Search result for

(76 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -交-, *交*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[こうりゅう, kouryuu] (n) แลกเปลี่ยน
[こうりゅう, kouryuu] (n) ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC), See also: A. 直流,
[こうしょう, koushou] (vt) ต่อรอง
[こうばん, ] (n ) ป้อมตำรวจ
[こうつう, koutsuu] (n) การคมนาคม,จราจร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
通省[こうつうしょう, koutsuushou] (n) กระทรวงคมนาคม
差点[こうさてん, kousaten] (n) สี่แยก
[こうしょう, koushou] (n ) การต่อรอง
通円錐[こうつうまるぎり, koutsuumarugiri] กรวยจราจร

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
える[まじえる, majieru] Thai: เอาไปปะปน English: to mix
える[まじえる, majieru] Thai: ปะทะกัน English: to converse with

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[交, jiāo, ㄐㄧㄠ] to connect; to deliver, to exchange; to intersect; to mix
Radical: Decomposition: 六 (liù ㄌㄧㄡˋ)  乂 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] A person with crossed (intersecting) legs

Japanese-English: EDICT Dictionary
々;;;相;更[こもごも, komogomo] (adv) (uk) alternately; in succession [Add to Longdo]
[かう, kau] (v5u) to take turns; to mingle together [Add to Longdo]
える(P);雑える[まじえる, majieru] (v1,vt) (1) to mix; to combine; (2) to exchange (words, fire, etc.); (3) to cross (e.g. swords); to join together; (P) [Add to Longdo]
ざる(P);混ざる(P);雑ざる[まざる, mazaru] (v5r,vi) to be mixed; to be blended with; to associate with; to mingle with; to join; (P) [Add to Longdo]
じり(P);混じり[まじり, majiri] (n,n-suf) mixed; mingled; (P) [Add to Longdo]
じる(P);混じる(P);雑じる;る(io)[まじる, majiru] (v5r,vi) to be mixed; to be blended with; to associate with; to mingle with; to interest; to join; (P) [Add to Longdo]
ぜ合せる;ぜ合わせる;混ぜ合せる;混ぜ合わせる[まぜあわせる, mazeawaseru] (v1,vt) to mix; to blend; to combine [Add to Longdo]
ぜ書き;混ぜ書き[まぜがき, mazegaki] (n) (See 宝くじ,しょう油) writing some characters (esp. complex kanji) of a compound as kana instead of kanji [Add to Longdo]
ぜ織り[まぜおり, mazeori] (n) mixed weave [Add to Longdo]
り番こに;代り番こに;代りばんこに;りばんこに[かわりばんこに, kawaribankoni] (adv) alternately [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] to deliver; to turn over; to make friends; to intersect (lines); to pay (money) [Add to Longdo]
[jiāo hù, ㄐㄧㄠ ㄏㄨˋ, ] mutual; each other; alternately; in turn [Add to Longdo]
[jiāo fù, ㄐㄧㄠ ㄈㄨˋ, ] to hand over; to deliver [Add to Longdo]
[jiāo dài, ㄐㄧㄠ ㄉㄞˋ, ] hand over; explain; make clear [Add to Longdo]
[jiāo bìng, ㄐㄧㄠ ㄅㄧㄥˋ, / ] occurring simultaneously [Add to Longdo]
[jiāo bīng, ㄐㄧㄠ ㄅㄧㄥ, ] in a state of war [Add to Longdo]
[jiāo chū, ㄐㄧㄠ ㄔㄨ, ] hand over [Add to Longdo]
[jiāo gē, ㄐㄧㄠ ㄍㄜ, ] delivery (commerce) [Add to Longdo]
[jiāo huì, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄟˋ, / ] to flow together; confluence (of rivers, airflow, roads); (international) cooperation [Add to Longdo]
[jiāo chā, ㄐㄧㄠ ㄔㄚ, ] cross; intersect [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Only one little boy survived the traffic accident.1人の少年だけが通事故から一命をとりとめた。
There is always heavy traffic here at this time of the day.1日のうちのこの時間、ここはいつも通量が多いのです。
The two streets are at right angle.2本の通りは直角に差している。
The two roads cut across the street from us.2本の道が十文字に差している。
Her brother nearly died in a traffic accident nine years ago.9年前、彼女のお兄さんは通事故で危うく命を落とすところでした。
If you leave now, I'm sure you'll be caught in a traffic jam.あなたが今でかければ、きっと通渋滞に出くわすでしょう。
Let me exchange seats with you.あなたと席を換しよう。
You have just won a prize of $5000 in a California state safety competition for proper use of your seatbelt.あなたはシートベルトをちゃんと使用していたとして、カリフォルニア州通安全大会において賞金5000ドルを獲得されました。
There is a lot of traffic on that street.あのとおりは通量が多い。
What happened at that crossing?あの差点で何が起こったのか。
That country broke off diplomatic relations with the neighboring countries.あの国は近隣諸国との外関係を絶った。
If my boy had not been killed in the traffic accident, he would be college student now.あの子が通事故で死ななかったら、今ごろは大学生になっているだろう。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Today, two men that were close to her will speak with us.[JA] 彼女と親の深かった2人に 語っていただきます Disbanded (2017)
Okay, I'll get going.[CN] 总之这件事就给我吧 Ready (2017)
Mr. Sakurai, can I talk to you?[CN] 她和我从高中就开始 Affection (2017)
Why did you choose me?[CN] 我似乎能安心地 把《世界论》给导演了 Confrontation (2017)
I'll negotiate with the owner.[JA] (ひとみ)大家(おおや)さんに渉します Emotions (2017)
But a few days after my father committed his crime, she left me without saying a word.[CN] 上一次女朋友是在五年前 Affection (2017)
Then my life was written in detail, where I was born, where I went to school, the part-time jobs I had, my relationships and friends at the time, that I published my debut novel at age 26,[JA] 次に 僕の経歴が こと細かにつづられていて 出身地 出身校 アルバイトを含む職歴 当時の際相手や友関係 Disbanded (2017)
That's why, if you ever see me at a social event, no one's ever talking to me.[JA] 僕が社パーティに出席ても 誰も話しかけない Find This Thing We Need To (2017)
-You two were dating, right?[JA] 際の事実があったんですよね? Reason (2017)
I couldn't agree with you more.[CN] 请给我吧 Confrontation (2017)
Normally, people share that stuff.[JA] みんな 普通に換してんだからさ Choices (2017)
Unbelievably irritated.[JA] 今すぐ換しよう 今すぐ換しよう イラつく The Secret of Sales (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching [Add to Longdo]
換システム[こうかんシステム, koukan shisutemu] switching system [Add to Longdo]
換データ要素[こうかんデータようそ, koukan de-ta youso] interchange data element [Add to Longdo]
換レイヤ[こうかんレイヤ, koukan reiya] switching layer [Add to Longdo]
換回線[こうかんかいせん, koukankaisen] switched line [Add to Longdo]
換機[こうかんき, koukanki] switch [Add to Longdo]
換機製品[こうかんきせいひん, koukankiseihin] switching product [Add to Longdo]
換機通信事業者[こうかんきつうしんじぎょうしゃ, koukankitsuushinjigyousha] exchange carrier [Add to Longdo]
換局[こうかんきょく, koukankyoku] (telephone) exchange [Add to Longdo]
換型[こうかんがた, koukangata] switched (adj) (as in "switched VP") [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こう, kou] KREUZUNG, VERKEHR [Add to Longdo]
[こう, kou] Kreuzung, Verkehr [Add to Longdo]
[かう, kau] verkehren (mit) [Add to Longdo]
える[まじえる, majieru] mischen [Add to Longdo]
ざる[まざる, mazaru] vermischt_sein, gemischt_sein [Add to Longdo]
じる[まじる, majiru] vermischt_sein, gemischt_sein [Add to Longdo]
[かわす, kawasu] austauschen [Add to Longdo]
ぜる[まぜる, mazeru] mischen [Add to Longdo]
わる[まじわる, majiwaru] verkehren (mit) [Add to Longdo]
[こうご, kougo] gegenseitig, abwechselnd [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top