Search result for

(58 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -京-, *京*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きょうと, kyouto] (n name) เมืองเกียวโต ทางตะวันตกของญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[きょうだい, kyoudai] Thai: ชื่อย่อของมหาวิทยาลัยเกียวโต English: Kyoto University (abbr)
都大学[きょうとだいがく, kyoutodaigaku] Thai: มหาวิทยาลัยเกียวโต
[みやこ, miyako] Thai: เมืองหลวง

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[京, jīng, ㄐㄧㄥ] capital city
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictographic] A capital building on a hill,  Rank: 566

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きょう(P);けい, kyou (P); kei] (n) (1) (きょう only) imperial capital (esp. Kyoto); (2) (きょう only) (See 伊呂波歌) final word of an iroha-uta; (3) (usu. けい) 10^16; 10,000,000,000,000,000; ten quadrillion (American); (obs) ten thousand billion (British); (P) [Add to Longdo]
ことば;言葉;[きょうことば, kyoukotoba] (n,adj-no) (1) Kyoto pronunciation; (2) Kyoto dialect [Add to Longdo]
の水[きょうのみず, kyounomizu] (n) (1) (arch) water from the capital (Kyoto), rumored to have a whitening effect; (2) (arch) (See 化粧水) type of washing lotion from the end of the Edo period [Add to Longdo]
の着倒れ[きょうのきだおれ, kyounokidaore] (exp) (See 大阪の食い倒れ,着倒れ) financially ruining oneself by buying too many clothes (as a fabled tendency of the people of Kyoto) [Add to Longdo]
セラ[きょうセラ, kyou sera] (n) Kyocera (company name) [Add to Longdo]
[けいか, keika] (n) capital; flower capital [Add to Longdo]
[きょうきょう, kyoukyou] (n) (abbr) Kyoto Symphony Orchestra [Add to Longdo]
[きょうがた, kyougata] (n) style current in the capital [Add to Longdo]
[きょうげき;けいげき, kyougeki ; keigeki] (n) classical Chinese opera [Add to Longdo]
[きょうこ, kyouko] (n) jinghu (2-stringed Chinese instrument played with a bow) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Jīng, ㄐㄧㄥ, ] capital; Beijing (abbr.), #1,952 [Add to Longdo]
[Jīng jù, ㄐㄧㄥ ㄐㄩˋ, / ] Beijing opera, #9,446 [Add to Longdo]
[Jīng dū, ㄐㄧㄥ ㄉㄨ, ] the capital (of a country); Kyōto (Japan), #16,220 [Add to Longdo]
[Jīng Jīn, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄣ, ] Beijing and Tianjin, #27,454 [Add to Longdo]
广[Jīng Guǎng, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄤˇ, 广 / ] Beijing and Guangdong, #44,882 [Add to Longdo]
九铁路[Jīng Jiǔ Tiě lù, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄡˇ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, / ] JingJiu (Beijing-Kowloon) railway, #52,423 [Add to Longdo]
广铁路[Jīng Guǎng tiě lù, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄤˇ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, 广 / ] JingGuang (Beijing-Guangzhou) railway line, #61,242 [Add to Longdo]
[Jīng shān, ㄐㄧㄥ ㄕㄢ, ] (N) Jingshan (place in Hubei), #67,090 [Add to Longdo]
[Jīng xì, ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ, / ] Beijing Opera, #67,500 [Add to Longdo]
杭运河[Jīng Háng yùn hé, ㄐㄧㄥ ㄏㄤˊ ㄩㄣˋ ㄏㄜˊ, / ] the Grand canal, 1800 km from Beijing to Hangzhou, built starting from 486 BC, #75,948 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Where do you live?" "I live in Tokyo."「あなたはどこに住んでるのでしょうか」「東です」
He leaves Osaka for Tokyo at ten.10時に東に向けて大阪を出発する。
One is in Kumamoto and the other in Tokyo.1人は熊本に、もう1人は東にいます。
It's impossible to do the sights of Tokyo in a day or two.1日や2日で東見物をするのは不可能です。
It is hard to see the sights of Tokyo in a few days.2、3日で東見物をすることは困難です。
I came to Tokyo three years ago and have live here ever since.3年前に東へ来て以来ここに住んでいる。
Would you please meet me at Yaesu central gate of Tokyo Station on Monday May 10 at 3:00 p.m?5月10日月曜日の午後3時に東駅八重洲中央口で待ち合わせをしていただけませんか。
I want to make a reservation for JAL flight one to Tokyo on May 12.5月12日の東行きJAL001便を予約したいのですが。
A Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.A航空112便東行きは30分遅れて出発いたします。
Are you going to go to Tokyo tomorrow?あなたはあした東に行くつもりですか。
When did you come back from Tokyo?あなたはいつ東から帰ってきたのですか。
How often did you visit Kyoto?あなたは何回都を訪れましたか。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You wanted a prophecy.[CN] 但不幸的是 你为了这个得罪了我的维客人 King Arthur: Legend of the Sword (2017)
You sit there and be quiet. You are better at that...[CN] 你怎么让维人出钱的 King Arthur: Legend of the Sword (2017)
Two students from each university in Tokyo get chosen for this.[JA] 各大学から2人 選ばれてて 東 Bye Bye Mr. Perfect (2016)
It's okay. Oh, I'll take a shot of Tokyo Tower.[JA] (理子)大丈夫 あっ 東タワーだ 写真撮ろう Slow Down Your Love (2016)
You gotta go now.[CN] 那帮维人不简单 King Arthur: Legend of the Sword (2017)
Oh, the Tokyo Tower.[JA] あっ 東タワーだ Price of a Lie (2016)
Yeah, from the University of the Arts.[JA] (半田)そう 俺はまあ 東芸大... (百花)すごーい! (理子)すごーい! Bye Bye Mr. Perfect (2016)
You're staying in Tokyo?[JA] 東にいるんだ? Bye Bye Terrace House in the City (2016)
Then I ran into a bunch of defeated ching soldiers.[CN] 三年前 你要我去考师大学堂 The Village of No Return (2017)
He's a Jew.[CN] 法兰克福 巴黎 伦敦 纽约 东 还有很多地方 Einstein: Chapter Seven (2017)
I'm sorry.[CN] 我從北來的 Louis C.K. 2017 (2017)
Yesterday afternoon, at an apartment in Kita Ward, middle-aged male and female were stabbed dozens of times, and ending up being killed.[JA] (ニュースキャスター) 昨日の午後 東北区のアパートで 中年の男女が 刃物で数十か所 刺され 殺害され Reason (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[けい, kei] HAUPTSTADT [Add to Longdo]
[けい, kei] Hauptstadt [Add to Longdo]
[けい, kei] HAUPTSTADT [Add to Longdo]
[けい, kei] Hauptstadt [Add to Longdo]
[けいひん, keihin] Tokyo-Yokohama [Add to Longdo]
[きょうと, kyouto] Kyoto [Add to Longdo]
都市[きょうとし, kyoutoshi] (die Stadt) Kyoto [Add to Longdo]
都府[きょうとふ, kyoutofu] Praefektur_Kyoto [Add to Longdo]
[けいはん, keihan] Kyoto_und_Osaka [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top