Search result for

(69 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -信-, *信*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しんねん, shinnen] (n) ความเชื่อ, See also: S. じる ,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しんらい, shinrai] (n) ความไว้เนื้อเชื่อใจ
じる[しんじる, shinjiru] (vt) เชิ่อ
用状[しんようじょう, shinyoujou] (n ) หนังสือจากธนาคารหนึ่งไปยังอีกธนาคารหนึ่ง ให้จ่ายเงินในจำนวนที่ระบุไว้แก่บุคคลที่ระบุไว้

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[信, xìn, ㄒㄧㄣˋ] to trust, to believe; letter, sign
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  言 (yán ㄧㄢˊ) 
Etymology: []

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しん, shin] (adv,n) (1) honesty; fidelity; (2) trust; reliance; (3) (religious) faith; (ctr) (4) counter for received messages; (P) [Add to Longdo]
じようとじまいと[しんじようとしんじまいと, shinjiyoutoshinjimaito] (exp) believe it or not [Add to Longdo]
じる[しんじる, shinjiru] (v1,vt) to believe; to believe in; to place trust in; to confide in; to have faith in; (P) [Add to Longdo]
じるに至る;じるにいたる[しんじるにいたる, shinjiruniitaru] (exp,v5r) to come to believe [Add to Longdo]
じ込ます[しんじこます, shinjikomasu] (v5s) to lead to believe [Add to Longdo]
じ込む[しんじこむ, shinjikomu] (v5m) to believe implicitly; to believe firmly [Add to Longdo]
ずる[しんずる, shinzuru] (vz,vt) (See じる) to believe; to believe in; to place trust in; to confide in; to have faith in; (P) [Add to Longdo]
を置く[しんをおく, shinwooku] (exp,v5k) to put one's trust in [Add to Longdo]
を問う[しんをとう, shinwotou] (exp,v5u) to make an appeal to the confidence of [Add to Longdo]
[しんあい, shin'ai] (adj-na,n,vs) love and believe in; intimacy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xìn, ㄒㄧㄣˋ, ] letter; true; to believe; sign; evidence [Add to Longdo]
[xìn yǎng, ㄒㄧㄣˋ ㄧㄤˇ, ] firm belief; conviction [Add to Longdo]
仰者[xìn yǎng zhě, ㄒㄧㄣˋ ㄧㄤˇ ㄓㄜˇ, ] believer [Add to Longdo]
[xìn jiàn, ㄒㄧㄣˋ ㄐㄧㄢˋ, ] a letter (i.e. sent in the mail) [Add to Longdo]
[xìn rèn, ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ, ] trust; have confidence in [Add to Longdo]
[xìn hán, ㄒㄧㄣˋ ㄏㄢˊ, ] letter; mailbox [Add to Longdo]
噪比[xìn zào bǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄗㄠˋ ㄅㄧˇ, ] signal-to-noise ratio [Add to Longdo]
[xìn bào, ㄒㄧㄣˋ ㄅㄠˋ, / ] abbr. for 報財經新聞|报财经新闻, Hong Kong Economic Journal [Add to Longdo]
报财经新闻[xìn bào cái jīng xīn wén, ㄒㄧㄣˋ ㄅㄠˋ ㄘㄞˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, / ] Hong Kong Economic Journal [Add to Longdo]
[xìn fèng, ㄒㄧㄣˋ ㄈㄥˋ, ] belief; to believe (in sth) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Trust me," he said.用して」と彼は言った。
He makes a religion of never wasting a penny.1銭たりともむだにしないのが彼の条だ。
Apart from a few faults, he is a trustworthy partner.2、3の欠点を別にすれば、彼は頼できるパートナーだ。
Do you still trust him after he broke his promise twice?2度までも彼は約束を破ったのにまだじるのか。
I haven't heard a word from them in over four years.4年以上も音不通だったんだよ。
Seven is believed to be a lucky number.7は幸運の数字だとじられている。
Do you believe in UFOs?UFOの存在をじていますか。
Some believe in UFOs and others do not.UFOの存在をじるものもいるし、じないものもいる。
Do you believe in UFOs?UFOをじますか。
Since you say so, I think I must believe it.あなたがそういうのだから、私はそれをじなければならない。
I can not believe you, whatever reasons you may give.あなたがどんな理由をつけようと、私はあなたの言う事をじる事が出来ません。
I can't believe I misplaced the party information and registration you sent to me.あなたからのパーティーの案内状をなくしてしまったなんて、自分でもじられません。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What's going on?[CN] 今天的料理是我的自之作耶 Absolute (2017)
It's your reward for finishing your story.[CN] 说什么"真的吗?" 你很有自吧? Affection (2017)
So it was you who wrote the invitations.[CN] 虽然女主角无法由菜菜果小姐演出 但我相这一定会是一部杰作 Disbanded (2017)
Unfortunately, Nanaka is unable to play the heroine, but I believe that it will be a masterpiece.[JA] 菜々果さんをヒロインに 迎えることはできなかったけど 必ず傑作が出来るとじています Disbanded (2017)
RYUICHI MORIGUCHI[JA] (着音) Ready (2017)
Well, the literary critic, Mr. Moriguchi has an online show.[JA] いや 実は 評論家の森口さんが 配しているネット番組から Disbanded (2017)
It's thanks to your deep and persistent belief in me, Mr. Sakurai.[JA] 桜井さんが 根気強くじて つきあってくれたおかげです Confrontation (2017)
"Really?" You know it is.[JA] (祥子) ホントって 自あるんでしょ? Affection (2017)
Thanks.[CN] 提到了你寄的那些 Choices (2017)
MURDERING AUTHOR![JA] (着音) Affection (2017)
I don't want to do what she told me.[CN] 美波小姐把一切都告诉我了 在她的遗嘱所附上的 Emotions (2017)
The committee head, Mr. Chiba, spoke very highly of your work.[CN] ...我感到难以置 Appeal (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しんごう, shingou] signal [Add to Longdo]
号チャネル[しんごうチャネル, shingou chaneru] signalling channel [Add to Longdo]
号プロトコル[しんごうプロトコル, shingou purotokoru] signalling protocol [Add to Longdo]
号ラベル[しんごうラベル, shingou raberu] signal label [Add to Longdo]
号リンク[しんごうリンク, shingou rinku] signalling link [Add to Longdo]
号リンクタイマー[しんごうリンクタイマー, shingou rinkutaima-] signalling link timer [Add to Longdo]
号局[しんごうきょく, shingoukyoku] signalling office [Add to Longdo]
号局コード[しんごうきょくコード, shingoukyoku ko-do] signalling office code [Add to Longdo]
号検出[しんごけんしゅつ, shingokenshutsu] signal detection [Add to Longdo]
号再生[しんごうさいせい, shingousaisei] signal regeneration [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しん, shin] GLAUBE, VERTRAUEN [Add to Longdo]
[しん, shin] Glaube, Vertrauen [Add to Longdo]
[しんこう, shinkou] Glaube, religioese_Ueberzeugung [Add to Longdo]
[しんにん, shinnin] Vertrauen, Beglaubigung [Add to Longdo]
[しんごう, shingou] Signal [Add to Longdo]
[しんぽう, shinpou] -Glaube, Glaubensbekenntnis [Add to Longdo]
[しんねん, shinnen] Glaube, Ueberzeugung [Add to Longdo]
[しんじょう, shinjou] Glaube, Ueberzeugung, Glaubenssatz [Add to Longdo]
[しんよう, shinyou] Vertrauen [Add to Longdo]
[しんじゃ, shinja] Glaeubiger [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top