Search result for

(77 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -事-, *事*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[じけん, jiken] (n) คดี
[じぜん, jizen] ล่วงหน้า ในชั้นต้น ก่อนเวลาจริง, See also: R. あらかじめ
務所[じむしょ, jimusho] (n) สำนักงาน
[じこ, jiko] (n) อุบัติเหตุ
[じゆう, jiyuu] (n) เหตุผล, สาเหตุ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
身所[じみしょ, jimisho, jimisho , jimisho] (n ) สำนักงาน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[じぶつ, jibutsu] Thai: สิ่งต่าง ๆ English: things
[じぶつ, jibutsu] Thai: เรื่องต่าง ๆ English: affairs
[じむ, jimu] Thai: ธุรการ
[じご, jigo] Thai: หลังเหตุการณ์
[じぎょう, jigyou] Thai: แผนงาน
[じぎょう, jigyou] Thai: กิจการ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[事, shì, ㄕˋ] affair, matter, business; to serve; accident, incident
Radical: Decomposition: 一 (yī )  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  彐 (jì ㄐㄧˋ)  亅 (jué ㄐㄩㄝˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 58

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See ・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See ・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P) [Add to Longdo]
[じ, ji] (suf) (1) (See ・こと・6) nominalizing suffix; (2) (See ・こと・7) pretending to ...; playing make-believe ... [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) {Buddh} (See 理・2) individual concrete phenomenon (as opposed to a general principle) [Add to Longdo]
々;;悉[ことごと, kotogoto] (n) everything [Add to Longdo]
々しい;しい[ことごとしい, kotogotoshii] (adj-i) bombastic; pretentious; exaggerated [Add to Longdo]
々物々;物物[じじぶつぶつ, jijibutsubutsu] (n) everything; every affair (matter); all things [Add to Longdo]
あれかし;有れかし[ことあれかし, kotoarekashi] (exp) any time now (waiting, hoping for something to happen) [Add to Longdo]
がある[ことがある, kotogaaru] (exp,v5r-i) (1) (uk) (after the past tense form of a verb) (something) has occurred; to have done (something); such a thing happened; (2) (uk) (something) happens on occasions; there are times when; (P) [Add to Longdo]
が足りる[ことがたりる, kotogatariru] (exp,v1) to be sufficient; to answer the purpose [Add to Longdo]
が無い[ことがない, kotoganai] (exp,adj-i) (1) (uk) (after the past tense form of a verb) (something) has never occurred; to have never done (something); such a thing has not happened; (2) (uk) never happens; there is never a time when [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, ] matter; thing; item; work; affair, #175 [Add to Longdo]
[shì qíng, ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ, ] affair; matter; thing; business, #392 [Add to Longdo]
[shì jiàn, ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, ] event; happening; incident, #867 [Add to Longdo]
[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, / ] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation, #998 [Add to Longdo]
[shì gù, ㄕˋ ㄍㄨˋ, ] accident, #1,169 [Add to Longdo]
[shì shí, ㄕˋ ㄕˊ, / ] a fact; the fact that, #1,543 [Add to Longdo]
实上[shì shí shàng, ㄕˋ ㄕˊ ㄕㄤˋ, / ] in fact; in reality; actually; as a matter of fact; de facto; ipso facto, #2,554 [Add to Longdo]
[shì xiàng, ㄕˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] matter; item, #3,768 [Add to Longdo]
[shì wù, ㄕˋ ˋ, / ] (political, economic etc) affairs; work, #3,819 [Add to Longdo]
[shì wù, ㄕˋ ˋ, ] thing; object, #4,186 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Do you really wish that?" asked the little white rabbit.「あなたの願いは本当にそれなの?」と小さい白いウサギが聞きました。
"What is your wish?" asked the little white rabbit.「あなたの願いはなに?」と小さい白いウサギが聞きました。
"I believe you like your job" "On the contrary, I hate it".「あなたは仕が気に入っていると思います」「いやそれどころか、嫌いです」
"I can't think with that noise", she said as she stared at the typewriter.「あの音で考えができないわ」と、彼女はタイプライターを見つめながら言った。 [F]
"No, I'm not," replied the Englishman coldly.「いいえ、違います」とイギリス人はさめた返をしました。
You didn't do a very good job, I said.「きみらはあんまりいい仕をしていないね」私は言った。 [M]
"Why don't you wish a little harder?" asked the little white rabbit.「なぜあなたの願いは小さくて高いの?」と小さい白いウサギが聞きました。
"I wish you were all mine!" said the little black rabbit.「ぼくの願いは、君がすべて僕のものならいいのにな」といった。 [M]
"I will let you pass safely," the Sphinx said, "if you can answer my riddle."「もしおまえが私のなぞなぞ答えられたら、私はおまえを無に通してやる」とスフィンクスは言った。
"Do you have anything to do?" "No, not really."「何かするがあるの」「いや別に」
"Fire" he cried.「火だ」と彼は叫んだ。
"Your work has been causing a lot of complaints from customers; I'm ordering you to leave immediately." "Oh, up yours! I didn't want to work here in the first place."「君の仕についてはお客さんから不満が殺到している。すぐに辞めてもらおう」「ふん、くそったれめ。こんな所はじめから勤めたくなかったんだ。」 [M]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
After the murder, it was paid off.[JA] 件のあと 完済されてたわ Reason (2017)
Yes?[JA] (ノック) (刑)はい (ドアが開く音) Disbanded (2017)
The pieces for making a hit are falling into place.[CN] 那种徒劳无功的有什么意义? Confrontation (2017)
Here.[JA] ハアッ... (刑)はい Disbanded (2017)
Okay, here we go.[JA] (刑)おいおい よし (ネコの鳴き声) Disbanded (2017)
How are you?[CN] 她们每个人不论是对于金钱 还是生命的价值 对所有一定都有不同的想法 Confrontation (2017)
Excuse me.[JA] (ドアが開く音) (刑)失礼しますよ Disbanded (2017)
What about you, Midori?[CN] 什么 Emotions (2017)
She's the only daughter of the famous novelist Hibiki Ogie.[CN] 就为了这种 把菜菜果和美波给... Confrontation (2017)
That's your job, after all.[JA] それが あんたの仕なんだから Ready (2017)
I am.[CN] 你和道间先生或瞳小姐说过 你要退学的吗? Emotions (2017)
This is getting more exciting![CN] 关于这件 Confrontation (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
後ジャーナル化[じごうジャーナルか, jigou ja-naru ka] after-look journalizing [Add to Longdo]
後条件[じごじょうけん, jigojouken] postcondition [Add to Longdo]
後分析ダンプ[じごぶんせきダンプ, jigobunseki danpu] postmortem dump [Add to Longdo]
後保守[じごほしゅ, jigohoshu] corrective maintenance [Add to Longdo]
後保全[じごほぜん, jigohozen] corrective maintenance [Add to Longdo]
実上の標準[じじつじょうのひょうじゅん, jijitsujounohyoujun] de facto standard (a-no) [Add to Longdo]
実上標準[じじつじょうひょうじゅん, jijitsujouhyoujun] de-facto standard [Add to Longdo]
[じしょう, jishou] event [Add to Longdo]
象モード[じしょうモード, jishou mo-do] event mode [Add to Longdo]
象待ち行列[じしょうまちぎょうれつ, jishoumachigyouretsu] event queue [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こと, koto] Sache, Angelegenheit [Add to Longdo]
[じけん, jiken] Ereignis, Vorfall, Affaere [Add to Longdo]
[じぜん, jizen] vorher, nachtraeglich [Add to Longdo]
前後[じぜんご, jizengo] vorher, nachtraeglich [Add to Longdo]
務所[じむしょ, jimusho] Buero [Add to Longdo]
務机[じむづくえ, jimudukue] Schreibtisch [Add to Longdo]
[じじつ, jijitsu] Tatsache, Tatbestand [Add to Longdo]
[じじょう, jijou] Umstaende, Sachlage, Verhaeltnisse [Add to Longdo]
[じたい, jitai] Sachlage, Situation, Tatbestand [Add to Longdo]
[じこ, jiko] Unfall, Vorfall [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top