Search result for

(74 entries)
(0.0519 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -代-, *代*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
表団[だいひょうだん, daihyoudan] (n) คณะผู้แทน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[だいきん, ] (n) ค่าใช้จ่าย, มูลค่า , See also: S. 価、価格,
理店[だいりてん, ] ตัวแทนจำหน่าย
金引換[だいきんひきかえ, ] (adj ) จ่ายเงินเมื่อได้รับของ
[かえ, ] (n ) (พรอค'ซี) n. ตัวแทน,ผู้แทน,การมอบฉันทะ pl. proxies, S. agency,deputy

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
わる[かわる, kawaru] Thai: ทำแทน
[だいひょう, daihyou] Thai: ตัวแทน English: representative
わりに[かわりに, kawarini] Thai: แทน
[だいり, dairi] Thai: ตัวแทน

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[代, dài, ㄉㄞˋ] era, generation; to substitute for, to replace
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  弋 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] A man 亻 caught 弋 by the passing of time

Japanese-English: EDICT Dictionary
[だい, dai] (n) (1) substitution; (2) material; (3) price; (4) margin (e.g. for stapling, etc.); area required for something; (5) (arch) (See 段) shiro (unit of land area equal to one-fiftieth of a tan; ~19.83 m.sq.) [Add to Longdo]
[だい, dai] (n,n-suf) (1) charge; cost; price; (2) (See 台・だい・6) generation; age; reign; (3) (geological) era; (4) (after someone's name or title) a representative of; on behalf of; for (someone); (5) (See 表電話番号) used after a phone number to indicate that it is a switchboard number; (ctr) (6) (See 台・だい・6) counter for decades of ages, eras, etc.; (7) counter for generations (of inheritors to a throne, etc.); (8) (abbr) (See 理申請会社) proxy application company [Add to Longdo]
々(P);(P);世々;世世[だいだい(々;)(P);よよ, daidai ( daidai ; dai dai )(P); yoyo] (n-adv,n-t) for generations; hereditary; generation after generation; (P) [Add to Longdo]
が変わる[だいがかわる, daigakawaru] (exp,v5r) to change hands; to be succeeded [Add to Longdo]
り合う[かわりあう, kawariau] (v5u,vi) to relieve each other; to take turns [Add to Longdo]
り役[かわりやく, kawariyaku] (n) substitute actor; stand-in; double [Add to Longdo]
わり(P);替わり(P);り;替り[かわり, kawari] (n,adj-no) (1) substitute; replacement; substituting; replacing; (2) stand-in; proxy; alternate; deputy; relief; successor; (3) (usu. as 〜わりに, etc.) (See わりに) compensation; exchange; return; (4) (usu. as おわり) (See おわり・おかわり・1) second helping; another cup; seconds; (5) (abbr) (esp. 替わり, 替り) (See 替わり狂言) upcoming program; upcoming programme; (P) [Add to Longdo]
わり;替わり;り;替り[がわり, gawari] (suf) substitute for ... [Add to Longdo]
わりに;りに[かわりに, kawarini] (adv) (See わり・かわり・1,わり・かわり・2,わり・かわり・3) instead of; for; as; in exchange for; in return (for); to make up for [Add to Longdo]
わり映え;変わり映え;変わり栄え;わり栄え;り栄え[かわりばえ, kawaribae] (n,vs) (1) successful substitution (vs usu. in the negative); (2) change for the better [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dài, ㄉㄞˋ, ] to substitute; to act on behalf of others; to replace; generation; dynasty; age; period; (historical) era; (geological) eon [Add to Longdo]
之以[dài zhī yǐ, ㄉㄞˋ ㄓ ㄧˇ, ] (has been) replaced with; (its) place has been taken by [Add to Longdo]
相传[dài dài xiāng chuán, ㄉㄞˋ ㄉㄞˋ ㄒㄧㄤ ㄔㄨㄢˊ, / ] passed on from generation to generation (成语 saw); to hand down [Add to Longdo]
[dài jià, ㄉㄞˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] price; cost; consideration (in share dealing) [Add to Longdo]
利斯[Dài lì sī, ㄉㄞˋ ㄌㄧˋ ㄙ, ] Dallys, Algerian seaport and naval base [Add to Longdo]
名词[dài míng cí, ㄉㄞˋ ㄇㄧㄥˊ ㄘˊ, / ] pronoun [Add to Longdo]
[dài tián, ㄉㄞˋ ㄊㄧㄢˊ, ] to fill in a form for sb else [Add to Longdo]
[dài yùn, ㄉㄞˋ ㄩㄣˋ, ] surrogate pregnancy [Add to Longdo]
客泊车[dài kè bó chē, ㄉㄞˋ ㄎㄜˋ ㄅㄛˊ ㄔㄜ, / ] valet parking [Add to Longdo]
[dài xiě, ㄉㄞˋ ㄒㄧㄝˇ, / ] to write as substitute for sb; a ghost writer; plagiarism [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
So-called "winter time" is expected to enhance the college reform.「冬の時」が大学改革の起爆剤となってくれればと思う。
Teenagers must adapt to today's harsh realities.10の若者達は今日の厳しい現実に適応しなければならない。
During my early teens, I was not always on the best of terms with my parents.10の初めの頃、私は両親と必ずしも最善の関係にあったわけではなかった。
The teenage friends stayed up talking all night.10の友だち同士が徹夜でおしゃべりした。
In the 1600s, tea was introduced into Europe from India.1600年に紅茶はインドからヨーロッパに伝えられた。
Mexican desperadoes during the early twenties were usually armed to the teeth with stolen firearms and ammunition.1920年初期のメキシコの無法者たちは盗んだ小火器や爆薬で十分に武装していた。
During the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.1930年の恐慌の間、多くの金持ちが株式市場の崩壊で全てを失った。
There were demonstrations against the government by Japanese university students in the 1960's.1960年に日本では大学生による、政府に対するデモが起きた。
In the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.1960年に日本の大学生は政府に対して示威運動を起こした。
In the automotive industry of the 1970's, Japan beat the U.S. at its own game.1970年、日本は自動車産業の分野でアメリカのお株を奪った。
The 1990s began with the Gulf incident.1990年には湾岸紛争で始まった。
Technology will make a lot of progress in the nineties.1990年に科学技術はおおいに進歩するだろう。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What's wrong?[CN] 不过有 Choices (2017)
It's all quite obvious.[CN] 服装、时性、效率 Confrontation (2017)
Winning the Golden Gloves was huge.[CN] 金手套比赛始于20世纪20年 到目前为止 大多数人都亲临过金手套比赛现场 CounterPunch (2017)
It is to give voice to the thoughts of the people.[JA] (花木) 人々の気持ちを弁することです Absolute (2017)
My mother, Kayo Michima.[JA] (慎) 母 道間加(かよ) The Mysterious Million Yen Women (2017)
Looks, contemporary trends, and efficiency.[JA] ルック 時性 効率 Confrontation (2017)
Are you going to continue to write as the voice of the people?[JA] (菜々果) 今後も 弁者として 書いていかれるんですか? Absolute (2017)
My mother, Kayo Michima.[JA] 母 道間加(かよ) Values (2017)
I just came out here to spar and chill.[CN] 利尔B霍普从高中退学 并前往佛罗里达... (佛罗里达州劳德尔堡) ...找了一份拳击陪练的工作 CounterPunch (2017)
I will ask you questions instead.[JA] (みどり) わりに 私が質問します Choices (2017)
No. To be honest, I've been thinking I won't be the people's voice anymore.[JA] (花木) いや 正直もう 弁はいいかなと思っています Absolute (2017)
"Yuzu Hanaki is the voice of this generation's thoughts.[JA] "花木(はなき)ゆずは 時弁者だ" Values (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
行受信者[だいこうじゅしんしゃ, daikoujushinsha] alternate recipient [Add to Longdo]
行受信者許可[だいこうじゅしんしゃきょか, daikoujushinshakyoka] alternate recipient allowed [Add to Longdo]
行受信者登録[だいこうじゅしんしゃとうろく, daikoujushinshatouroku] alternate recipient assignment [Add to Longdo]
行送信[だいこうそうしん, daikousoushin] delayed delivery [Add to Longdo]
数演算子[だいすうえんざんし, daisuuenzanshi] algebraic operator [Add to Longdo]
[だいがい, daigai] switchover, alternate [Add to Longdo]
替クラス[だいがえクラス, daigae kurasu] alternative class [Add to Longdo]
替トラック[だいたいトラック, daitai torakku] alternate track, alternative track [Add to Longdo]
替パス[だいがえパス, daigae pasu] alternate path [Add to Longdo]
替パス[だいがえパス, daigae pasu] alternate path [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[よ, yo] Preis, Ersatz [Add to Longdo]
[よ, yo] GENERATION, ZEITALTER, PREIS [Add to Longdo]
[よ, yo] Generation [Add to Longdo]
わる[かわる, kawaru] vertreten [Add to Longdo]
[だいしょう, daishou] Entschaedigung, Schadenersatz [Add to Longdo]
[だいたい, daitai] Ersatz [Add to Longdo]
[だいたい, daitai] Ersatz [Add to Longdo]
[だいり, dairi] Vertretung [Add to Longdo]
表的[だいひょうてき, daihyouteki] repraesentativ [Add to Longdo]
[たいしゃ, taisha] Stoffwechsel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top