Search result for

你以前说过 你不觉得太空舱里的传染病 是故意带回来的,是吗?

(1 entries)
(0.9133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你以前说过 你不觉得太空舱里的传染病 是故意带回来的,是吗?-, *你以前说过 你不觉得太空舱里的传染病 是故意带回来的,是吗?*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What you said before, you don't believe the infection in that capsule was brought back deliberately, do you?[CN] 你以前说过 你不觉得太空舱里的传染病 是故意带回来的,是吗? The Andromeda Strain (1971)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()以前 (yǐ qián) (shuō) (guò) () ()觉得 (jué de)太空舱 (tài kōng cāng) () (de)传染病 (chuán rǎn bìng) (shì)故意 (gù yì) (dài)回来 (huí lái) (de) (shì) (ma)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top