Search result for

ൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠ

(0 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠ-, *ൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 師匠は御存知のはず... 私と兄弟猿は 一心同体です มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

師匠(ししょう)御存知(ごぞんじ)はず... (わたし)兄弟(きょうだい)(ざる) 一心(いっしん)(どう)(からだ)です

 


  

 
師匠
 • (ししょう) (n) (1) master; teacher; (2) sumo coach who owns his stable; (P) [EDICT]
 • (葉) ใบไม้ [LongdoJP]
 • () (int) (1) (pol) yes; (2) OK (used to get attention prior to an utterance); okay; (3) giddy-up; giddap; (P) [EDICT]
 • () (v5r,aux-v,suf) (hon) (ksb [EDICT]
 • () (suf) (ksb [EDICT]
 • (歯) (n) tooth; (P) [EDICT]
 • (刃) (n) edge (of a knife or sword); (P) [EDICT]
 • (派) (n,n-suf) clique; faction; school; (P) [EDICT]
 • (破) (n) (See 序破急) (in gagaku or noh) middle section of a song [EDICT]
 • (葉) (n) leaf; (P) [EDICT]
 • () (prt) endorsing and questioning the preceding statement (sentence ending particle); lamenting reflections on the preceding statement (sentence ending particle) [EDICT]
 • () (prt) (1) although; when; and yet; despite this; in spite of; even though; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that; (2) while; (3) if only; I wish; (4) I tell you; you should do; (5) in order to; (P) [EDICT]
 • () (suf,prt) (literary equiv. of だけ) only; nothing but; (P) [EDICT]
 • () (n) (See スラグ) slag [EDICT]
 • (乃) (prt) (1) (uk) (occasionally ん) indicates possessive; (2) verb and adjective nominalizer (nominaliser); (3) substituting for "ga" in subordinate phrases; (4) (often ん) indicates a confident conclusion; (5) emotional emphasis (sentence end) (fem); (6) indicates question (sentence end); (P) [EDICT]
 • (之) (prt) (arch) possessive (used on tombs, etc.) [EDICT]
 • (幅) (n,n-suf,ctr) (after a number in the hito-, futa-, mi- counting system) unit of measurement for cloth breadth (30-38 cm) [EDICT]
 • (布) (n,n-suf,ctr) (after a number in the hito-, futa-, mi- counting system) unit of measurement for cloth breadth (30-38 cm) [EDICT]
 • (箆) (n) (1) (arch) shaft (of an arrow); (2) (arch) (See 矢竹・2) arrow bamboo (Pseudosasa japonica) [EDICT]
 • (篦) (n) (1) (arch) shaft (of an arrow); (2) (arch) (See 矢竹・2) arrow bamboo (Pseudosasa japonica) [EDICT]
はず
 • () (exp) be supposed or expected to (do); be sure to (do); ought to (do) [EDICT]
 • (筈) (n) (1) (uk) expectation that something took place, will take place or was in some state; it should be so; bound to be; expected to be; must be; (2) nock (of a bow); (3) nock (of an arrow); (4) (See はず押し・はずおし) nock-shaped grip (between thumb and forefinger) (Sumo); (5) wooden frame on the tip of the mast of a Japanese ship that prevents the hawser from falling out; (P) [EDICT]
 • (弭) (n) (1) (uk) expectation that something took place, will take place or was in some state; it should be so; bound to be; expected to be; must be; (2) nock (of a bow); (3) nock (of an arrow); (4) (See はず押し・はずおし) nock-shaped grip (between thumb and forefinger) (Sumo); (5) wooden frame on the tip of the mast of a Japanese ship that prevents the hawser from falling out; (P) [EDICT]
 • (あたし(P);あたくし;あたい;あて) (pn,adj-no) (fem) I; me; (P) [EDICT]
 • (あっし;わっち;わっし) (pn,adj-no) I (mainly used by working men); myself [EDICT]
 • (わい;わて) (pn) (1) (arch) (ksb [EDICT]
 • (わたい) (n) (arch) (ktb [EDICT]
 • (わたし(P);わたくし(P)) (pn,adj-no) (1) I; me; (n,adj-no) (2) (わたくし only) private affairs; personal matter; secrecy; (3) (わたくし only) selfishness; (P) [EDICT]
 • (わらわ) (pn,adj-no) (arch) (hum) (fem) I; me [EDICT]
 • (わし) (pn,adj-no) (uk) I; me (used by elderly males) [EDICT]
 • (sī, ) personal; private; selfish [CE-DICT-Simplified]
 • (sī, ) personal; private; selfish [CE-DICT-Traditional]
 • () (prt,conj) among other things; such things as; or something like that; (P) [EDICT]
 • () (n) regular (stops at every station) Jouetsu-line Shinkansen [EDICT]
 • () (prt) (1) even; (2) even if; even though; (3) because of; on the grounds that [EDICT]
 • () (prt) indicates word or phrase being defined; (P) [EDICT]
 • () (n) (sl) last (in a contest) [EDICT]
 • () (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1,と・2,と・3,と・4) emphatic particle; (P) [EDICT]
 • () (v5r) (equiv. of -ている indicating continuing action as a verb ending; poss. contraction of -て ending + おる auxiliary verb) is being [EDICT]
 • () (n) fatty, more expensive tuna meat; (P) [EDICT]
 • () (adv-to,adv) (on-mim) tap; knock; bonk [EDICT]
 • (戸) (n) (1) (戸 only) (See 扉) door (esp. Japanese-style); (2) (arch) entrance (to a home); (3) (arch) narrows; (P) [EDICT]
 • (門) (n) (1) (戸 only) (See 扉) door (esp. Japanese-style); (2) (arch) entrance (to a home); (3) (arch) narrows; (P) [EDICT]
 • (人) (suf) person [EDICT]
 • (徒) (n) party; set; gang [EDICT]
 • (斗) (n) (1) (obs) to (measure of volume, approx. 18 litres); (2) (See 枡形) square bearing block (at the top of a pillar); (3) (See 二十八宿) Chinese "Dipper" constellation (one of the 28 mansions); (P) [EDICT]
 • (途) (n) way; (P) [EDICT]
 • (都) (n,adj-no) metropolitan; municipal [EDICT]
兄弟
 • (きょうだい(P);けいてい) (n) (See ご兄弟) siblings; brothers and sisters; (P) [EDICT]
 • (xiōng dì, ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ) brothers; brethren [CE-DICT-Simplified]
 • (xiōng dì, ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ) brothers; brethren [CE-DICT-Traditional]
 • (さる(P);まし(ok);ましら(ok)) (n) (1) monkey (esp. the Japanese macaque, Macaca fuscata); (2) (さる only) (derog) sly person; (3) (さる only) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut); (4) (さる only) (See 自在鉤) clasp used to control the height of a pot-hook; (5) (さる only) (arch) (See 湯女) bathhouse prostitute; (P) [EDICT]
 • (yuán, ㄩㄢˊ) ape [CE-DICT-Simplified]
 • (yuán, ㄩㄢˊ) ape [CE-DICT-Traditional]
一心
 • (いっしん) (adv,n) (1) one mind; (2) (See 一心に) wholeheartedness; one\'s whole heart; (P) [EDICT]
 • (yī xīn, ㄧ ㄒㄧㄣ) wholeheartedly; heart and soul [CE-DICT-Simplified]
 • (yī xīn, ㄧ ㄒㄧㄣ) wholeheartedly; heart and soul [CE-DICT-Traditional]
 • (どう) (pref) the same; the said; ibid.; (P) [EDICT]
 • (tóng, ㄊㄨㄥˊ) like; same; similar; together; alike; with [CE-DICT-Simplified]
 • (tóng, ㄊㄨㄥˊ) like; same; similar; together; alike; with [CE-DICT-Traditional]
 • (たい) (n,n-suf) (1) body; physique; posture; (2) shape; form; style; (3) substance; identity; reality; (4) {math} field; (ctr) (5) counter for humanoid forms (e.g. dolls, statues, corpses, etc.) [EDICT]
 • (からだ(P);しんたい(身体)(P)) (n,adj-no) (1) (からだ is a gikun reading of 身体) body; (2) health; (P) [EDICT]
 • (てい) (n) appearance; air; condition; state; form [EDICT]
 • (tǐ, ㄊㄧˇ) body; form; style; system [CE-DICT-Simplified]
です
 • () (exp) (pol) (See か・1) indicates question (sentence end) [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top