Search result for

从那以后 弗勒维尔夫人 倾 [...] 人 的空虚一直是可以填补的

(1 entries)
(0.8199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -从那以后 弗勒维尔夫人 倾 [...] 人 的空虚一直是可以填补的-, *从那以后 弗勒维尔夫人 倾 [...] 人 的空虚一直是可以填补的*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Since then, Madame de Fleurville has devoted herself to her daughters' education, and lives on her estate, trying to cope with the huge void which no man, or almost no man, has been allowed to fill.[CN] 从那以后 弗勒维尔夫人 倾注心血于她女儿们的教育 靠自己万贯家私过活 试图填补巨大的空虚 没有男人或几乎没有男人 的空虚一直是可以填补的 The Granddaughter's Model (1971)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

从那以后 (cóng nà yǐ hòu) 弗勒 (fú lēi)维尔 (wéi ěr)夫人 (fū rén) 倾注 (qīng zhù)心血 (xīn xuè) () ()女儿 (nǚ ér) (men) (de)教育 (jiào yù) (kào)自己 (zì jǐ)万贯家私 (wàn guàn ji sī)过活 (guò huó) 试图 (shì tú)填补 (tián bǔ)巨大 (jù dà) (de)空虚 (kōng xū) 没有 (méi yǒu)男人 (nán rén) (huò)几乎 (jī hū)没有 (méi yǒu)男人 (nán rén) (de)空虚 (kōng xū)一直 (yī zhí) (shì)可以 (kě yǐ)填补 (tián bǔ) (de)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top