Search result for

(56 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -倒-, *倒*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[とうさん, tousan] (vt) ปิดกิจการ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[たおす, taosu] Thai: โค่นให้ล้ม English: to throw down
[たおす, taosu] Thai: ปราบ English: to beat
れる[だおれる, daoreru] Thai: ล้ม English: to collapse
れる[だおれる, daoreru] Thai: ล่มสลาย English: to break down
れる[だおれる, daoreru] Thai: ล้มละลาย English: to go bankrupt

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[倒, dào, ㄉㄠˋ] to collapse, to fall over; to lie down
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  到 (dào ㄉㄠˋ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 608

Japanese-English: EDICT Dictionary
す(P);斃す;殪す;仆す[たおす, taosu] (v5s,vt) (1) (す only) to throw down; to bring down; to blow down; to fell; to knock down; to set (something) down on its side; to turn (something) on its side; (2) to kill; to defeat; to beat; (3) (す only) to overthrow; to trip up; to ruin; (4) (す only) to leave unpaid; to cheat; (P) [Add to Longdo]
[たおれ, taore] (n) (1) bad debt; (2) collapse (esp. pref.); (P) [Add to Longdo]
れる(P);斃れる;殪れる;仆れる[たおれる, taoreru] (v1,vi) (1) (れる only) (See 崩れる) to fall; to collapse; to drop; to fall senseless; (2) to be forced to bed (by illness, etc.); (3) to die; (4) to go bankrupt; to be ruined; to have a bad debt; (5) to be defeated (in a game); (6) to fall (of governments, dictators, etc.); (P) [Add to Longdo]
れ掛かる[たおれかかる, taorekakaru] (v5r,vi) to be weighed down by debt [Add to Longdo]
れ込む[たおれこむ, taorekomu] (v5m) to collapse into; to flop onto [Add to Longdo]
れ伏す[たおれふす, taorefusu] (v5s) to fall down [Add to Longdo]
[とうえい, touei] (n) reflection [Add to Longdo]
壊;[とうかい, toukai] (n,vs) destruction; collapse; crumbling [Add to Longdo]
[とうかく, toukaku] (n,vs) overthrow of government; (P) [Add to Longdo]
[とうく, touku] (n) reading Chinese in the Japanese order [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǎo, ㄉㄠˇ, ] to fall; to collapse; to topple; to fail; to go bankrupt; to change (trains or buses); to move around; to sell; to speculate (buying and selling, also 搗|捣); profiteer, #1,009 [Add to Longdo]
[dào, ㄉㄠˋ, ] upset; turn over; to tip; to pour; to go home; to the contrary; inverted, #1,009 [Add to Longdo]
[dào shi, ㄉㄠˋ ㄕ˙, ] contrary to what one might expect; actually; contrariwise, #3,563 [Add to Longdo]
[dǎo méi, ㄉㄠˇ ㄇㄟˊ, ] have bad luck; be out of luck, #7,628 [Add to Longdo]
[dào shǔ, ㄉㄠˋ ㄕㄨˇ, / ] to count backwards (from 10 down to 0); to count down; from the bottom (lines on a page); from the back (rows of seats), #7,964 [Add to Longdo]
[dào shù, ㄉㄠˋ ㄕㄨˋ, / ] (math.) reciprocal, #7,964 [Add to Longdo]
[dǎo xià, ㄉㄠˇ ㄒㄧㄚˋ, ] to collapse; to topple over, #9,351 [Add to Longdo]
计时[dǎo jì shí, ㄉㄠˇ ㄐㄧˋ ㄕˊ, / ] countdown, #10,116 [Add to Longdo]
[dǎo tā, ㄉㄠˇ ㄊㄚ, ] collapse; topple, #11,969 [Add to Longdo]
[dǎo bì, ㄉㄠˇ ㄅㄧˋ, / ] to go bankrupt; to close down, #13,137 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Cut down my trunk and make a boat," said the tree.「私の幹を切りしてボートを作ってください」と木は、言いました。
Down fell the house a week later.1週間後に、その家は壊した。
I will take care of you when you are old.あなたが年をとったらわたしが面を見てあげます。
I'll look after the children while you go shopping.あなたが買い物に行っている間、子供達の面を見ましょう。
If it had not been for your foolishness, we would never have been in that trouble.あなたのばかげた振る舞いがなかったら、私たちはあんな面にあわなかったろうに。
Don't you think you're putting the cart before the horse?あなたの言っていることは本末転だと思わないかい?
You must look after the child.あなたは子供の面をみなければならない。
That company went bankrupt.あの会社は産した。
For a healthy cheerful guy like that to get sick is like the devil getting sunstroke. Everyone is talking about it.あの元気な男が病気でれるなんて、鬼の霍乱ともっぱらの噂だよ。
Cut down that dead tree, or it will fall down on your house.あの枯れ木を切りしなさい、さもないと、君の家にれてくる。 [M]
While they were away on holiday, their neighbours looked after the dog.あの人たちが休暇で留守にしている間、隣の人たちが犬の面をみてやった。
Only if it's not too much trouble.あまりご面でなければいただきます。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Get him, Pete![JA] ぶっ CounterPunch (2017)
- What happened?[CN] 击对手的优势 是让他们无法把控 CounterPunch (2017)
It was unanimous and overwhelming.[JA] 満場一致 圧的でした Appeal (2017)
DRIFTING EMOTIONS[CN] 我帮你杯红茶 Emotions (2017)
This is so unfair.[CN] 说得容易啊 Appeal (2017)
Get him, Pete![JA] せ ピート CounterPunch (2017)
I don't remember that.[CN] 不如说我单纯就是你的书迷 Appeal (2017)
I'm making life-changing money for myself to be able to secure, like, my family, jobs for people that helped me, trying to increase my capital by making sure that I won't retire broke.[JA] 家族の面を見られるぐらい 稼いでる 引退後の生活を考えて 専門家に相談しながら 資産を運用してる CounterPunch (2017)
Even on the final page of the novel, we never learn the names of the characters.[CN] 这是全场一致的、压性的结果 Appeal (2017)
What do you mean by, "Thanks to you"?[CN] -帮我杯牛奶 Choices (2017)
Get him, Pete![CN] 作为一名职业拳手 他有31次不败的纪录 22次击 没有败绩 CounterPunch (2017)
This is my office and where the girls wait on standby.[CN] 我佩服起你来了 Values (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たおす, taosu] umwerfen, umstuerzen, stuerzen, besiegen [Add to Longdo]
れる[たおれる, taoreru] umfallen, fallen, zusammenbrechen [Add to Longdo]
[とうさん, tousan] Konkurs, Bankrott [Add to Longdo]
[とうさく, tousaku] Perversion, Umkehrung [Add to Longdo]
[とうかく, toukaku] eine_Regierung_stuerzen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top