Search result for

(78 entries)
(0.0257 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -会-, *会*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かいしゃ, kaisha] (n) บริษัท, บรรษัท
[かいわ, kaiwa] (n) บทสนทนา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
社員[かいしゃいん, kaishain] (n) พนักงานบริษัท
[かいじょう, kaijou] สถานที่
いる[あいる, airu] (vt) พบ
社員[かいしゃいん, kaishain, kaishain , kaishain] (n ) พนักงานบริษัท
社員[かいしゃいん, kaishain, kaishain , kaishain] (n ) พนักงานบริษัท
議室[かいぎしつ, kaigishitsu, kaigishitsu , kaigishitsu] (n ) ห้องประชุม
[かいしゃ, kaisha, kaisha , kaisha] (n ) บริษัท
います[あいます, aimasu, aimasu , aimasu] (vt ) พบ
[かいちょう, kaichou] (n ) ประธานกรรมการบริหาร

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かいぎ, kaigi] Thai: การประชุม ค่อนข้างเป็นทางการ English: meeting
[かい, kai] Thai: การชุมนุม English: gathering
[かい, kai] Thai: การประชุม English: meeting
[かいいん, kaiin] Thai: สมาชิก English: member

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[会, huì, ㄏㄨㄟˋ] to assemble, to meet; meeting; association, group
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ)  云 (yún ㄩㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] People 人 speaking 云,  Rank: 29

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かい, kai] (n) (arch) gathering (esp. Buddhist, festive, etc.) [Add to Longdo]
[かい, kai] (n,n-suf) (1) meeting; assembly; party; (2) association; club; (P) [Add to Longdo]
う(P);逢う(P);遭う(P);遇う[あう, au] (v5u,vi) (1) (逢う is often used for close friends, etc. and may be associated with drama or pathos; 遭う may have an undesirable nuance) to meet; to encounter; (2) (uk) (esp. 遭う when in kanji) to have an accident; to have a bad experience; (P) [Add to Longdo]
う約束[あうやくそく, auyakusoku] (n,vs) rendezvous [Add to Longdo]
[かいす, kaisu] (v5s,vt) (arch) to understand; to comprehend [Add to Longdo]
[かいす, kaisu] (v5s,vi) (1) (See する) to meet; to assemble; to gather; (2) to encounter; to run into [Add to Longdo]
する[かいする, kaisuru] (vs-s,vi) (1) to meet; to assemble; to gather; (2) to encounter; to run into [Add to Longdo]
の創立者[かいのそうりつしゃ, kainosouritsusha] (n) founder of a society [Add to Longdo]
わす;遭わす;す;遭す[あわす, awasu] (v5s,vt) (1) (See わせる) to make (someone) to meet; to let (someone) meet; (2) to expose to; to subject to [Add to Longdo]
わせる;遭わせる;逢わせる[あわせる, awaseru] (v1,vt) (1) (See う) to make (someone) to meet; to let (someone) meet; (2) to expose to; to subject to [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huì, ㄏㄨㄟˋ, / ] can; be possible; be able to; will; to assemble; to meet; to gather; to see; union; group; association, #34 [Add to Longdo]
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, / ] to balance an account; accounting, #34 [Add to Longdo]
[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] meeting; conference, #408 [Add to Longdo]
[kuài jì, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ, / ] accountant; accounting, #2,835 [Add to Longdo]
[huì bù huì, ㄏㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] (posing a question: whether sb, something) can or cannot?; is able to or not, #2,877 [Add to Longdo]
[huì yuán, ㄏㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, / ] member, #3,216 [Add to Longdo]
[huì tán, ㄏㄨㄟˋ ㄊㄢˊ, / ] talks; discussions, #3,293 [Add to Longdo]
[huì zhǎng, ㄏㄨㄟˋ ㄓㄤˇ, / ] president of a club, committee etc, #4,379 [Add to Longdo]
[huì jiàn, ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] to meet with (sb who is paying a visit), #4,966 [Add to Longdo]
计师[kuài jì shī, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ ㄕ, / ] accountant, #6,290 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Yes, we have met before," said Mr Jordan.「はい、ったことがあります」とジョーダンさんは言った。
It is difficult to keep up a conversation with someone who only says Yes and No.「はい」と「いいえ」しか言わない人と話を続けるのは難しい。
"How do you do, Mr James?" "Fine, thanks for asking. Nice to meet you."「はじめまして、ジェイムズさん」「こちらこそ、あなたにおいできて、こんなに嬉しいことはありません」
"Haven't we met somewhere before?" asked the student.「以前にどこかでったことがありませんか」とその学生はたずねた。
"How long will the meeting last?" "For two hours."合はどのくらい続きそうですか」「2時間です」
What's the word for kaisha in English?社」を英語で何といいますか。
I must see him. "What for."「彼にわなくては」「なぜ?」
There were almost 100 people, few of whom I had seen before.100人近くの人がいたが、ほとんどったことのない人たちだった。
There was a suggestion that the general meeting should take place in October.10月に総を開催すべきだという提案があった。
Come and see me at eleven o'clock.11時にいに来てください。
Twelve musicians constitute the society.12人の音楽家たちが協を構成しています。
Since graduation fifteen years ago I have never run into my former classmates.15年前に卒業して以来私は昔の級友にったことがない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thank you.[CN] -很精彩呢 -我就说不错的吧? Emotions (2017)
Please.[CN] 请给我一次机 Emotions (2017)
[CN] 在我写的小说之中 没有人  ()
I doubt I'll ever see either of them again.[JA] もう あの人たちに うことはないと思います Emotions (2017)
Because I want to learn all about the people I know.[JA] 僕が出った人のことを ちゃんと知っときたかったんだ Disbanded (2017)
I'm sure you'll meet her.[JA] きっと いつかえますよ Confrontation (2017)
I would like to arrange a secret dinner with the actress Nanaka Hiraki and Mr. Hanaki.[JA] 女優の開(ひらき) 菜々果さんと花木(はなき)さんの 食事を内密に組みたくて Affection (2017)
I want to understand the feelings of the people I meet.[JA] 僕と出ってくれた人たちの 気持ちを 分かりたいと思ってる Confrontation (2017)
I doubt I'll ever see either of them again.[CN] 就算我死了 也什么都不改变 Emotions (2017)
This looks like a kid's birthday party.[JA] これじゃ 子供の誕生日じゃない Appeal (2017)
I doubt we'll ever see each other again.[JA] もう 私とあなたが うことはないでしょう Confrontation (2017)
Actually, a major movie company was impressed by the sales of your book, and has offered to make Drifting Emotions into a movie.[JA] 実は 本の売り上げを見て 大手映画社から 「漂う感情」の映画化の オファーがきてまして Reason (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
議資料[かいぎしりょう, kaigishiryou] records, transactions [Add to Longdo]
議録[かいぎろく, kaigiroku] proceedings [Add to Longdo]
計処理[かいけいしょり, kaikeishori] account processing [Add to Longdo]
[かいほう, kaihou] bulletin [Add to Longdo]
話モード[かいわモード, kaiwa mo-do] interactive mode [Add to Longdo]
話型言語[かいわけいげんごう, kaiwakeigengou] conversational language [Add to Longdo]
話型処理[かいわけいしょり, kaiwakeishori] conversational processing [Add to Longdo]
話形[かいわがた, kaiwagata] conversational mode, interactive mode [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かい, kai] ZUSAMMENKUNFT, GESELLSCHAFT [Add to Longdo]
[かい, kai] Zusammenkunft, Gesellschaft [Add to Longdo]
[あう, au] treffen [Add to Longdo]
[かいそく, kaisoku] Vereinssatzungen [Add to Longdo]
[かいいん, kaiin] Mitglied (eines Vereins) [Add to Longdo]
員名簿[かいいんめいぼ, kaiinmeibo] Mitgliederverzeichnis [Add to Longdo]
[かいしゃ, kaisha] Gesellschaft, Firma [Add to Longdo]
[かいけん, kaiken] Interview [Add to Longdo]
[かいけい, kaikei] Rechnung [Add to Longdo]
[かいわ, kaiwa] Unterhaltung, Gespraech [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top