Search result for

(62 entries)
(0.022 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -余-, *余*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[よしん, yoshin] (n) แผ่นดินไหวขนาดเล็กกว่า ที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากที่แผ่นดินไหวใหญ่, See also: S. aftershock,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[よじょう, yojou] redundant; surplus; residue; balance
[よゆう, yoyuu] (n adj ) (เซอ'พลัส) n.,adj. ส่วนเกิน,ส่วนล้น,จำนวนที่เกิน,จำนวนที่ล้น,เงินที่เหลือ., S. overage,excess
[よけい, yokei] เกินความจำเป็น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[あまる, amaru] Thai: เหลือ English: to remain
[あまる, amaru] Thai: เกิน English: to exceed

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[余, yú, ㄩˊ] surplus, remainder; surname
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 729

Japanese-English: EDICT Dictionary
;予[よ, yo] (n,suf) (1) ( only) (also written as 餘) (See 以上・1) over; more than; (pn,adj-no) (2) (arch) formal or oratory first person pronoun; I [Add to Longdo]
し物[あましもの, amashimono] (n) something not needed; person who is in the way [Add to Longdo]
す(P);剰す[あます, amasu] (v5s,vt) to save; to leave over; to spare; (P) [Add to Longdo]
すところなく;す所なく;す所無く[あますところなく, amasutokoronaku] (exp,adv) fully; thoroughly [Add to Longdo]
った金[あまったかね, amattakane] (n) surplus money [Add to Longdo]
っ程(P);程(P)[よっぽど(P);よほど(程)(P), yoppodo (P); yohodo ( yohodo )(P)] (adv,n,adj-no,adj-na) (1) (uk) ( is ateji) very; greatly; much; to a large extent; quite; (adv) (2) just about to; (P) [Add to Longdo]
の儀[よのぎ, yonogi] (exp) another method; another problem [Add to Longdo]
の辞書には不可能という言葉は無い[よのじしょにはふかのうということばはない, yonojishonihafukanoutoiukotobahanai] (exp) (id) There is nothing that I can't do [Add to Longdo]
り(P);餘り(oK)[あまり(P);あんまり(P), amari (P); anmari (P)] (adj-na,adv,adj-no,n,n-suf) (1) (uk) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (adv,adj-no) (3) surplus; excess; fullness; too much; (adv) (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over; (P) [Add to Longdo]
りと言えば[あまりといえば, amaritoieba] (exp) excessively [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yú dì, ㄩˊ ㄉㄧˋ, / ] margin; leeway, #11,090 [Add to Longdo]
[yú xià, ㄩˊ ㄒㄧㄚˋ, / ] remaining, #14,546 [Add to Longdo]
[Yú háng, ㄩˊ ㄏㄤˊ, / ] (N) Yuhang (city in Zhejiang), #27,366 [Add to Longdo]
[yú rè, ㄩˊ ㄖㄜˋ, / ] heat residue, #27,716 [Add to Longdo]
[yú liáng, ㄩˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] surplus grain, #27,844 [Add to Longdo]
[yú zhèn, ㄩˊ ㄓㄣˋ, / ] (earthquake) aftershocks, #33,477 [Add to Longdo]
[Yú yáo, ㄩˊ ㄧㄠˊ, / ] Yuyao county-level city in Ningbo prefecture, Zhejiang, #36,705 [Add to Longdo]
[yú liàng, ㄩˊ ㄌㄧㄤˋ, / ] remnant; leftover; tolerance (i.e. allowed error), #52,577 [Add to Longdo]
[yú niè, ㄩˊ ㄋㄧㄝˋ, / ] remaining evil element; surviving members (of evil former regime); dregs (of colonial administration), #57,148 [Add to Longdo]
[yú qián, ㄩˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] surplus money, #57,286 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I can afford one, but not both.1つは買う裕があるが、両方はない。
We stayed an extra two weeks in Paris; and we spent it seeing the sights.2週間分にパリに滞在した。そしてその期間を観光に使った。
Your conduct allows of no excuse.あなたの行為は全く弁解の地がない。
There were a lot of twists and turns to the story, but we finally solved the problem.あの問題も、紆曲折を経て解決した。
I always need an extra blanket in the wintertime.いつも冬には分な毛布が必要だ。
I don't have much money, but I can get along somehow.お金はり持っていませんが、どうにか暮らしています。
The greatest hate springs from the greatest love.. [Proverb]かわいさって憎さ百倍。 [Proverb]
After weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.こうしたことをじっくり考慮してから、推進者は法律案という形で計画案を提出するが、議会での批判に対処するために、ルートの変更を儀なくさせられるかもしれない。
Can you afford to take a holiday this summer?この夏は休みをとる裕がありますか。
This project admits of improvement.この企画には改善の地がある。
There's much room for improvement in this project.この計画には改善の地が大いにある。
This project still leaves much to be desired.この計画はまだ大いに改善の地がある。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But if the entire North has to flee to Winterfell, they won't have enough time to bring wagonloads of grain with them.[JA] しかし北部全体がウィンターフェルに避難することになれば 食料を持って来る時間的裕はなくなる The Queen's Justice (2017)
It's dangerous, and it's stupid.[CN] 业拳击和职业拳击 有两个明显的区别 CounterPunch (2017)
Forced from your home, driven out to the wilds beyond the Wall.[JA] 家から出ることを儀なくされ― 壁の向こうの原野へ追いやられた The Spoils of War (2017)
So that just adds another dimension to it.[JA] 計な苦労が増えた CounterPunch (2017)
We're looking at the first incontrovertible proof of life beyond Earth.[JA] 論争の地のない証拠を 我々は今見てる 地球外生命体だ Life (2017)
Unfortunately for her, she had excellent intuition and was too curious.[JA] 無駄な勘のよさと 計な好奇心のせいで Confrontation (2017)
Headgear and fighting for prize money.[CN] 但受益的是业拳击 CounterPunch (2017)
So that gives him $100 a month to live on.[CN] 卡姆F傲森 是美国业拳击界的常胜将军 CounterPunch (2017)
Everyone in the world, we have the impression that USA is the number one nation in everything.[CN] 其他国家的业拳击手 可以靠拳击谋生 CounterPunch (2017)
You lied earlier, didn't you?[CN] 都怪她那没用的直觉和多的好奇心 Confrontation (2017)
Yeah, we won't get funding until we get medals, so we're chasing our tail.[CN] 这种情况下 他们可以抵制奥运 提出抗议 或者继续送我们的业拳手去比赛 抱着乐观的希望 CounterPunch (2017)
Well, the year's coming to a close, and most of us have already used all our sick days.[JA] 時期的に病欠を取れる日数の 裕がないんだろう Stalker's Prey (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
剰パルス[よじょうぱるす, yojouparusu] extra-pulse [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あます, amasu] uebriglassen [Add to Longdo]
[あまる, amaru] uebrig_sein, ueberschreiten [Add to Longdo]
[よじょう, yojou] Ueberrest, Ueberschuss [Add to Longdo]
[よめい, yomei] Rest_des_Lebens, die_letzten_Lebensjahre [Add to Longdo]
[よち, yochi] -Raum, Spielraum [Add to Longdo]
[よか, yoka] freie_Zeit, Musse [Add to Longdo]
[よは, yoha] Nachwirkung, -Folge [Add to Longdo]
[よゆう, yoyuu] Spielraum, Ueberfluss, Gelassenheit [Add to Longdo]
裕しゃくしゃく[よゆうしゃくしゃく, yoyuushakushaku] -ruhig, sehr_ruhig, gelassen, sehr_gelassen [Add to Longdo]
[よけい, yokei] ueberfluessig, -zuviel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top