Search result for

(70 entries)
(0.14 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -今-, *今*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
日は[konniti-wa] (greetings ) Good morning.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ことし, kotoshi] (n) ปีนี้, See also: S. 本年,
[こんご, kongo] (adv) ภายหลัง
晩は[こんばんは, konbanha] (phrase) สวัสดีตอนเย็น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
日は[こんにちは, konnichiwa, konnichiha , konnichiwa] สวัสดี (ใช้ได้โดยทั่วไป แต่ความหมายเฉพาะคือสวัสดีตอนสายถึงช่วงใกล้เวลาเย็น มักมีการอ่านผิดโดยสะกดตรงตัวเป็น konnichiha)
[いま, ima, ima , ima] (adv ) ตอนนี้
[こんばん, konban, konban , konban] (n adv ) เย็นนี้, คืนนี้
[こんしゅう, konshuu, konshuu , konshuu] (n adv ) สัปดาห์นี้
[こんせつ, kongetsu, konsetsu , kongetsu] (n adv ) เดือนนี้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[こんかい, konkai] Thai: ครั้งนี้ English: this time
[けさ, kesa] Thai: เช้าวันนี้ English: this morning
[こんにち, konnichi] Thai: วันนี้ English: today
[こんにち, konnichi] Thai: สมัยนี้
[こんげつ, kongetsu] Thai: เดือนนี้ English: this month
[こんご, kongo] Thai: วนสนส English: hereafter

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[今, jīn, ㄐㄧㄣ] modern, current; today, now
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] A mouth 亼 talking about things

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こん, kon] (n-adv,n) now; the present time; just now; soon; immediately; (one) more; (P) [Add to Longdo]
[こん, kon] (pref) (1) the current ...; this; (2) today's ... [Add to Longdo]
々;[いまいま, imaima] (n) right now [Add to Longdo]
から[いまから, imakara] (adv) (See まで) hence; from now; from the present moment; from this time forward [Add to Longdo]
[いまかいまか, imakaimaka] (adv-to) eagerly waiting [Add to Longdo]
[いまがいま, imagaima] (exp) just now [Add to Longdo]
まで[いまがいままで, imagaimamade] (exp) till just now [Add to Longdo]
こそ[いまこそ, imakoso] (adv) now is the time [Add to Longdo]
しき[いましき, imashiki] (adj-pn) now (emph.) [Add to Longdo]
し方;しがた[いましがた, imashigata] (adv,n) moment ago [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] today; modern; present; current; this; now [Add to Longdo]
[jīn shì, ㄐㄧㄣ ㄕˋ, ] this life; this age [Add to Longdo]
[jīn er, ㄐㄧㄣ ㄦ˙, / ] today [Add to Longdo]
古文[jīn gǔ wén, ㄐㄧㄣ ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ, ] former Han dynasty study or rewriting of classical texts such as the Confucian six classics 六經|六经 [Add to Longdo]
[jīn tiān, ㄐㄧㄣ ㄊㄧㄢ, ] today; at the present; now [Add to Longdo]
[jīn nián, ㄐㄧㄣ ㄋㄧㄢˊ, ] this year [Add to Longdo]
[jīn hòu, ㄐㄧㄣ ㄏㄡˋ, / ] hereafter; henceforth; in the future; from now on [Add to Longdo]
文经[jīn wén jīng, ㄐㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄥ, / ] former Han dynasty school of Confucian scholars [Add to Longdo]
文经学[jīn wén jīng xué, ㄐㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄝˊ, / ] former Han dynasty school of Confucian scholars [Add to Longdo]
[jīn rì, ㄐㄧㄣ ㄖˋ, ] today [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm coming.、行くわ。 [F]
You'll see.にわかる。
I am busy now.私は忙しい。
"Have you finished it?" "On the contrary, I've just begun."「あなたはそれを終えましたか」「それどころか、始めたところです」
"Let us begin today's lesson by opening our books to page 156," said the teacher.「さあ、156ページを開けて日の授業を始めましょう」と先生は言った。
"Superman" is showing at the movie theatre this month.「スーパーマン」は月その映画館で上映中です。
"Oh, I'm just thinking," said the little white rabbit.「ちょうど考えていたの」小さい白いウサギがいいました。
"Paul is sick in bed today." "That's too bad."「ポールは日は病気で寝ています」「それは気のどくだ」
Terms like "sexism" are now in vogue.「性差別」という言葉が、流行っている。
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.、行動を起こせ」という、それが伝える実際的な意味に加えて、即座の行動がなぜ重要であるかという多くの理由をも、言外に示唆していたのであった。
"What time is it now?" "It's ten o'clock."何時ですか」「10時です」
"You mustn't go out now." "Why not?"出かけてはいけない」「どうしてだめなの」

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you don't kill me now...[JA] 私を殺さないと Confrontation (2017)
I'm going to start living here from now on.[JA] 日から ここに住むことにしたので Emotions (2017)
I came here today to show you something.[JA] 日は 見せたいものがあって来たんです Emotions (2017)
Now, ladies and gentleman, the last sale of the evening, lot number 72.[CN] 各位,晚最後一件拍卖品72号 The Red Violin (1998)
The last sale of the evening, lot number 72 on the turntable there.[CN] 晚最後一件拍卖品第72号 The Red Violin (1998)
And let us also give thanks for the presence... of this brave, young man whom we honor here tonight.[CN] 也感谢晚的贵宾 这名勇敢的年轻人 The Prince of Egypt (1998)
for tonight...[CN] 因为晚... The Prince of Egypt (1998)
The Stradivarius now at US$ 1,725 million.[CN] 一百七十二万五千 小提琴现叫价一百七十二万五千 The Red Violin (1998)
Um, she's-she's exhausted from the day's work.[CN] 她天一定累坏了 The Prince of Egypt (1998)
Tonight, you shall be my honored guest.[CN] 晚你将是我的贵宾 The Prince of Egypt (1998)
Tell your people as of today... their workload has been doubled, thanks to your God.[CN] 告诉你的人民 从天起... 他们的工作量要加倍... 托你的神之福 The Prince of Egypt (1998)
The star of the night, and... Where is she?[CN] 是晚的明星,它在哪儿呢? The Red Violin (1998)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いま, ima] jetzt [Add to Longdo]
ごろ[いまごろ, imagoro] um_diese_Zeit [Add to Longdo]
[こんかい, konkai] diesmal [Add to Longdo]
[こんや, konya] heute_nacht, heute_abend [Add to Longdo]
[ことし, kotoshi] dieses_Jahr [Add to Longdo]
[こんど, kondo] diesmal, kuerzlich, naechstesmal [Add to Longdo]
[こんご, kongo] von_jetzt_an, kuenftig [Add to Longdo]
[こんにち, konnichi] -heute [Add to Longdo]
[こんにち, konnichi] -heute [Add to Longdo]
[こんじゃく, konjaku] Vergangenheit_und_Gegenwart, einst_und_jetzt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top