Search result for

(75 entries)
(0.0244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -作-, *作*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[さっか, sakka] (n) นักประพันธ์, นักเขียน, ผู้แต่ง
[さくもつ, sakumotsu] (n) พืชผล, ผลิตผล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[さっきょう, sakkyou] (n) ผลผลิตเก็บเกี่ยว
[さぎょう, sagyou] (n) การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[さくせい, sakusei] Thai: จัดทำขึ้น English: draw up
[さくせい, sakusei] Thai: ทำ English: make
[さくせい, sakusei] Thai: ผลิต English: producing
[さくせい, sakusei] Thai: สร้าง English: creating
[さくせい, sakusei] Thai: ร่าง English: frame (vs)
[つくる, tsukuru] Thai: ทำ English: to make
[つくる, tsukuru] Thai: สร้าง
り出す[つくりだす, tsukuridasu] Thai: ผลิตขึ้นมา English: to manufacture
り出す[つくりだす, tsukuridasu] Thai: สร้าง English: to produce
[さくひん, sakuhin] Thai: ผลงาน English: work

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[作, zuò, ㄗㄨㄛˋ] to make; to write, to compose; to act, to perform
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  乍 (zhà ㄓㄚˋ) 
Etymology: [ideographic] A person 亻 making something for the first time 乍; 乍 also provides the pronunciation,  Rank: 49

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さく, saku] (n,n-suf) a work; a harvest; (P) [Add to Longdo]
が悪い[さくがわるい, sakugawarui] (exp) (obsc) have a poor crop [Add to Longdo]
[つくり, tsukuri] (n) (1) making; producing; manufacturing; building; construction; make; structure; (2) appearance (i.e. attire, make-up); (3) build (i.e. physique); (4) (See 御り) sashimi; (n-pref) (5) forced (smile, etc.); (P) [Add to Longdo]
り;造り[づくり, dukuri] (suf) (1) making; forming; cultivating; growing; (2) form; appearance [Add to Longdo]
り顔[つくりがお, tsukurigao] (n) affected look; made-up face [Add to Longdo]
り器;り機[つくりき, tsukuriki] (n-suf) -maker (e.g. ice-maker) [Add to Longdo]
り機嫌[つくりきげん, tsukurikigen] (n) (obsc) feigning good feeling [Add to Longdo]
り泣き[つくりなき, tsukurinaki] (n) make-believe crying [Add to Longdo]
り言;り事[つくりごと, tsukurigoto] (n,adj-no) fabrication; lie; fiction [Add to Longdo]
り出す;造り出す;創り出す[つくりだす, tsukuridasu] (v5s,vt) (1) to manufacture; to produce; to raise (crops); (2) to invent; to dream up [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zuò wéi, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˊ, / ] one's conduct; deed; activity; accomplishment; achievement; to act as; as (in the capacity of); qua; to view as; to look upon (sth as); to take sth to be, #241 [Add to Longdo]
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] to do; to make; to regard as; to take sb for, #268 [Add to Longdo]
[zuò yòng, ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] to act on; to affect; action; function; activity; impact; result; effect; purpose; intent; to play a role; corresponds to English -ity, -ism, -ization, #349 [Add to Longdo]
[zuò pǐn, ㄗㄨㄛˋ ㄆㄧㄣˇ, ] works (of art), #1,062 [Add to Longdo]
[zuò zhě, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, ] author; writer, #1,308 [Add to Longdo]
[zuò yè, ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ, / ] school assignment; homework; work; task; operation; to operate, #2,579 [Add to Longdo]
[zuò zhàn, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄢˋ, / ] combat; to fight, #2,943 [Add to Longdo]
[zuò jiā, ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄚ, ] author, #3,646 [Add to Longdo]
[zuò fēng, ㄗㄨㄛˋ ㄈㄥ, / ] style; style of work; way, #3,845 [Add to Longdo]
[zuò wù, ㄗㄨㄛˋ ˋ, ] crop, #6,102 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Cut down my trunk and make a boat," said the tree.「私の幹を切り倒してボートをってください」と木は、言いました。
Pleased with the Pilgrim's Progress, my first collection was of John Bunyan's works in separate little volumes.「天路歴程」が気に入ったので、私が最初に集めたのは小さい分冊本のジョン・バニヤン著集だった。
Mary received an award for her composition called "secret love".「秘めた恋」という題の文で、メアリーは賞をもらった。
Write an essay on "Friendship".「友情」という題で文を書きなさい。
Except for a few mistakes, his composition is perfect.2、3の誤りがあるのを除いては彼の文は申し分ありません。
Apart from a few minor mistakes, your composition was excellent.2、3の小さな誤りを別にすれば、君の文は優秀だった。 [M]
For three hundred years they have farmed the surrounding land.300年間、彼らは周囲の土地を耕してきた。
When the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.CFITは乗務員が航空機を完全にコントロールし、すべてが正常に動しているにもかかわらず、地面に激突する場合に起こるものである。
Desktop publishing lets you produce books quickly and cheaply. It's like killing two birds with one stone.DTPで本をれば、安いし早いし、まさに一挙両得だ。
I'll do your shopping, clean up the house, and cook your dinner for you.あなたに代わって買い物をして家を掃除して夕食をってあげる。
Did your mother make those?あなたのお母さんがそれらをったのですか。
Your English composition leaves almost nothing to be desired.あなたの英文はほとんど完璧に近い出来ばえです。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sir, I'm looking forward to seeing how you visualize Mr. Hanaki's novel.[JA] (森口) 監督が花木品を どう映像化するのか 楽しみです Confrontation (2017)
Unfortunately, Nanaka is unable to play the heroine, but I believe that it will be a masterpiece.[JA] 菜々果さんをヒロインに 迎えることはできなかったけど 必ず傑が出来ると信じています Disbanded (2017)
She gave me a compliment by saying my works were like high-quality poems.[JA] 彼女は僕の品を 上質なポエムのようだと 評してくれました Disbanded (2017)
Can I cry?[CN] 只因话题性而读的人 会去看那些旧吗? Confrontation (2017)
Finally! Your talent has been proven![CN] 你至今出版的三部品 决定要加印了 Confrontation (2017)
Mr. Sakurai. She's the one who made it.[JA] (店長) 桜井さん 彼女がったんですよ Emotions (2017)
If they read your book just because it's a hot topic, would they read your older books too?[JA] 話題性だけで読んだ人が 過去 読みますか? Confrontation (2017)
-To logic.[CN] 比起自己想要描绘的东西 做出观众想看的东西 才是我们创者的使命 Confrontation (2017)
A part-timer at the store made that all by herself.[JA] お店のバイトさんが 1人でったそうですよ Emotions (2017)
I am so looking forward to his next one.[JA] (女子高生2) 超 新 楽しみなんだけど Emotions (2017)
The authors Yuzu Hanaki and Shin Michima.[JA] 家の花木ゆずさんと 道間 慎さんです Disbanded (2017)
If you've got these three, you'll always have a hit.[CN] 我非常期待 导演会怎么诠释花木的品呢 Confrontation (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
業ディレクトリ[さぎょうディレクトリ, sagyou deirekutori] working directory [Add to Longdo]
業域[さぎょういき, sagyouiki] work(ing) space, work(ing) area [Add to Longdo]
業場所節[さぎょうばしょせつ, sagyoubashosetsu] working-storage section [Add to Longdo]
業負荷[さぎょうふか, sagyoufuka] workload [Add to Longdo]
業領域[さぎょうりょういき, sagyouryouiki] work(ing) space, work(ing) area [Add to Longdo]
[さくず, sakuzu] drafting, drawing [Add to Longdo]
図装置[さくずそうち, sakuzusouchi] plotter [Add to Longdo]
図装置増分量[さくずそうちぞうぶんりょう, sakuzusouchizoubunryou] plotter step size [Add to Longdo]
成システム[さくせいシステム, sakusei shisutemu] originating system [Add to Longdo]
成者[さくせいしゃ, sakuseisha] implementor, author [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
り話[つくりばなし, tsukuribanashi] erfundene_Geschichte [Add to Longdo]
[もぐる, moguru] machen, anfertigen [Add to Longdo]
[さくひん, sakuhin] Werk [Add to Longdo]
[さっか, sakka] Schriftsteller, Dichter [Add to Longdo]
[さくせん, sakusen] militaerische_Operation, Taktik, Manoever [Add to Longdo]
[さっきょく, sakkyoku] Komposition [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top