Search result for

(56 entries)
(0.0388 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -倒-, *倒*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[とうさん, tousan] (vt) ปิดกิจการ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[たおす, taosu] Thai: โค่นให้ล้ม English: to throw down
[たおす, taosu] Thai: ปราบ English: to beat
れる[だおれる, daoreru] Thai: ล้ม English: to collapse
れる[だおれる, daoreru] Thai: ล่มสลาย English: to break down
れる[だおれる, daoreru] Thai: ล้มละลาย English: to go bankrupt

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[倒, dào, ㄉㄠˋ] to collapse, to fall over; to lie down
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  到 (dào ㄉㄠˋ) 
Etymology: [pictophonetic] person

Japanese-English: EDICT Dictionary
す(P);斃す;殪す;仆す[たおす, taosu] (v5s,vt) (1) (す only) to throw down; to bring down; to blow down; to fell; to knock down; to set (something) down on its side; to turn (something) on its side; (2) to kill; to defeat; to beat; (3) (す only) to overthrow; to trip up; to ruin; (4) (す only) to leave unpaid; to cheat; (P) [Add to Longdo]
[たおれ, taore] (n) (1) bad debt; (2) collapse (esp. pref.); (P) [Add to Longdo]
れる(P);斃れる;殪れる;仆れる[たおれる, taoreru] (v1,vi) (1) (れる only) (See 崩れる) to fall; to collapse; to drop; to fall senseless; (2) to be forced to bed (by illness, etc.); (3) to die; (4) to go bankrupt; to be ruined; to have a bad debt; (5) to be defeated (in a game); (6) to fall (of governments, dictators, etc.); (P) [Add to Longdo]
れ掛かる[たおれかかる, taorekakaru] (v5r,vi) to be weighed down by debt [Add to Longdo]
れ込む[たおれこむ, taorekomu] (v5m) to collapse into; to flop onto [Add to Longdo]
れ伏す[たおれふす, taorefusu] (v5s) to fall down [Add to Longdo]
[とうえい, touei] (n) reflection [Add to Longdo]
壊;[とうかい, toukai] (n,vs) destruction; collapse; crumbling [Add to Longdo]
[とうかく, toukaku] (n,vs) overthrow of government; (P) [Add to Longdo]
[とうく, touku] (n) reading Chinese in the Japanese order [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǎo, ㄉㄠˇ, ] to fall; to collapse; to topple; to fail; to go bankrupt; to change (trains or buses); to move around; to sell; to speculate (buying and selling, also 搗|捣); profiteer [Add to Longdo]
[dào, ㄉㄠˋ, ] upset; turn over; to tip; to pour; to go home; to the contrary; inverted [Add to Longdo]
[dǎo xià, ㄉㄠˇ ㄒㄧㄚˋ, ] to collapse; to topple over [Add to Longdo]
[dǎo fú, ㄉㄠˇ ㄈㄨˊ, ] (of cereal crops) to collapse and lie flat [Add to Longdo]
[dǎo xiū, ㄉㄠˇ ㄒㄧㄡ, ] to shift holidays, taking a weekday off [Add to Longdo]
[dǎo wèi, ㄉㄠˇ ㄨㄟˋ, ] inversion [Add to Longdo]
[dǎo cāng, ㄉㄠˇ ㄘㄤ, / ] to transfer grain from a store (e.g. to sun it); voice breaking (of male opera singer in puberty) [Add to Longdo]
[dào xiàng, ㄉㄠˋ ㄒㄧㄤˋ, ] inverted image; reversed image (e.g. upside-down) [Add to Longdo]
[dào cì, ㄉㄠˋ ㄘˋ, ] barb; barbed tip (e.g. of fishhook) [Add to Longdo]
[dǎo jiào, ㄉㄠˇ ㄐㄧㄠˋ, ] to ruminate (of cows) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Cut down my trunk and make a boat," said the tree.「私の幹を切りしてボートを作ってください」と木は、言いました。
Down fell the house a week later.1週間後に、その家は壊した。
I will take care of you when you are old.あなたが年をとったらわたしが面を見てあげます。
I'll look after the children while you go shopping.あなたが買い物に行っている間、子供達の面を見ましょう。
If it had not been for your foolishness, we would never have been in that trouble.あなたのばかげた振る舞いがなかったら、私たちはあんな面にあわなかったろうに。
Don't you think you're putting the cart before the horse?あなたの言っていることは本末転だと思わないかい?
You must look after the child.あなたは子供の面をみなければならない。
That company went bankrupt.あの会社は産した。
For a healthy cheerful guy like that to get sick is like the devil getting sunstroke. Everyone is talking about it.あの元気な男が病気でれるなんて、鬼の霍乱ともっぱらの噂だよ。
Cut down that dead tree, or it will fall down on your house.あの枯れ木を切りしなさい、さもないと、君の家にれてくる。 [M]
While they were away on holiday, their neighbours looked after the dog.あの人たちが休暇で留守にしている間、隣の人たちが犬の面をみてやった。
Only if it's not too much trouble.あまりご面でなければいただきます。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Get him, Pete![JA] ぶっ CounterPunch (2017)
It was unanimous and overwhelming.[JA] 満場一致 圧的でした Appeal (2017)
One of them with his hands up, they kept tripping him, and he fell, got up, and the crowd pounced and beat him up without knowing who he was.[CN] 288)}其中一個德國佬舉著雙手 288)}他們不停的絆他,他只能跌了再站起來 288)}圍觀的人就衝上去毆打他 Papierove hlavy (1996)
-Okay, quick and painful.[CN] -你回绝得是很快嘛 The One Where the Monkey Gets Away (1995)
Get him, Pete![JA] せ ピート CounterPunch (2017)
I'm gonna pay for that tonight.[CN] 我今晚可要大楣了 The One with All the Poker (1995)
I'm making life-changing money for myself to be able to secure, like, my family, jobs for people that helped me, trying to increase my capital by making sure that I won't retire broke.[JA] 家族の面を見られるぐらい 稼いでる 引退後の生活を考えて 専門家に相談しながら 資産を運用してる CounterPunch (2017)
Those wearing white ribbons as armbands were attacked, knocked down.[CN] 288)}那些把白色帶子當做臂章佩戴的傢伙 288)}被打 Papierove hlavy (1996)
So, I just let him be my dad and get a little bit of bread.[JA] 息子だから面を見てる CounterPunch (2017)
I defy even Sir William Lucas to produce such a son-in-law.[CN] 我要看看洛克斯爵士 能不能找到这种好女婿 Episode #1.6 (1995)
But now you ask, it puts me in mind.[CN] 不过你这一问提醒了我 Episode #1.6 (1995)
I gotta give him money, I give my mom money, my little brother get money.[JA] パピ・ヨーダン ピーターの父親 両親や弟の 金銭的な面を見てる パピ・ヨーダン ピーターの父親 CounterPunch (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たおす, taosu] umwerfen, umstuerzen, stuerzen, besiegen [Add to Longdo]
れる[たおれる, taoreru] umfallen, fallen, zusammenbrechen [Add to Longdo]
[とうさん, tousan] Konkurs, Bankrott [Add to Longdo]
[とうさく, tousaku] Perversion, Umkehrung [Add to Longdo]
[とうかく, toukaku] eine_Regierung_stuerzen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top