Search result for

(55 entries)
(0.0221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -催-, *催*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
眠剤[さいみんざい, saiminzai] (n) ยานอนหลับ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[もようす, moyousu] Thai: จัดงานชุมนุม English: to hold (meeting)
[もようす, moyousu] Thai: จัดงานเลี้ยง English: to give (dinner)
[もようす, moyousu] Thai: ทำให้เกิดอาการบางอย่างทาร่างกาย English: to develop symptoms
[もようす, moyousu] Thai: ทำให้เกิดอารมณ์ผันแปร English: to feel sick

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[催, cuī, ㄘㄨㄟ] to press, to urge
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  崔 (cuī ㄘㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 2,064

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もよおし, moyooshi] (n) event; festivities; function; social gathering; auspices; opening; holding (a meeting); (P) [Add to Longdo]
し物;[もよおしもの;もようしもの, moyooshimono ; moyoushimono] (n) points of interest; tourist attraction; exhibit; events; amusements; (program of) entertainments (programme) [Add to Longdo]
[もよおす, moyoosu] (v5s,vt) (1) to hold (a meeting); to give (a dinner); to show signs of; (2) to feel (sensation, emotion, etc.); (P) [Add to Longdo]
淫剤[さいいんざい, saiinzai] (n) aphrodisiac [Add to Longdo]
合う[もやう, moyau] (v5u) (arch) to co-operate (in enterprises); to hold in common; to share [Add to Longdo]
[さいこく, saikoku] (n,vs) notification [Add to Longdo]
[さいじ, saiji] (n) special event [Add to Longdo]
事場[さいじじょう, saijijou] (n) event hall [Add to Longdo]
[さいそく, saisoku] (n,vs) request; demand; claim; urge (action); press for; (P) [Add to Longdo]
促状[さいそくじょう, saisokujou] (n) dun; letter requesting money, etc. [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cuī, ㄘㄨㄟ, ] to urge; to press; to prompt; to rush sb; to hasten sth; to expedite, #3,891 [Add to Longdo]
[cuī cù, ㄘㄨㄟ ㄘㄨˋ, ] urge, #15,799 [Add to Longdo]
化剂[cuī huà jì, ㄘㄨㄟ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧˋ, / ] catalyst, #17,675 [Add to Longdo]
[cuī mián, ㄘㄨㄟ ㄇㄧㄢˊ, ] hypnosis, #18,728 [Add to Longdo]
[cuī shēng, ㄘㄨㄟ ㄕㄥ, ] to induce labor; to expedite childbirth, #18,760 [Add to Longdo]
[cuī huà, ㄘㄨㄟ ㄏㄨㄚˋ, ] catalysis; to catalyze (a reaction), #19,560 [Add to Longdo]
泪弹[cuī lèi dàn, ㄘㄨㄟ ㄌㄟˋ ㄉㄢˋ, / ] tear bomb; tear-gas grenade, #43,371 [Add to Longdo]
[cuī shú, ㄘㄨㄟ ㄕㄨˊ, ] to promote ripening of fruit, #46,409 [Add to Longdo]
[cuī qíng, ㄘㄨㄟ ㄑㄧㄥˊ, ] to promote oestrus; to bring an animal to heat by artifial means, #53,262 [Add to Longdo]
[cuī yá, ㄘㄨㄟ ㄧㄚˊ, ] to promote germination, #58,084 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There was a suggestion that the general meeting should take place in October.10月に総会を開すべきだという提案があった。
Do you know when the event took place?あなたはそのし物がいつ行われたか知っていますか。
The group was planning a bull session to talk about the upcoming party.あのグループは近く開するパーティーについての打ち合わせをしようとした。
The Olympic Games are held every four years.オリンピック大会は4年毎に開される。
He impatiently asked for repayment.しびれを切らして借金の促をした。
The speech contest was held under the auspices of the Ministry of Education.スピーチコンテストは文部省後援のもとに開された。
Spain is the host country for the Olympics in 1992.スペインは1992年のオリンピックの主国です。
The concert will take place next spring.そのコンサートは来春される。
The concert will take place next summer.そのコンサートは来年の夏に開される。
The concert will take place next summer.そのコンサートは来年の夏にされる。
The festival will be held next week.そのフェスティバルは来週開されます。
The medical congress was held in Kyoto.その医学会議は京都で開された。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The UN can demand that they're held through The Circle.[JA] 国連は、サークルを通じて開を要求出来る。 The Circle (2017)
Hypnotic, isn't it?[JA] 自己眠術か? Murphy's Miracle (2016)
Oh, I'm sorry. I didn't mean to treat you like my manager.[CN] 因为世人很容易 对这种泪的事件感到动容啊 Ready (2017)
The only reason I bring him up is because he's about to play football again.[CN] 与此同时 我也觉得她不应该 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
It's basically psychological pre-op.[CN] 第一阶段是眠术 Phase one was the... Get Out (2017)
According to this, she's been held at a safe house a few miles from here for the last year.[JA] これによれば、 彼女は金庫で開されている ここから数マイル離れています。 昨年 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
He told them exactly what he did.[CN] 不要一个受过专业训练 关键时刻会直手推人的王八蛋 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
And his parties with the most beautiful people.[JA] 美人だけの宴をしていました Beauty and the Beast (2017)
Hello, hello.[CN] 有沒有被眠過? Malarkey! (2017)
Why is that?[CN] 上次我跟克里斯聊天的时候 So, last time I talked to Chris, 他跟我说你妈妈对他眠了 he told me your mama hypnotized him. Get Out (2017)
How should the Agency proceed?[CN] 你觉得这像是可靠的情报收集结果 Does that sound like a solid inteigence -gathering effort 还是像在化与伊朗的矛盾 to you, or does that sound like a way to provoke a crisis The Man in the Basement (2017)
So, this fight now went from being a title fight to being a non-title bout.[JA] 今回の試合は格下げして開 ノンタイトル戦になる CounterPunch (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
し物[もようしもの, moyoushimono] Veranstaltung [Add to Longdo]
[もよおす, moyoosu] veranstalten, abhalten, fuehlen [Add to Longdo]
[さいそく, saisoku] Mahnung, Aufforderung [Add to Longdo]
涙ガス[さいるいがす, sairuigasu] Traenengas [Add to Longdo]
[さいみん, saimin] Hypnose [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top