Search result for

他們已經封鎖了半個倫敦 到處都有軍隊 狙擊手 一堆人

(1 entries)
(0.7658 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -他們已經封鎖了半個倫敦 到處都有軍隊 狙擊手 一堆人-, *他們已經封鎖了半個倫敦 到處都有軍隊 狙擊手 一堆人*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They've locked down half of London. Military everywhere. Snipers, the lot.[CN] 他們已經封鎖了半個倫敦 到處都有軍隊 狙擊手 一堆人 Storage 24 (2012)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

他們 (tā men)已經 (yǐ jīng)封鎖 (fēng suǒ) (le)半個 (bàn gè)倫敦 (lún dūn) (dào) (chù) (dōu) (yǒu)軍隊 (jūn duì) 狙擊手 (jū jī shǒu) 一堆 (yī duī) (rén)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top