Search result for

作曲家本杰明・布里顿 已将整个管弦乐队一一分离

(1 entries)
(0.667 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -作曲家本杰明・布里顿 已将整个管弦乐队一一分离-, *作曲家本杰明・布里顿 已将整个管弦乐队一一分离*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So you see, the composer Benjamin Britten has taken the whole orchestra apart.[CN] 作曲家本杰明・布里顿 已将整个管弦乐队一一分离 Moonrise Kingdom (2012)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

作曲家 (zuò qū jiā)本杰明 (běn jié míng) ()布里顿 (bù lǐ dùn) () (jiāng)整个 (zhěng gè)管弦乐队 (guǎn xián lè duì)一一 (yī yī)分离 (fēn lí)

 


  

 
作曲家
 • (さっきょくか) (n) composer [EDICT]
 • (zuò qǔ jiā, ㄗㄨㄛˋ ㄑㄩˇ ㄐㄧㄚ) composer; songwriter [CE-DICT-Simplified]
 • (zuò qǔ jiā, ㄗㄨㄛˋ ㄑㄩˇ ㄐㄧㄚ) composer; songwriter [CE-DICT-Traditional]
本杰明
 • (běn jié míng, ㄅㄣˇ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄧㄥˊ) Benjamin (person name) [CE-DICT-Simplified]
 • (yǐ, ㄧˇ) already; to stop; then; afterwards [CE-DICT-Simplified]
 • (yǐ, ㄧˇ) already; to stop; then; afterwards [CE-DICT-Traditional]
 • (しょう) (n) commander; general; leader; (P) [EDICT]
 • (jiāng, ㄐㄧㄤ) (will, shall, "future tense"); ready; prepared; to get; to use [CE-DICT-Simplified]
 • (jiàng, ㄐㄧㄤˋ) a general [CE-DICT-Simplified]
整个
 • (zhěng gè, ㄓㄥˇ ㄍㄜˋ) whole; entire; total [CE-DICT-Simplified]
管弦乐队
 • (guǎn xián yuè duì, ㄍㄨㄢˇ ㄒㄧㄢˊ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄟˋ) orchestra [CE-DICT-Simplified]
一一
 • (yī yī, ㄧ ㄧ) one by one; one after another [CE-DICT-Simplified]
 • (yī yī, ㄧ ㄧ) one by one; one after another [CE-DICT-Traditional]
分离
 • (fēn lí, ㄈㄣ ㄌㄧˊ) to separate [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top