Search result for

便

(57 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -便-, *便*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
便乗者[びんじょうしゃ, binjousha] (n) นักเดินทางท่องเที่ยวพเนจร (เดินทางโดยการโบกรถ จากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง)
便[べんり, benri] (adj) สะดวก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
便[び, bi] (n) ข่าวคราว วิธีการขนส่ง
便[べんぴ, benpi] (n ) ท้องผูก

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
便[便, biàn, ㄅㄧㄢˋ] easy, convenient; expedient
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  更 (gèng ㄍㄥˋ) 
Etymology: []

Japanese-English: EDICT Dictionary
便[べん, ben] (n,n-suf) (1) flight (e.g. airline flight); trip (e.g. train trip); service; (2) mail; post; letter; (3) opportunity; chance; (P) [Add to Longdo]
便[べん, ben] (n,adj-na) (1) convenience; service; facility; accommodation; (n) (2) excreta (esp. faeces); excrement; stool [Add to Longdo]
便々;便便[べんべん, benben] (adj-t,adv-to) (1) protuberant; paunchy; (adv-to) (2) idly [Add to Longdo]
便じる[べんじる, benjiru] (v1,vi) to satisfy; to answer the purpose; to make convenient [Add to Longdo]
便ずる[べんずる, benzuru] (vz,vi) to satisfy; to answer the purpose; to make convenient [Add to Longdo]
便の有り次第[びんのありしだい, binnoarishidai] (n) on the first opportunity [Add to Longdo]
便[たより(P);だより, tayori (P); dayori] (n,vs) (1) (たより only) news; tidings; information; correspondence; letter; (n-suf) (2) (だより only) news from ...; (P) [Add to Longdo]
便りの無いのは良い便[たよりのないのはよいたより, tayorinonainohayoitayori] (exp) (id) No news is good news [Add to Longdo]
便りをする[たよりをする, tayoriwosuru] (exp,vs-i) to write (to someone); to drop someone a line; to contact someone [Add to Longdo]
便を図る[べんをはかる, benwohakaru] (exp,v5r) (See 便宜を図る) to provide facilities; to administer to the convenience of [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便[biàn, ㄅㄧㄢˋ, 便] ordinary; plain; convenient; handy; easy; then; so; thus; to relieve oneself [Add to Longdo]
便[pián, ㄆㄧㄢˊ, 便] advantageous; cheap [Add to Longdo]
便[biàn zhōng, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄨㄥ, 便] at one's convenience; when it's convenient [Add to Longdo]
便[biàn rén, ㄅㄧㄢˋ ㄖㄣˊ, 便] sb who happens to be on hand for an errand [Add to Longdo]
便便[pián pián, ㄆㄧㄢˊ ㄆㄧㄢˊ, 便便] obese; bulging [Add to Longdo]
便[biàn hán, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄢˊ, 便] an informal letter sent by an organization [Add to Longdo]
便[biàn lì, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, 便] convenient; easy; facilitate [Add to Longdo]
便[biàn shì, ㄅㄧㄢˋ ㄕˋ, 便] penny [Add to Longdo]
便[biàn hú, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨˊ, 便 / 便] bed urinal; chamber pot [Add to Longdo]
便[biàn yí, ㄅㄧㄢˋ ㄧˊ, 便] convenient [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Is it possible to catch AIDS from toilet seats?" "No, it isn't."「トイレの便座からエイズが感染することってあるの?」「いいえ、ありません」
I'd like a money order for ten dollars.10ドルの郵便為替にしていただきたいのですが。
I'd like a money order for ten dollars.10ドルを郵便為替でお願いします。
I'd like a money order for ten dollars.10ドルを郵便振替にしていただきたいのですが。
You want the Number 11. It stops in front of the post office.11番にお乗りにならないと、郵便局の前に止まりますから。
Has Flight 123 been delayed?123便は遅れていますか。
Has Flight 123 arrived?123便は到着しましたか。
Rows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.一つ一つ違っていて、広々とした庭があって魅力的な家並が、もっぱら機能だけを追求したマンションにとって代わられるが、このマンションには、行き過ぎを思えるほど賞賛される「現代の便利な設備」以外に褒めるべき点はないのである。
I have not had a bowel movement for a week.1週間便通がない。
How many cruises are there each day?1日に何便有りますか。
I have not heard from her for a year.1年間彼女から便りがありません。
Flight 226 takes off at 10:30.226便は10時30分に離陸します。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tonight fighting a dude from, uh, South Carolina, I believe.[CN] 随便去问个拳手 CounterPunch (2017)
-MAIL.[JA] "郵便だよ"  ()
How can you drink this piss?[JA] こんな小便どうやって飲むの? Stormborn (2017)
It's safe to say I eat, sleep, breathe, shit and piss... ..sales.[JA] 俺は寝ても覚めても 小便しても セールスに夢中 Salesmen Are Like Vampires (2017)
Close the door and tell everybody who you are.[JA] 便所で自分を褒めりゃいい CounterPunch (2017)
- You mean when you cross them so well yourself.[CN] 顺便一提 如果你不觉得我有价值 就不会派那个叫瑞秋的女孩再来找我 Brooklyn Housing (2017)
Master, even if you don't want to pee, try to pee just a little.[JA] 小便したくなくても 時には必要だぜ Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
It's not even good for killing time.[CN] 这是我的私事 不便回答 Affection (2017)
I want your word, because I will drop it right now.[CN] 我不想还得一边担心着你因为觉得 自己做得比我好要随便插手 Brooklyn Housing (2017)
- Louis, that's not it.[CN] 随便开口 你需要什么 Brooklyn Housing (2017)
I got sacked this morning, and now I'm crying next to a urinal full of my own puke, talking to you.[JA] 今朝 解雇されて 今は便器に泣きつき お前と話してる Salesmen Are Like Vampires (2017)
Nothing will ever happen again in my son's life.[CN] 自己随便杀了人 Reason (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
便[べん, ben] Gelegenheit, Post [Add to Longdo]
便[べん, ben] Bequemlichkeit, Exkremente [Add to Longdo]
便[たより, tayori] Nachricht, Brief [Add to Longdo]
便[べんり, benri] bequem, praktisch [Add to Longdo]
便[べんぎ, bengi] Bequemlichkeit, Zweckmaessigkeit [Add to Longdo]
便宜上[べんぎじょう, bengijou] die_Bequemlichkeit_wegen [Add to Longdo]
便[べんじょ, benjo] Toilette [Add to Longdo]
便[べんぴ, benpi] (Stuhl) Verstopfung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top