Search result for

(71 entries)
(0.1706 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -何-, *何*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[どこ, doko] (n) ที่ไหน
[なぜ, naze] (n) ทำไม
時も[いつも, itsumo] (adv) เสมอ, ทุกๆ ครั้ง, ทั่วๆ ไป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
れも[いずれも, izuremo] ตามใจชอบ
時の間にか[いつのまにか, itsunomanika] (adv) เผลอแป๊บเดียว
でも無い[なんでもない, nandemonai] เปล่า, ไม่มีอะไร
でもない[なんでもない, nandemonai] เปล่า, ไม่มีอะไร
[なんで, nande] (adv ) เพื่อ?,ทำไม? , See also: S. どうして,
[なん, nan, nan , nan] อะไร
気無く[なにげなく, nanigenaku] ไม่ตั้งใจ, ไม่แสดงท่าทีใดๆ
れにしても[いずれにしても, izurenishitemo] (phrase ) ไม่ว่าในกรณีไหนก็..

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[なに, nani] Thai: อะไร English: what
[なにごと, nanigoto] Thai: เรื่องอะไร English: what
[なにごと, nanigoto] Thai: อะไรสักอย่าง English: something
[なにごと, nanigoto] Thai: ทุกอย่าง English: everything
[なんねん, nannen] Thai: ปีอะไรหรือปีที่เท่าไหร่ English: what year
[なんねん, nannen] Thai: กี่ปี English: how many years

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[何, hé, ㄏㄜˊ] what, why, where, which, how
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  可 (kě ㄎㄜˇ) 
Etymology: []

Japanese-English: EDICT Dictionary
[なに(P);なん(P), nani (P); nan (P)] (int,pn,adj-no) (1) what; (pref) (2) (なん only) (See か月) how many (some counter); (n) (3) (col) euph. for genitals or sex; (P) [Add to Longdo]
々;[なになに, naninani] (pn,adj-no) (1) such and such (when being vague, placeholder, etc.); this and that; (int) (2) What?; What is the matter?; What are the items? [Add to Longdo]
[なにか(P);なんか, nanika (P); nanka] (exp) something; (P) [Add to Longdo]
かいい手はないか;なにかいい手はないか;かいい手は無いか[なにかいいてはないか, nanikaiitehanaika] (exp) what would be a good way to do it? [Add to Longdo]
かしら;か知ら[なにかしら, nanikashira] (adv) somehow or other; something or other [Add to Longdo]
かと(P);彼と[なにかと, nanikato] (adv) one way or another; (P) [Add to Longdo]
かと言うと[なにかというと, nanikatoiuto] (exp) on the least pretext; at the drop of a hat [Add to Longdo]
かに付けて[なにかにつけて, nanikanitsukete] (adv) one way or another [Add to Longdo]
からまで;から[なにからなにまで, nanikarananimade] (exp) anything and everything; from top to toe; from A to Z [Add to Longdo]
か月;箇月;ヶ月[なんかげつ, nankagetsu] (n) (See ヶ月) how many months?; how long? [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Hé, ㄏㄜˊ, ] surname He [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, ] what; how; why; which; carry [Add to Longdo]
[hé bù, ㄏㄜˊ ㄅㄨˋ, ] why not?; why not do (sth)? [Add to Longdo]
[hé rén, ㄏㄜˊ ㄖㄣˊ, ] who [Add to Longdo]
[hé yǐ, ㄏㄜˊ ㄧˇ, ] whence [Add to Longdo]
厚铧[Hé Hòu huá, ㄏㄜˊ ㄏㄡˋ ㄏㄨㄚˊ, / ] He Houhua (1955-), Macau financier and politician, first magistrate from 1999 [Add to Longdo]
[hé zài, ㄏㄜˊ ㄗㄞˋ, ] where?; what place? [Add to Longdo]
[hé bì, ㄏㄜˊ ㄅㄧˋ, ] there is no need; why should [Add to Longdo]
应钦[Hé Yìng qīn, ㄏㄜˊ ˋ ㄑㄧㄣ, / ] He Yingqin (1890-1987), senior Guomindang general [Add to Longdo]
[hé gù, ㄏㄜˊ ㄍㄨˋ, ] wherefore [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Anything new?かあった?
Anything else?他にか。
What's its name?名前はですか。
Oh! how awful!ああ、て恐ろしい。
What would happen?が起こるだろう。
"What does U. F. O. stand for?" "It means Unidentified Flying Object, I guess."「U.F.Oとはを表しているの」「未確認飛行物体のことだと思う」
"What are you always thinking about?" asked the little white rabbit.「あなたは、いつもを考えているの?」と小さい白いウサギが聞きました。
Do something!とかしろ!
"What do you want?" "I want a dog."「あなたはが欲しいですか」「犬が欲しいです」
"How often do the buses run in an hour?" "Every thirty minutes."「ここのバスは1時間に回くらい出るのですか」「30分ごとに出ます」
"What are these?" "They are your pictures."「これらはですか」「あなたの写真です」
He said, "I will say nothing more, because I hate making excuses."「これ以上も言うことはありません、いいわけをするのはいやですから」と彼は言った。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But I don't exactly know why, it was really interesting.[JA] (女子高生2) でも か言葉にできないんだけど 面白くて Emotions (2017)
Is something funny?[JA] かおかしいですか? Confrontation (2017)
Didn't that guy have a heart attack, Dad?[CN] 无论如,我都要坐上那个位子 Get a Job (2016)
I have no doubt that each of them valued money and life differently.[JA] 彼女たちは皆 お金の価値も 命の価値も もかも バラバラだったに違いない Confrontation (2017)
What's so funny?[JA] がおかしいの? Emotions (2017)
Downside of being blind, I hear everything in this duplex.[CN] 没错 我听到了 盲人的缺点就是能听到这间小房子的任声音 Yes I know. Deadpool (2016)
Yeah.[CN] 黑色哥特风,你觉得如 Get a Job (2016)
What is it?[JA] でしょう? Emotions (2017)
I no longer understood what I valued anymore, or what was interesting to me.[JA] 僕はもう 自分の価値観も が面白いのかも 分からなくなってしまった Confrontation (2017)
There's one more thing I'm a little embarrassed to even ask but...[CN] 总之,无论如要谢谢你 Fallen (2016)
I'll quit high school and start some kind of business.[JA] 高校をやめて 自分でか始めます Confrontation (2017)
NEXT EPISODE Nothing will change even if I'm dead.[JA] (みどり) 私が死んでもも変わりませんから Confrontation (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
の変更もなく[なんのへんこうもなく, nannohenkoumonaku] interchangeability [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[なに, nani] -was, welcher, wieviele [Add to Longdo]
[なにごと, nanigoto] -was, was_auch_immer [Add to Longdo]
[なんにち, nannichi] wieviele_Tage [Add to Longdo]
[なんじ, nanji] wieviel_Uhr [Add to Longdo]
時間[なんじかん, nanjikan] wieviele_Stunden [Add to Longdo]
曜日[なんようび, nanyoubi] welcher_Wochentag [Add to Longdo]
[なんまい, nanmai] wieviele? (Blatt,Teller,Kleider) [Add to Longdo]
[なにぼう, nanibou] ein_gewisser_Herr, -er, -sie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top