Search result for

(64 entries)
(0.1827 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -住-, *住*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
民票[じゅうみんひょう, juuminhyou] (n) สำเนาทะเบียนบ้าน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
居登録証[じゅうきょとうろくしょう, ] (n) ทะเบียนบ้าน
[じゅうにん, ] (n) ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตนั้น ๆ , See also: S. 民, R.
[じゅうみん, ] (n) ชาวเมือง,คนในพื้นที่,คนที่อาศัยอยู่ในเขตนั้น ๆ , See also: S. 人, R.

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[すむ, sumu] Thai: อาศัยอยู่ English: to reside
[じゅうしょ, juusho] Thai: ที่อยู่ English: address (e.g. of house)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[住, zhù, ㄓㄨˋ] to reside, to live at, to dwell, to lodge; to stop
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  主 (zhǔ ㄓㄨˇ) 
Etymology: [ideographic] A person 亻 who hosts 主; 主 also provides the pronunciation

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じゅう, juu] (n) dwelling; living; (P) [Add to Longdo]
[じゅうす, juusu] (v5s,vi) (See する) to live; to reside; to inhabit [Add to Longdo]
する[じゅうする, juusuru] (vs-s,vi) to live; to reside; to inhabit [Add to Longdo]
まい(P);居(P);[すまい(P);じゅうきょ(居)(P), sumai (P); juukyo ( juukyo )(P)] (n,vs) dwelling; house; residence; address; (P) [Add to Longdo]
まう[すまう, sumau] (v5u,vi) to live; to reside; to inhabit; (P) [Add to Longdo]
みにくい;み難い[すみにくい, suminikui] (adj-i) inconvenient (residence); unpleasant (surroundings); difficult (to live in) [Add to Longdo]
み慣れる;み馴れる[すみなれる, suminareru] (v1) to get used to living in [Add to Longdo]
み荒らす[すみあらす, sumiarasu] (v5s,vt) to leave a house in bad shape [Add to Longdo]
み込み[すみこみ, sumikomi] (n,adj-no) live-in [Add to Longdo]
み込む[すみこむ, sumikomu] (v5m,vi) to be a live-in employee; to live in; to live with [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhù, ㄓㄨˋ, ] to live; to dwell; to stay; to reside; to stop [Add to Longdo]
[Zhù yǒu, ㄓㄨˋ ㄧㄡˇ, ] Sumitomo, Japanese company [Add to Longdo]
[zhù kǒu, ㄓㄨˋ ㄎㄡˇ, ] shut up; shut your mouth; stop talking [Add to Longdo]
[zhù zuǐ, ㄓㄨˋ ㄗㄨㄟˇ, ] to hold one's tongue; Shut up! [Add to Longdo]
[zhù dì, ㄓㄨˋ ㄉㄧˋ, ] living area; residential area [Add to Longdo]
[zhù zhǐ, ㄓㄨˋ ㄓˇ, ] address [Add to Longdo]
[zhù zhái, ㄓㄨˋ ㄓㄞˊ, ] residence; tenement [Add to Longdo]
宅区[zhù zhái qū, ㄓㄨˋ ㄓㄞˊ ㄑㄩ, / ] residential area; housing development [Add to Longdo]
宅泡沫[zhù zhái pào mò, ㄓㄨˋ ㄓㄞˊ ㄆㄠˋ ㄇㄛˋ, ] housing bubble [Add to Longdo]
[zhù jiā, ㄓㄨˋ ㄐㄧㄚ, ] residence; household; to reside [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Where do you live?" "I live in Tokyo."「あなたはどこにんでるのでしょうか」「東京です」
"This must be living in the city," thought the Little House, and didn't know whether she liked it or not.「ここはもう町にんでいるということなのだ」と小さいおうちはおもいました。そして彼女はそれが好きかどうかよくわかりませんでした。
I asked him if he knew her address.「君は彼女の所を知っているかい」と私は彼にたずねた。 [M]
What does "resident alien" mean?「居外国人」とは、どういう意味ですか。
As many as ten people live in this small house.10人もの人がこの小さな家にんでいる。
Why don't we share a room?1つの部屋に一緒にまないか。
One lives in Fukuoka, and the others live in Niigata.1人は福岡にんでいて、残りは新潟にんでいます。
A grasshopper and many ants lived in a field.1匹のキリギリスと多くのアリが野原にんでいた。
Two families live in the same house.2つの家族が同じ家にんでいる。
I came to Tokyo three years ago and have live here ever since.3年前に東京へ来て以来ここにんでいる。
Because he lived in the United States for five years.5年間アメリカにんでいたからだよ。
Oh, by the way, do you know where she lives now?ああ、ところで彼女が今どこにんでいるか知ってるかしら。 [F]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Remember the assassin![CN] 记那个刺客 Mysteries of Lisbon (2010)
I'm going to start living here from now on.[JA] 今日から ここにむことにしたので Emotions (2017)
Does that include the women who lived with her?[JA] (刑事2) それは 一緒にむ女性たちも 含めてということですか? Reason (2017)
All alone, living in a messy house![JA] ぼっちでイカれた家にんでいた! Find This Thing We Need To (2017)
When I was younger, we grew up in a house that my dad owned, till having that house taken away from us when my dad did his time in prison.[JA] 昔は親父の持ち家にんだ でも親父が服役して 家を手放すことになった CounterPunch (2017)
I assume you don't live together under the terms of separation of property.[CN] 我猜你们不在一起 财产也不共有 Mysteries of Lisbon (2010)
So there, she's at the Isidro. She receives visits from five until seven.[CN] 她在伊西德罗,5点至7点接待访客 Mysteries of Lisbon (2010)
I couldn't resist the temptation to return.[CN] 我按耐不想回去看看 Mysteries of Lisbon (2010)
Your room is just as you had left it. Get yourself settled in.[CN] 你的房间还和你走时一样 你直接过去就好 Mysteries of Lisbon (2010)
Sarah, love, who do I have to sleep with around here to jump the waiting list for a council house?[JA] サラ 公営宅に入るには 誰と寝れば? Smell the Weakness (2017)
She came that same night to my hotel...[CN] 那晚她来到了我的 Mysteries of Lisbon (2010)
In that case, I'll have to settle for the closest.[CN] 那就找家最近的下吧 Mysteries of Lisbon (2010)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
居表示[じゅうきょひょうじ, juukyohyouji] displayed address [Add to Longdo]
居表示番号[じゅうきょひょうじばんごう, juukyohyoujibangou] displayed address number [Add to Longdo]
宅用[じたくよう, jitakuyou] home, residential use [Add to Longdo]
[すみとも, sumitomo] Sumitomo [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
まい[すまい, sumai] Wohnung, Adresse [Add to Longdo]
まう[すまう, sumau] wohnen, leben [Add to Longdo]
み心地[すみごこち, sumigokochi] Wohnlichkeit [Add to Longdo]
[すむ, sumu] wohnen, leben [Add to Longdo]
[じゅうにん, juunin] Bewohner, Einwohner [Add to Longdo]
[じゅうたく, juutaku] Wohnung, Wohnhaus [Add to Longdo]
[じゅうきょ, juukyo] Wohnung [Add to Longdo]
[じゅうしょ, juusho] Wohnort, Adresse [Add to Longdo]
[じゅうみん, juumin] Bewohner, Einwohner, Bevoelkerung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top