年全体の出費を賄える。しかし今すぐ行動しないと一生後悔することになろう」と言うよりもれている。
Apart from a few minor mistakes, your composition was excellent.2、3の小さな誤りを別にすれば、君の作文は秀だった。 [M]
She got tired of his waffling and dumped him.あいつは柔不断だから、彼女が愛想尽かししちゃったんだよ。
Do you think the Braves will take the series?アトランタ・ブレーブスは、ワールドシリーズで勝できると思いますか。
I think your favourite actress is in it.あなたのごひいきの女が出ていると思いますよ。
Who is your favorite actor?あなたの好きな俳は誰ですか。
Your watch is superior in quality to mine.あなたの時計は私のより質の点でれている。
I bow to your superior judgement.あなたのれた御判断には脱帽です。
That team has little, if any, chance of winning.あのチームは、あるとしても、まず勝の望みはない。
The doctor is gentle to his patients.あの医者は患者にしい。
The writer has an excellent style.あの作家の文体はれている。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And Taryn O'Neill, you're a writer and co-founder of a science advocacy group[CN] 請歡迎我秀的座談小組 Earth Is a Hot Mess (2017)
A lot has changed.[CN] 這些萬中選一的傑出特派員 將會環遊世界帶回質報導 Earth Is a Hot Mess (2017)
She was a hugely successful actress.[JA] あれだけ売れてた大女 Reason (2017)
If he keeps making this much news, he'll win Japan's Hottest Topic Award, even though he has no talent.[JA] しかし あれだけ ネタが続くと 日本最秀話題賞 といったところでしょうか 実力でも何でもない Reason (2017)
I would like to arrange a secret dinner with the actress Nanaka Hiraki and Mr. Hanaki.[JA] 女の開(ひらき) 菜々果さんと花木(はなき)さんの 食事会を内密に組みたくて Affection (2017)
Thank you. Thanks. That means a lot.[CN] 表現異,〔心跳〕也是 Snowden (2016)
The other day, the actress Nanaka Hiraki met an untimely death.[JA] (森口) 先日 非業の死を遂げた女 開 菜々果さん Disbanded (2017)
Over 4,000 fans, actors and other film industry people gathered to mourn her untimely passing.[JA] ファンや俳 映画関係者ら 4000人以上が参列に集まり 菜々果さんとの早すぎる別れを 惜しんでいます Reason (2017)
Just gotta put on this unusual lab coat.[CN] 太好了,超級秀,謝謝你過來 Do Some Shots, Save the World (2017)
Well, are there social perks?[CN] 我懂,任務 Snowden (2016)
Let's not make great claims. I'm talking about sport.[CN] -一種 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
There's my beauty.[CN] 家人 Snowden (2016)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ゆうせん, yuusen] precedence (vs) [Add to Longdo]
先Nサービスデータ単位[ゆうせんNサービスデータたんい, yuusen N sa-bisude-ta tan'i] expedited (N)-service-data-unit, 〈N〉expedited-data-unit [Add to Longdo]
先リンクセット[ゆうせんリンクセット, yuusen rinkusetto] priority link set [Add to Longdo]
先語[ゆうせんご, yuusengo] preferred term [Add to Longdo]
先使用語[ゆうせんしようご, yuusenshiyougo] preferred term [Add to Longdo]
先使用語をもたないシソーラス[ゆうせんしようごをもたないシソーラス, yuusenshiyougowomotanai shiso-rasu] thesaurus without preferred terms [Add to Longdo]
先使用語をもつシソーラス[ゆうせんしようごをもつシソーラス, yuusenshiyougowomotsu shiso-rasu] thesaurus with preferred terms [Add to Longdo]
先順位[ゆうせんじゅんい, yuusenjun'i] order of precedence, priority level [Add to Longdo]
先度[ゆうせんど, yuusendo] priority [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
しい[やさしい, yasashii] freundlich, sanft [Add to Longdo]
れる[すぐれる, sugureru] uebertreffen [Add to Longdo]
[ゆうせん, yuusen] Vorrang, Vorzug [Add to Longdo]
[ゆうれつ, yuuretsu] Vorzuege_und_Nachteile, Vor_und_Nachteile, Unterschied [Add to Longdo]
[ゆうしょう, yuushou] -Sieg, Meisterschaft [Add to Longdo]
[ゆうせい, yuusei] Uebermacht, Ueberlegenheit [Add to Longdo]
柔不断[ゆうじゅうふだん, yuujuufudan] unentschlossen, zauderhaft [Add to Longdo]
[ゆうしゅう, yuushuu] vortrefflich, ausgezeichnet [Add to Longdo]
[ゆうぐう, yuuguu] freundliche_Aufnahme, freundliche_Behandlung [Add to Longdo]
[ゆうが, yuuga] Anmut, Eleganz, Feinheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top