Search result for

(62 entries)
(0.171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -余-, *余*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[よしん, yoshin] (n) แผ่นดินไหวขนาดเล็กกว่า ที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากที่แผ่นดินไหวใหญ่, See also: S. aftershock,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[よじょう, yojou] redundant; surplus; residue; balance
[よゆう, yoyuu] (n adj ) (เซอ'พลัส) n.,adj. ส่วนเกิน,ส่วนล้น,จำนวนที่เกิน,จำนวนที่ล้น,เงินที่เหลือ., S. overage,excess
[よけい, yokei] เกินความจำเป็น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[あまる, amaru] Thai: เหลือ English: to remain
[あまる, amaru] Thai: เกิน English: to exceed

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[余, yú, ㄩˊ] surplus, remainder; surname
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: []

Japanese-English: EDICT Dictionary
;予[よ, yo] (n,suf) (1) ( only) (also written as 餘) (See 以上・1) over; more than; (pn,adj-no) (2) (arch) formal or oratory first person pronoun; I [Add to Longdo]
し物[あましもの, amashimono] (n) something not needed; person who is in the way [Add to Longdo]
す(P);剰す[あます, amasu] (v5s,vt) to save; to leave over; to spare; (P) [Add to Longdo]
すところなく;す所なく;す所無く[あますところなく, amasutokoronaku] (exp,adv) fully; thoroughly [Add to Longdo]
った金[あまったかね, amattakane] (n) surplus money [Add to Longdo]
っ程(P);程(P)[よっぽど(P);よほど(程)(P), yoppodo (P); yohodo ( yohodo )(P)] (adv,n,adj-no,adj-na) (1) (uk) ( is ateji) very; greatly; much; to a large extent; quite; (adv) (2) just about to; (P) [Add to Longdo]
の儀[よのぎ, yonogi] (exp) another method; another problem [Add to Longdo]
の辞書には不可能という言葉は無い[よのじしょにはふかのうということばはない, yonojishonihafukanoutoiukotobahanai] (exp) (id) There is nothing that I can't do [Add to Longdo]
り(P);餘り(oK)[あまり(P);あんまり(P), amari (P); anmari (P)] (adj-na,adv,adj-no,n,n-suf) (1) (uk) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (adv,adj-no) (3) surplus; excess; fullness; too much; (adv) (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over; (P) [Add to Longdo]
りと言えば[あまりといえば, amaritoieba] (exp) excessively [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yú, ㄩˊ, / ] extra; surplus; remaining; remainder after division; (following numerical value) or more; in excess of (some number); residue (math.); after; I; me; surname Yu [Add to Longdo]
[yú xià, ㄩˊ ㄒㄧㄚˋ, / ] remaining [Add to Longdo]
[yú qiē, ㄩˊ ㄑㄧㄝ, / ] cotangent (of angle), written cot θ or ctg θ [Add to Longdo]
[yú gē, ㄩˊ ㄍㄜ, / ] cosecant (of angle), written cosec θ or csc θ [Add to Longdo]
勇可贾[yú yǒng kě gǔ, ㄩˊ ㄩㄥˇ ㄎㄜˇ ㄍㄨˇ, / ] lit. spare valor for sale (成语 saw); fig. after former successes, still ready for more work; not resting on one's laurels [Add to Longdo]
[yú dì, ㄩˊ ㄉㄧˋ, / ] margin; leeway [Add to Longdo]
[Yú yáo, ㄩˊ ㄧㄠˊ, / ] Yuyao county-level city in Ningbo prefecture, Zhejiang [Add to Longdo]
[yú niè, ㄩˊ ㄋㄧㄝˋ, / ] remaining evil element; surviving members (of evil former regime); dregs (of colonial administration) [Add to Longdo]
[Yú gān, ㄩˊ ㄍㄢ, / ] Yugan county in Shangrao 上饒|上饶, Jiangxi [Add to Longdo]
干县[Yú gān xiàn, ㄩˊ ㄍㄢ ㄒㄧㄢˋ, / ] Yugan county in Shangrao 上饒|上饶, Jiangxi [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I can afford one, but not both.1つは買う裕があるが、両方はない。
We stayed an extra two weeks in Paris; and we spent it seeing the sights.2週間分にパリに滞在した。そしてその期間を観光に使った。
Your conduct allows of no excuse.あなたの行為は全く弁解の地がない。
There were a lot of twists and turns to the story, but we finally solved the problem.あの問題も、紆曲折を経て解決した。
I always need an extra blanket in the wintertime.いつも冬には分な毛布が必要だ。
I don't have much money, but I can get along somehow.お金はり持っていませんが、どうにか暮らしています。
The greatest hate springs from the greatest love.. [Proverb]かわいさって憎さ百倍。 [Proverb]
After weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.こうしたことをじっくり考慮してから、推進者は法律案という形で計画案を提出するが、議会での批判に対処するために、ルートの変更を儀なくさせられるかもしれない。
Can you afford to take a holiday this summer?この夏は休みをとる裕がありますか。
This project admits of improvement.この企画には改善の地がある。
There's much room for improvement in this project.この計画には改善の地が大いにある。
This project still leaves much to be desired.この計画はまだ大いに改善の地がある。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But if the entire North has to flee to Winterfell, they won't have enough time to bring wagonloads of grain with them.[JA] しかし北部全体がウィンターフェルに避難することになれば 食料を持って来る時間的裕はなくなる The Queen's Justice (2017)
And he'd want you to be safe and to get out of there and-and live[CN] 我知道吉姆爱你 I know Jim loved you, 他会希望你安全地离开那里 and he'd want you to be safe and to get out of there 然后好好过你下的生活 and Cliffhanger (2015)
Forced from your home, driven out to the wilds beyond the Wall.[JA] 家から出ることを儀なくされ― 壁の向こうの原野へ追いやられた The Spoils of War (2017)
So that just adds another dimension to it.[JA] 計な苦労が増えた CounterPunch (2017)
We're looking at the first incontrovertible proof of life beyond Earth.[JA] 論争の地のない証拠を 我々は今見てる 地球外生命体だ Life (2017)
Unfortunately for her, she had excellent intuition and was too curious.[JA] 無駄な勘のよさと 計な好奇心のせいで Confrontation (2017)
[giggles] And also so we have money to spend.[CN] 咱们就有多的钱花了 we have money to spend. 咱们到了巴黎后 每周只花12刀应该过得去 We should be able to do Paris for a week on $12. And the Disappointing Unit (2015)
The rest of us... we're gonna have to go.[CN] 我们下的人... The rest of us... 必须要离开这里 we're gonna have to go. Start to Finish (2015)
I just can't with these rank amateurs, Caroline.[CN] 我受不了这些糟糕透顶的业者 Caroline I just can't with these rank amateurs, Caroline. Max 冷静点 Max, calm down. And the Look of the Irish (2015)
Well, the year's coming to a close, and most of us have already used all our sick days.[JA] 時期的に病欠を取れる日数の 裕がないんだろう Stalker's Prey (2017)
Other, that you should be here.[CN] 其的在这里等着。 A zori zdes tikhie... (2015)
That's just the rest of your life. Paperwork?[CN] 你的生 That's just the rest of your life. I'll Wed You in the Golden Summertime (2015)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
剰パルス[よじょうぱるす, yojouparusu] extra-pulse [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あます, amasu] uebriglassen [Add to Longdo]
[あまる, amaru] uebrig_sein, ueberschreiten [Add to Longdo]
[よじょう, yojou] Ueberrest, Ueberschuss [Add to Longdo]
[よめい, yomei] Rest_des_Lebens, die_letzten_Lebensjahre [Add to Longdo]
[よち, yochi] -Raum, Spielraum [Add to Longdo]
[よか, yoka] freie_Zeit, Musse [Add to Longdo]
[よは, yoha] Nachwirkung, -Folge [Add to Longdo]
[よゆう, yoyuu] Spielraum, Ueberfluss, Gelassenheit [Add to Longdo]
裕しゃくしゃく[よゆうしゃくしゃく, yoyuushakushaku] -ruhig, sehr_ruhig, gelassen, sehr_gelassen [Add to Longdo]
[よけい, yokei] ueberfluessig, -zuviel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top