Search result for

他怎么能在三个小时内学会堂吉诃德?

(1 entries)
(0.7343 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -他怎么能在三个小时内学会堂吉诃德?-, *他怎么能在三个小时内学会堂吉诃德?*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How's he supposed to learn 'Don Quixote' in three hours?[CN] 他怎么能在三个小时内学会堂吉诃德? Mao's Last Dancer (2009)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()怎么 (zěn me) (néng) (zài)三个 (sān gè)小时 (xiǎo shí) (nèi)学会 (xué huì)堂吉诃德 (táng jí hē dé)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top